Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
<->
 
Яндекс переводчик <->
История Ваших переводов:
 
 
История/закладки
Онлайн инфо/переводы
Онлайн переводчик
Найденные
Перевод/результат для - айыл чарбасы
 

айыл чарбасы

 
сельское хозяйство
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов:(бета) айыл чарбасы

КыргызскийРусский
Айыл чарбасысельское хозяйство.
айыл чарбасындагы чарба жүргүзүүчү субъекттердин аталышы жана аларды мамлекеттик каттоо жөнүндө;по именам и государственной регистрации производственных единиц в сельском хозяйстве;.
6) аларды калыбына келтирүү максатында айыл чарбасынын жана токой чарбасынын коромжулуктарынын ченемдерин белгилөө;6) установление норм потерь в сельском и лесном хозяйстве для восстановления таких потерь;.
жалгыз дарактар жана топ дарактар, бадал өсүмдүктөрү жана айыл чарбасы багытындагы жерлердеги пайдаланылган агротокоймелиорациялык өсүмдүктөр;отдельные деревья и группы деревьев, кустарников и растений для сельскохозяйственных и мелиоративных целей, расположенных на земли сельскохозяйственного назначения;.
4) айыл чарбасынан башка өндүрүш үчүн берилген жер тилкесин белгиленген мөөнөттүн ичинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык пайдаланбоо;4) неиспользование земельного участка, предоставленного для несельскохозяйственного производства, в соответствии с законодательством градостроительной;.
бир жылга айыл чарбасы кредит берүү программасы, аны ишке ашырууга Азия Өнүктүрүү Банкынын кырк миллион АКШ доллары суммасындагы кредитин жумшоо;Программа предоставления кредитов сельскому хозяйству в течение одного года, используя для ее реализации по кредиту $ сорок миллионов от Азиатского банка развития;.
бир жылда айыл чарбасын инвестициялоо программасын, аны ишке ашырууга Дүйнөлүк банк АРЕАС'га бөлгөн кырк беш миллион АКШ доллары суммасындагы кредит каражаттарын пайдалансын;Программа инвестиций в сельское хозяйство в течение одного года, используя для его реализации средства от кредита АТЭС предоставленной Всемирным банком в размере сорока пяти миллионов долларов США;.
Ыйгарым укуктуу органдардын карамагында турган запастагы жерлер ушул Кодексте белгиленген тартипте жана шарттарда айыл чарбасы жана башка максаттар үчүн пайдаланууга берилет.Земли запаса контролируемой уполномоченными органами, должны быть выделены в собственность или в пользование для сельскохозяйственных и иных целей в соответствии с процедурой, и на условиях, установленных настоящим Кодексом..
Ал Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын өндүрүш каражаттары менен жабдып туруучу жана аларды өндүрүп чыгаруучу 140тан ашуун компанияларды бириктирип, алардын иштерин координациялайт.АБК Иер Азыгы интегрирует, представляет и координирует работу более чем 140 производителей, поставщиков и дилеров сельскохозяйственных входов в Кыргызской Республике..
Эгерде ойлоп табуу өнөр жайында, айыл чарбасында, саламаттык сактоодо жана эл чарбасынын башка тармактарында пайдаланылышы мүмкүн болсо, өнөр жайында колдонууга жарамдуу деп эсептелет.Изобретение считается промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях народного хозяйства..
Айыл чарбасына жарактуу жерлердин мамлекеттик фондусунун жерлерин ижарага берүүнүн шарты жана тартиби, анын ичинде эң жогорку чегин аныктоо баштапкы жергиликтүү кеңештер тарабынан белгиленет.Условия и порядок предоставления земель ФПС по аренде, в том числе определение максимальной арендной платы, устанавливаются первичными местных кенешей..
алгачкы жылдарда айыл чарбасына кредит берүүнүн рынок системасын өткөрүү боюнча долбоорун иштеп чыксын, аны ишке ашырууга эл аралык уюмдардын жыйырма беш миллион доллары суммасындагы кредитин жумшасын.должен разработать проект создания рынка кредитной системы для сельского хозяйства в течение одного года, используя для своих кредитов реализации и кредитов международных организаций в размере пяти миллионов долларов США..
Утурумдук баа берүүлөр 2010-жылдын жыйынтыктары боюнча, эң башкысы, соода-сатык жана айыл чарбасы чөйрөлөрүндөгү төмөндөөлөрдүн эсебинен реалдуу ИДПнын 2,5-3,5 пайыз тегерегинде төмөндөөсү күтүлүп жатканын көрсөткөн.Текущие оценки показали, что в 2010 году реальный ВВП снизится на 2,5-3,5 процента в основном за счет спада в торговле и сельском хозяйстве..
Айыл чарба багытындагы жерлердин курамына айыл чарба аянттары жана чарбалардын ичиндеги жолдор, коммуникациялар, туташ көлмөлөр, курулуштар жана айыл чарбасынын иштеп туруусу үчүн зарыл болгон имарат жайлар ээлеген жерлер кирет.Состав земель сельскохозяйственного назначения должны включать сельскохозяйственные угодий и земель, занятых с межхозяйственных дорог, коммуникаций, изолированных водоемов, зданий и сооружений, необходимых для функционирования сельского хозяйства..
Өнөр жайы, айыл чарбасы жана өндүрүштөн башка тармактын жаңы ишканаларын куруу жана иштеп жаткан ишканаларды реконструкциялоо, кеңейтүү жана техникалык кайра жабдуу аркылуу негизги фондуларды өзгөртүп түзүүгө инвестиция жумшоо.Вклад инвестиций в воспроизводство основных фондов путем строительства новых и реконструкции, расширения и технического перевооружения действующих предприятий промышленности, сельского хозяйства и отраслей непроизводственной сферы..
бир миң тогуз жүз токсон алтынчы жылдын биринчи июлуна чейин алгачкы жылдарда айыл чарбасында кызмат көрсөтүүнү колдоо боюнча долбоорду иштеп чыксын, аны ишке ашырууга эл аралык уюмдардын жыйырма беш миллион АКШ доллары суммасындагы кредитин жумшасын;по первому июля, в тысяча девяносто один должен разработать проект по поддержке услуг в сельском хозяйстве в течение одного года, используя для своих кредитов реализации и кредитов международных организаций в размере двадцати пяти миллионов долларов США;.
Ушул Кодекстин 1-беренесинин 14-пунктунда жана 74-беренеде көрсөтүлгөн өзгөчө баалуу жерлерди айыл чарбасынын жана токой чарбасынын муктаждыктарынан башка муктаждыктар үчүн алып коюуга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими боюнча өзгөчө учурларда гана жВывод особенно ценных земель указанных в пункте 14 статьи 1 и ст. 74 настоящего Кодекса для несельскохозяйственных и нелесных нужд, допускается только в исключительных случаях, подпадающих под действие постановлением Правительства Кыргызской Республики..
токойлор менен бирдиктүү жаратылыш комплексин түзгөн токой эмес жерлер (айыл чарбасына жана башкаларга жарактуу жерлер, ошондой эле чарба иши менен байланышкан объекттерди курууда токою кыйылган жерлер жолдор, өрткө каршы тилкелер, электр линиялары берүү,нелесные земли, образующие неотъемлемую естественную единство с лесов (сельскохозяйственные и другие земли, а также земли, из которых лес был удален из-за хозяйственной деятельности, связанных с строительство дорог, роет управления огнем, электрических ли.
Жергиликтүү бизнес тармагында иштөө жалдоочулар менен жумушчулар, курулуш, кыймылсыз мүлк сатуу, ошондой эле жергиликтүү экономиканы кармап турган айыл чарбасы, өндүрүш, кен казуу же саламаттыкты сактоо сыяктуу тармактар боюнча кабарларды жазуу дегенди биПокрытие местную деловую удар означает отчетности по работодателей и работников, строительство и продажа недвижимости, а также бизнес-секторов, которые держат местную экономику идет, будь то сельское хозяйство, производство, добыча, или здравоохранение..
Токойлуулукту көбөйтүү, дарыялардын, көлмөлөрдүн жээктерин токойлоштуруу үчүн жана башка зарыл болгон учурларда токой фондусунун жерлеринин курамына башка категориядагы жерлер, баарыдан мурда айыл чарбасында пайланууга жараксыз жерлер (жарлар, коолор, кумВ целях повышения лесистости и для лесистость областей вдоль рек, водохранилищ и в других необходимых случаях, к земли лесного фонда могут быть переданы земли других категорий, в первую очередь земли, которые не могут быть использованы в AG.

Найти все переводы слова "айыл чарбасы" на Кыргызском языке из всех словарей в системе - Эл-Сөздүк

Хотите добавить свой перевод для слово: "айыл чарбасы"? Ввойти


Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук:
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru