Menü
Эл-Сөздүк

даана

даана I
ир.
штука, экземпляр;
беш даана пять штук, пять экземпляров.
даана II
ир.
1. известный;
барыбызга даана киши человек, которого мы все знаем;
2. знающий; мудрый;
ар бир ишке даана жигит парень, умеющий разобраться во всяком деле;
акылы даана куу бала фольк. хитрый, умный паренёк;
илгери убактыдагы дааналардын сөзү жазылбай калган рассказы мудрых людей прежних времён оказались незаписанными;
3. чёткий, отчётливый, разборчивый;
даана көрун- быть отчётливым, чётким, разборчивым;
даана жаз- писать разборчиво;
даанараак айтканда точнее говоря.
даанала- делать что-л. чётко, отчётливо;
барары жок мааналап, кеп айталбай дааналап фольк. у них не было места, чтобы укрыться, они слова не могли сказать отчётливо;
дааналап оку- читать чётко, отчётливо;
дааналап айтканда точнее говоря.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: даана

Kırgız Rusça
даана Num
Анын 100 даана өнүмү бар болсо, ар бирин 5 акча бирдигине сатат дейли. Он имеет единицы I00 продавать друг на 5 штук денег.
Көрсөтүлгөн кызмат үчүн акы төлөмдөрүн жүзөгө ашыруу этаптарын даана белгилеп кетүү зарыл. Очистить вехи важны для связывания платежи производительности.
Ушул суроолорго жооп берүү үчүн, Локктун концепциясына так жана даана аныктама талап кылынат. Это займет надлежащее определение Локка концепции урегулировать некоторые из этих вопросов.
Акыркы он жылдын ар бир жылындагы өсүү көрсөтүлгөн мамыча түрүндөгү диаграмма муну даана бере алар эле. Гистограмма графиков размер бюджета на каждый OT последние 10 лет было бы простой способ сделать это ясно.
■ өндүрүмдүүлүккө жана натыйжалуулукка багытталган мамиле кыска мөөнөттүү келечекте анча даана көрүнбөшү мүмкүн. | Эффективность и ориентированный подход может выглядеть сильнее в краткосрочной перспективе.
1868: Экинчи Форд Ларами келишими Улуу Сиу Улутунун эгемендүүлүгүнө жана Black Hills (Кара Дөбөлөргө) ээлигине даана кепилдик берет. 1868: Договор о втором Форт Ларами четко гарантирует суверенитет Великой Су нации и причастности Лакота "священных Блэк-Хиллс.
Эгерде сиз кийинки убактарда электроника дүкөнүндө болсоңуз, чоң экрандардын укмуштай тунук,жарык жана таптакыр даана көрсөтөрүн байкагандырсыз. Если вы были в магазине электроники в последнее время, вы знаете, как невероятно ясно, яркий, и совершенно огромные новые плоские экраны являются.
Исламдын саясий назариятын түшүнүү оңой эмес, себеби анда өкмөттүн башкаруу таризине же, жада калса, саясий милдетке байланыштуу так жана даана маалымат жок. Трудность в понимании политической теории ислама является то, что нет ни одного авторитетного текста, который занимается исключительно форм правления или даже с политической обязательства в целом.
Ушул милдеттердин кандайча белгилениши жана кандайча жүзөгө ашырылышы бүдөмүк болгону менен, укуктар менен милдеттердин ортосундагы байланыш даана көрүнүп турат. Насколько такие обязанности должны быть определены, и как они должны быть исполнено, не является очевидным, но связь между правами и обязанностями является концептуальным.
Профессор кагаз акчасы колдонулуп, өкмөт жыл сайын 8%, 10% же 5% жаңы акчаларын кошуп турушу керек деп айтып койсо эле, аткарыла турган нерсени так жана даана элестетүү мүмкүн эмес. Если профессор говорит, что мы должны иметь бумажную валюту и что с каждым годом правительство должно добавить 8%, или 10%, или 5% дополнительная новых денег, он не дает нам полное описание того, что должно быть сделано.
Ар бир цифралык видеокадр пиксел деп аталган кичинекей жарык чекиттерден турат; пикселдер канчалык көп болсо, айрыкча чоң экранда көрсөткөндө сүрөт ошончолук даана жана жакшы болот. Каждый кадр цифрового видео состоит из мельчайших световых точек, называемых пикселями; Чем больше пикселей, тем четче и лучше изображение, особенно при показе на большом экране.
Долбоор боюнча кызмат көрсөтүү графигин көрсөтүңүз. Мүмкүн болушунча долбоор башталган убактан кийин айкын мөөнөт ичинде жетишилген даана натыйжалар түрүндө(күн, жума, ай же долбоорго ылайыктуу башка мөөнөт) көрсөтүңүз. Дайте график результатов поставки, предпочтительно с точки зрения результатов, которые будут достигнуты к определенному времени (дни, недели, месяцы, в зависимости от обстоятельств) после начала предоставления услуг.
Патенттик ишенимдүү өкүл ишенген тараптын тапшырмасын аткарууга байланыштуу андан алган маалыматтар, эгерде ишенген тарап жактан атайын көрсөтмө берилбесе же анын иш-аракеттеринде эч нерсе даана байкалбаса, жашыруун деп эсептелет. Информация о том, что патентный поверенный получает от доверителя в связи с его комиссии считается конфиденциальной, если основной не дает специальную комиссию или следует из его действий.
Ушу жалгыз эле сүйлөм так жана даана, кескин түрдө адам укугу адамга туулганда эле берилет (башкача айтканда, адамдар өзү жараткан өкмөт тарабынан берилбей, адамдарга адамдык касиети менен ажырагыс болуп жаралат), тең укуктуу (коомдун бир катмары үчүн ган Это единственное предложение смело настаивал, что права человека являются естественными (не предоставлено техногенных правительствами, но неотъемлемо присущими людям просто, будучи человеком), равны (а не только для одного сегмента общества, но то же само
Аны өтө эле “жөнөкөй” адам, экономикалык темаларды өтө эле так, даана жана жөнөкөй кылып көрсөтөт деп айыпташкан, бирок анын ушул ыкмасы менен айтылган ойду экономика чөйрөсүнө таптакыр тиешеси жок адамдар жеңил түшүнүшүп, анын айткандарын жогору баалашка Его часто обвиняют в том, "упрощенным", сделать экономические субъекты оказаться слишком ясно и просто, но именно эта подход, который сделал возможным для лиц, даже те, без каких-либо фона в экономике, чтобы понять и оценить то, что он
Анын Преамбуласында жана 1-беренесинде бөлөк түзүлүштөрдөй эле адам укуктарынын базалык принциптеринин сапатын бардык адамдарга жана ар бир инсанга эч кандай бөлүп-жаруусуз тынчтыкка, коопсуздукка жана адилеттүүлүккө карата чакырыктарын ачык жана даана ал Преамбулы и статьи 1, среди других положений текстовых, красноречиво установлено прав человека и основных свобод для всех без дискриминации среди основных принципов в своем стремлении к миру, безопасности и справедливости.
Маалымат камтыган же болбосо долбоордун даана натыйжаларын сүрөттөгөн баяндамаларды (мисалы, аткарылуучу тапшырмаларды аныктоо), ошондой эле долбоорду көзөмөлдөө үчүн берилүүчү баяндамаларды (эреже катары ортодогу жана жыйынтыктоочу баяндамалар) тактаңыз. Лечить отдельно сообщает документирования или иллюстрирующий выход проекта, т.е., образуя часть задач должна быть выполнена, и тех, которые будут предназначены для целей мониторинга (обычно доклады о ходе, заключительный доклад).

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: