Меню
Эл-Сөздүк

катаал

1. жестокий, свирепый;
мурункудай катаал болбой калды он уже не такой свирепый, как раньше;
катаал үн сердитый, свирепый голос;
2. трудный, тяжёлый;
катаал турмуш тяжёлая жизнь;
ашуулардын эң катаалы самый трудный из перевалов.

катаал

 • pitiless
 • remorseless
 • ruthless
 • катаал

  atrocious [э’троушэс];
  austere [ос’тиэ];
  cruel [‘круэл]

  катаал

  сын.1. Каардуу, мээримсиз. Эмилахун бизге мурункудай катаал болбой калды (Жантөшев).
  1. 2.                  өт. Оор, кыйын. Жылдын катаал мезгилинде да өндүрүмдүү иштей берүүгө колхозчулар үйрөнүшкөн («Советтик Кыргызстан»).
  2. 3.                  өт. Орой, катуу. Какшыкталган катаал сөздөрү менен кулагымды тындырышпады (Жантөшев).

  Примеры переводов: катаал

  Кыргызский Русский
  Ал, мисалы, баңги заттарга каршы катаал мыйзамдардын тарапкери болгон. Он был активным сторонником, например, более жестких законов приговора наркотиков.
  Ислам дини табигый мыйзам белгилеген моралдык жактан тыюу салынган нерселерге Христиан дининен кем эмес катаал мамиле жасайт. И ислам как решающий, как христианство, если не больше, о моральных предписаний естественного права.
  Бирок либералдык эмес динден тышкаркы саясий тутумдар боюнча иштешкен мамлекеттерде анын кесепеттери мындан дагы катаал болушу мүмкүн. В странах с не либеральных последствий секуляристских политической системы может быть жестче.
  Өз пикирин эркин чагылдыруу демократиялык өлкөлөрдөгүдөй эле массалык маалы- мат каражаттары салттуу түрде катаал көземелденген өлкелөрде да колдонолуп калды. Это обеспечило большее пространство для свободного выражения в обоих демократических структурах и странах, где традиционные вещательных и печатных СМИ ограничены.
  Бул нерсе динден дагы, жарандык коомдон дагы, айрым учурларда конституциялык механизмдер менен жүзөгө ашырылган аябагандай катаал өзүн-өзү чектөө аракетин талап кылат. Это требует огромного сдержанность - иногда оживляется конституционных механизмов - для обоих, религии и самого гражданского общества.
  2009-жылдан тартып 2010-жылга чейин фонд Ноокатта 2008-жылдын 1- октябрында болуп өткөн тургундар менен укук коргоо органдары ортосундагы кагышуулар боюнча тергөө жана соттук өндүрүш учурунда кыйноого жана катаал мамилеге дуушар болгон, адилеттүү соттук т С 2009 по 2010 фонд вел стратегическую тяжбу по защите верующих, которые пострадали от пыток и бесчеловечного обращения, отсутствие справедливого суда в ходе следствия и судебных слушаний по столкновений жителей с законом
  Ал ар бир адам белгилүү жарандык укуктарга ээ экендигин жарыя этти: жашоо укугу, эркиндик, жана жеке коопсуздук укугу; кулчулуктан же эрксиз жумуштан эркин болуу укугу; кыйноодон жана башка катаал мамилелерден эркин болуу укугу, мыйзам алдында бирдей корг Она провозгласила, что каждый человек имеет определенные гражданские права: право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность; право на свободу от рабства или в подневольном состоянии;право на свободу от пыток и других жестоких форм обращения и наказани
  Ал Филиппиндеги адам укугунун өтө оор бузулушун жеринен изилдеген, Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда япондор «ыракат аялдары» катары пайдаланышкан корей ургаачыларынын өкүлү болгон, ошол эле согуш учурунда катаал мамиле жасалган канадалык согуш туткундарына Он исследовал нарушения прав человека на Филиппинах, в лице корейских женщин, используемых в качестве "женщин для утех" в Японии во время Второй мировой войны, и выступила в защиту репарации канадским военнопленных, войны, которые плохо обращались во го

  Примеры переводов: катаал

  Кыргызский Английский
  Ал, мисалы, баңги заттарга каршы катаал мыйзамдардын тарапкери болгон. He was a strong advocate, for example, of tougher drug sentencing laws.
  Ислам дини табигый мыйзам белгилеген моралдык жактан тыюу салынган нерселерге Христиан дининен кем эмес катаал мамиле жасайт. And Islam is just as decisive as Christianity is, if not more so, about the moral injunctions of natural law.
  Бирок либералдык эмес динден тышкаркы саясий тутумдар боюнча иштешкен мамлекеттерде анын кесепеттери мындан дагы катаал болушу мүмкүн. In countries with a non-liberal secularist political system consequences may be harsher.
  Өз пикирин эркин чагылдыруу демократиялык өлкөлөрдөгүдөй эле массалык маалы- мат каражаттары салттуу түрде катаал көземелденген өлкелөрде да колдонолуп калды. It has provided greater space for free expression in both democratic settings and countries where traditional broadcast and print media are restricted.
  Бул нерсе динден дагы, жарандык коомдон дагы, айрым учурларда конституциялык механизмдер менен жүзөгө ашырылган аябагандай катаал өзүн-өзү чектөө аракетин талап кылат. This demands an enormous self-restraint - sometimes vitalised by constitutional mechanisms - for both, the religions and civil society itself.
  2009-жылдан тартып 2010-жылга чейин фонд Ноокатта 2008-жылдын 1- октябрында болуп өткөн тургундар менен укук коргоо органдары ортосундагы кагышуулар боюнча тергөө жана соттук өндүрүш учурунда кыйноого жана катаал мамилеге дуушар болгон, адилеттүү соттук т From 2009 to 2010 the foundation led the strategic litigation to protect the religious believers who suffered from torture and inhuman treatment, the lack of fair trial during the investigation and court hearings on the clashes of inhabitants with the law
  Ал ар бир адам белгилүү жарандык укуктарга ээ экендигин жарыя этти: жашоо укугу, эркиндик, жана жеке коопсуздук укугу; кулчулуктан же эрксиз жумуштан эркин болуу укугу; кыйноодон жана башка катаал мамилелерден эркин болуу укугу, мыйзам алдында бирдей корг It proclaimed that everyone has certain civil rights: the right to life, liberty, and security of person; the right to be free from slavery or servitude; the right to be free from torture and other cruel forms of treatment or punishment; the right to enjo
  Ал Филиппиндеги адам укугунун өтө оор бузулушун жеринен изилдеген, Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда япондор «ыракат аялдары» катары пайдаланышкан корей ургаачыларынын өкүлү болгон, ошол эле согуш учурунда катаал мамиле жасалган канадалык согуш туткундарына He investigated human rights abuses in the Philippines, represented Korean females used as “comfort women” by the Japanese during the Second World War, and campaigned on behalf of reparations for Canadian prisoners-of-war who had been mistreated during th

  Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
  strtoupper(KG)
  Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: