Меню
Эл-Сөздүк

даана

даана I
ир.
штука, экземпляр;
беш даана пять штук, пять экземпляров.
даана II
ир.
1. известный;
барыбызга даана киши человек, которого мы все знаем;
2. знающий; мудрый;
ар бир ишке даана жигит парень, умеющий разобраться во всяком деле;
акылы даана куу бала фольк. хитрый, умный паренёк;
илгери убактыдагы дааналардын сөзү жазылбай калган рассказы мудрых людей прежних времён оказались незаписанными;
3. чёткий, отчётливый, разборчивый;
даана көрун- быть отчётливым, чётким, разборчивым;
даана жаз- писать разборчиво;
даанараак айтканда точнее говоря.
даанала- делать что-л. чётко, отчётливо;
барары жок мааналап, кеп айталбай дааналап фольк. у них не было места, чтобы укрыться, они слова не могли сказать отчётливо;
дааналап оку- читать чётко, отчётливо;
дааналап айтканда точнее говоря.

даана

clear-cut [‘клиэ’кат];
distinct [дис’тиңкт]

даана

даана (бир даана)

даана

даана (ачык, так)

даана

I зат. Дааналык сандарды түзүүчү сөз. [Пилланын] жүз даанасы сексен грамм болсо, миң даанасынан сегиз жүз грамм аламын (Таштемиров).
ДААНА II сын. 1. Белгилүү, таанымал. Баарыбызга даана киши.
  1. 2.           Иштин жөнүн билген, акылман. Ар бир ишке даана жигит. Акылы даана адамдын Сөзүндө болот жүйөөсү (Тоголок Молдо).
  2. 3.           Ачык, айкын, так. Анын үнү гана эмес, ар бир сөзү Каныбекке даана угулду (Жантөшев). Даана жазуу.

Примеры переводов: даана

Кыргызский Русский
даана Num
Анын 100 даана өнүмү бар болсо, ар бирин 5 акча бирдигине сатат дейли. Он имеет единицы I00 продавать друг на 5 штук денег.
Көрсөтүлгөн кызмат үчүн акы төлөмдөрүн жүзөгө ашыруу этаптарын даана белгилеп кетүү зарыл. Очистить вехи важны для связывания платежи производительности.
Ушул суроолорго жооп берүү үчүн, Локктун концепциясына так жана даана аныктама талап кылынат. Это займет надлежащее определение Локка концепции урегулировать некоторые из этих вопросов.
Акыркы он жылдын ар бир жылындагы өсүү көрсөтүлгөн мамыча түрүндөгү диаграмма муну даана бере алар эле. Гистограмма графиков размер бюджета на каждый OT последние 10 лет было бы простой способ сделать это ясно.
■ өндүрүмдүүлүккө жана натыйжалуулукка багытталган мамиле кыска мөөнөттүү келечекте анча даана көрүнбөшү мүмкүн. | Эффективность и ориентированный подход может выглядеть сильнее в краткосрочной перспективе.
1868: Экинчи Форд Ларами келишими Улуу Сиу Улутунун эгемендүүлүгүнө жана Black Hills (Кара Дөбөлөргө) ээлигине даана кепилдик берет. 1868: Договор о втором Форт Ларами четко гарантирует суверенитет Великой Су нации и причастности Лакота "священных Блэк-Хиллс.
Эгерде сиз кийинки убактарда электроника дүкөнүндө болсоңуз, чоң экрандардын укмуштай тунук,жарык жана таптакыр даана көрсөтөрүн байкагандырсыз. Если вы были в магазине электроники в последнее время, вы знаете, как невероятно ясно, яркий, и совершенно огромные новые плоские экраны являются.
Исламдын саясий назариятын түшүнүү оңой эмес, себеби анда өкмөттүн башкаруу таризине же, жада калса, саясий милдетке байланыштуу так жана даана маалымат жок. Трудность в понимании политической теории ислама является то, что нет ни одного авторитетного текста, который занимается исключительно форм правления или даже с политической обязательства в целом.
Ушул милдеттердин кандайча белгилениши жана кандайча жүзөгө ашырылышы бүдөмүк болгону менен, укуктар менен милдеттердин ортосундагы байланыш даана көрүнүп турат. Насколько такие обязанности должны быть определены, и как они должны быть исполнено, не является очевидным, но связь между правами и обязанностями является концептуальным.
Профессор кагаз акчасы колдонулуп, өкмөт жыл сайын 8%, 10% же 5% жаңы акчаларын кошуп турушу керек деп айтып койсо эле, аткарыла турган нерсени так жана даана элестетүү мүмкүн эмес. Если профессор говорит, что мы должны иметь бумажную валюту и что с каждым годом правительство должно добавить 8%, или 10%, или 5% дополнительная новых денег, он не дает нам полное описание того, что должно быть сделано.
Ар бир цифралык видеокадр пиксел деп аталган кичинекей жарык чекиттерден турат; пикселдер канчалык көп болсо, айрыкча чоң экранда көрсөткөндө сүрөт ошончолук даана жана жакшы болот. Каждый кадр цифрового видео состоит из мельчайших световых точек, называемых пикселями; Чем больше пикселей, тем четче и лучше изображение, особенно при показе на большом экране.
Долбоор боюнча кызмат көрсөтүү графигин көрсөтүңүз. Мүмкүн болушунча долбоор башталган убактан кийин айкын мөөнөт ичинде жетишилген даана натыйжалар түрүндө(күн, жума, ай же долбоорго ылайыктуу башка мөөнөт) көрсөтүңүз. Дайте график результатов поставки, предпочтительно с точки зрения результатов, которые будут достигнуты к определенному времени (дни, недели, месяцы, в зависимости от обстоятельств) после начала предоставления услуг.
Патенттик ишенимдүү өкүл ишенген тараптын тапшырмасын аткарууга байланыштуу андан алган маалыматтар, эгерде ишенген тарап жактан атайын көрсөтмө берилбесе же анын иш-аракеттеринде эч нерсе даана байкалбаса, жашыруун деп эсептелет. Информация о том, что патентный поверенный получает от доверителя в связи с его комиссии считается конфиденциальной, если основной не дает специальную комиссию или следует из его действий.
Ушу жалгыз эле сүйлөм так жана даана, кескин түрдө адам укугу адамга туулганда эле берилет (башкача айтканда, адамдар өзү жараткан өкмөт тарабынан берилбей, адамдарга адамдык касиети менен ажырагыс болуп жаралат), тең укуктуу (коомдун бир катмары үчүн ган Это единственное предложение смело настаивал, что права человека являются естественными (не предоставлено техногенных правительствами, но неотъемлемо присущими людям просто, будучи человеком), равны (а не только для одного сегмента общества, но то же само
Аны өтө эле “жөнөкөй” адам, экономикалык темаларды өтө эле так, даана жана жөнөкөй кылып көрсөтөт деп айыпташкан, бирок анын ушул ыкмасы менен айтылган ойду экономика чөйрөсүнө таптакыр тиешеси жок адамдар жеңил түшүнүшүп, анын айткандарын жогору баалашка Его часто обвиняют в том, "упрощенным", сделать экономические субъекты оказаться слишком ясно и просто, но именно эта подход, который сделал возможным для лиц, даже те, без каких-либо фона в экономике, чтобы понять и оценить то, что он
Анын Преамбуласында жана 1-беренесинде бөлөк түзүлүштөрдөй эле адам укуктарынын базалык принциптеринин сапатын бардык адамдарга жана ар бир инсанга эч кандай бөлүп-жаруусуз тынчтыкка, коопсуздукка жана адилеттүүлүккө карата чакырыктарын ачык жана даана ал Преамбулы и статьи 1, среди других положений текстовых, красноречиво установлено прав человека и основных свобод для всех без дискриминации среди основных принципов в своем стремлении к миру, безопасности и справедливости.
Маалымат камтыган же болбосо долбоордун даана натыйжаларын сүрөттөгөн баяндамаларды (мисалы, аткарылуучу тапшырмаларды аныктоо), ошондой эле долбоорду көзөмөлдөө үчүн берилүүчү баяндамаларды (эреже катары ортодогу жана жыйынтыктоочу баяндамалар) тактаңыз. Лечить отдельно сообщает документирования или иллюстрирующий выход проекта, т.е., образуя часть задач должна быть выполнена, и тех, которые будут предназначены для целей мониторинга (обычно доклады о ходе, заключительный доклад).

Примеры переводов: даана

Кыргызский Английский
даана num
Анын 100 даана өнүмү бар болсо, ар бирин 5 акча бирдигине сатат дейли. He has I00 units to sell each at 5 pieces of money.
Көрсөтүлгөн кызмат үчүн акы төлөмдөрүн жүзөгө ашыруу этаптарын даана белгилеп кетүү зарыл. Clear milestones are essential for linking payments to performance.
Ушул суроолорго жооп берүү үчүн, Локктун концепциясына так жана даана аныктама талап кылынат. It takes the proper definition of the Lockean concept to settle some of these questions.
Акыркы он жылдын ар бир жылындагы өсүү көрсөтүлгөн мамыча түрүндөгү диаграмма муну даана бере алар эле. A bar graph charting the size of the budget for each ot the last 10 years would be an easy way to make that clear.
■ өндүрүмдүүлүккө жана натыйжалуулукка багытталган мамиле кыска мөөнөттүү келечекте анча даана көрүнбөшү мүмкүн. ■ The efficiency and effectiveness oriented approach may look stronger in the short run.
1868: Экинчи Форд Ларами келишими Улуу Сиу Улутунун эгемендүүлүгүнө жана Black Hills (Кара Дөбөлөргө) ээлигине даана кепилдик берет. 1868: The second Fort Laramie Treaty clearly guarantees the sovereignty of the Great Sioux Nation and the Lakotas' ownership of the sacred Black Hills.
Эгерде сиз кийинки убактарда электроника дүкөнүндө болсоңуз, чоң экрандардын укмуштай тунук,жарык жана таптакыр даана көрсөтөрүн байкагандырсыз. If you’ve been to an electronics store lately, you know how incredibly clear, vivid, and downright huge the new flat-panel screens are.
Исламдын саясий назариятын түшүнүү оңой эмес, себеби анда өкмөттүн башкаруу таризине же, жада калса, саясий милдетке байланыштуу так жана даана маалымат жок. A difficulty in understanding the political theory of Islam is that there is no one authoritative text that deals exclusively with forms of government or even with political obligation in general.
Ушул милдеттердин кандайча белгилениши жана кандайча жүзөгө ашырылышы бүдөмүк болгону менен, укуктар менен милдеттердин ортосундагы байланыш даана көрүнүп турат. Just how such duties are to be defined, and how they are to be enforced, is not obvious but the connection between rights and duties is conceptual.
Профессор кагаз акчасы колдонулуп, өкмөт жыл сайын 8%, 10% же 5% жаңы акчаларын кошуп турушу керек деп айтып койсо эле, аткарыла турган нерсени так жана даана элестетүү мүмкүн эмес. If a professor says that we should have a paper currency and that every year the government should add 8%, or 10%, or 5% additional new money, he does not give us a full description of what has to be done.
Ар бир цифралык видеокадр пиксел деп аталган кичинекей жарык чекиттерден турат; пикселдер канчалык көп болсо, айрыкча чоң экранда көрсөткөндө сүрөт ошончолук даана жана жакшы болот. Every frame of digital video is made up of tiny dots of light called pixels; the more pixels, the sharper and better the image, especially when shown on a big screen.
Долбоор боюнча кызмат көрсөтүү графигин көрсөтүңүз. Мүмкүн болушунча долбоор башталган убактан кийин айкын мөөнөт ичинде жетишилген даана натыйжалар түрүндө(күн, жума, ай же долбоорго ылайыктуу башка мөөнөт) көрсөтүңүз. Give a timetable for the deliverables, preferably in terms of results to be achieved by a certain time (days, weeks, months, as appropriate) after the commencement of services .
Патенттик ишенимдүү өкүл ишенген тараптын тапшырмасын аткарууга байланыштуу андан алган маалыматтар, эгерде ишенген тарап жактан атайын көрсөтмө берилбесе же анын иш-аракеттеринде эч нерсе даана байкалбаса, жашыруун деп эсептелет. Information that a patent attorney shall obtain from a principal in connection with his commission shall be considered as confidential if a principal does not give a special commission or it follows from his actions.
Ушу жалгыз эле сүйлөм так жана даана, кескин түрдө адам укугу адамга туулганда эле берилет (башкача айтканда, адамдар өзү жараткан өкмөт тарабынан берилбей, адамдарга адамдык касиети менен ажырагыс болуп жаралат), тең укуктуу (коомдун бир катмары үчүн ган This single sentence boldly insisted that human rights are natural (not granted by man-made governments, but inalienable and inherent to people simply by being human), are equal (not just for one segment of society, but the same for all), and are universa
Аны өтө эле “жөнөкөй” адам, экономикалык темаларды өтө эле так, даана жана жөнөкөй кылып көрсөтөт деп айыпташкан, бирок анын ушул ыкмасы менен айтылган ойду экономика чөйрөсүнө таптакыр тиешеси жок адамдар жеңил түшүнүшүп, анын айткандарын жогору баалашка He was frequently accused of being “simplistic,” of making economic subjects appear too clear and simple, but it was this very approach that made it possible for persons, even those without any background in economics, to understand and appreciate what he
Анын Преамбуласында жана 1-беренесинде бөлөк түзүлүштөрдөй эле адам укуктарынын базалык принциптеринин сапатын бардык адамдарга жана ар бир инсанга эч кандай бөлүп-жаруусуз тынчтыкка, коопсуздукка жана адилеттүүлүккө карата чакырыктарын ачык жана даана ал The Preamble and Article 1, among other textual provisions, had eloquently established human rights and fundamental freedoms for all without discrimination among the basic principles in its quest for peace, security, and justice.
Маалымат камтыган же болбосо долбоордун даана натыйжаларын сүрөттөгөн баяндамаларды (мисалы, аткарылуучу тапшырмаларды аныктоо), ошондой эле долбоорду көзөмөлдөө үчүн берилүүчү баяндамаларды (эреже катары ортодогу жана жыйынтыктоочу баяндамалар) тактаңыз. Treat separately reports documenting or illustrating the project output, i.e, forming part of the tasks to be performed, and those to be provided for monitoring purposes (typically progress reports, final report).

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: