Меню
Эл-Сөздүк

даана

clear-cut [‘клиэ’кат];
distinct [дис’тиңкт]
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: даана

Кыргызский Английский
даана num
Анын 100 даана өнүмү бар болсо, ар бирин 5 акча бирдигине сатат дейли. He has I00 units to sell each at 5 pieces of money.
Көрсөтүлгөн кызмат үчүн акы төлөмдөрүн жүзөгө ашыруу этаптарын даана белгилеп кетүү зарыл. Clear milestones are essential for linking payments to performance.
Ушул суроолорго жооп берүү үчүн, Локктун концепциясына так жана даана аныктама талап кылынат. It takes the proper definition of the Lockean concept to settle some of these questions.
Акыркы он жылдын ар бир жылындагы өсүү көрсөтүлгөн мамыча түрүндөгү диаграмма муну даана бере алар эле. A bar graph charting the size of the budget for each ot the last 10 years would be an easy way to make that clear.
■ өндүрүмдүүлүккө жана натыйжалуулукка багытталган мамиле кыска мөөнөттүү келечекте анча даана көрүнбөшү мүмкүн. ■ The efficiency and effectiveness oriented approach may look stronger in the short run.
1868: Экинчи Форд Ларами келишими Улуу Сиу Улутунун эгемендүүлүгүнө жана Black Hills (Кара Дөбөлөргө) ээлигине даана кепилдик берет. 1868: The second Fort Laramie Treaty clearly guarantees the sovereignty of the Great Sioux Nation and the Lakotas' ownership of the sacred Black Hills.
Эгерде сиз кийинки убактарда электроника дүкөнүндө болсоңуз, чоң экрандардын укмуштай тунук,жарык жана таптакыр даана көрсөтөрүн байкагандырсыз. If you’ve been to an electronics store lately, you know how incredibly clear, vivid, and downright huge the new flat-panel screens are.
Исламдын саясий назариятын түшүнүү оңой эмес, себеби анда өкмөттүн башкаруу таризине же, жада калса, саясий милдетке байланыштуу так жана даана маалымат жок. A difficulty in understanding the political theory of Islam is that there is no one authoritative text that deals exclusively with forms of government or even with political obligation in general.
Ушул милдеттердин кандайча белгилениши жана кандайча жүзөгө ашырылышы бүдөмүк болгону менен, укуктар менен милдеттердин ортосундагы байланыш даана көрүнүп турат. Just how such duties are to be defined, and how they are to be enforced, is not obvious but the connection between rights and duties is conceptual.
Профессор кагаз акчасы колдонулуп, өкмөт жыл сайын 8%, 10% же 5% жаңы акчаларын кошуп турушу керек деп айтып койсо эле, аткарыла турган нерсени так жана даана элестетүү мүмкүн эмес. If a professor says that we should have a paper currency and that every year the government should add 8%, or 10%, or 5% additional new money, he does not give us a full description of what has to be done.
Ар бир цифралык видеокадр пиксел деп аталган кичинекей жарык чекиттерден турат; пикселдер канчалык көп болсо, айрыкча чоң экранда көрсөткөндө сүрөт ошончолук даана жана жакшы болот. Every frame of digital video is made up of tiny dots of light called pixels; the more pixels, the sharper and better the image, especially when shown on a big screen.
Долбоор боюнча кызмат көрсөтүү графигин көрсөтүңүз. Мүмкүн болушунча долбоор башталган убактан кийин айкын мөөнөт ичинде жетишилген даана натыйжалар түрүндө(күн, жума, ай же долбоорго ылайыктуу башка мөөнөт) көрсөтүңүз. Give a timetable for the deliverables, preferably in terms of results to be achieved by a certain time (days, weeks, months, as appropriate) after the commencement of services .
Патенттик ишенимдүү өкүл ишенген тараптын тапшырмасын аткарууга байланыштуу андан алган маалыматтар, эгерде ишенген тарап жактан атайын көрсөтмө берилбесе же анын иш-аракеттеринде эч нерсе даана байкалбаса, жашыруун деп эсептелет. Information that a patent attorney shall obtain from a principal in connection with his commission shall be considered as confidential if a principal does not give a special commission or it follows from his actions.
Ушу жалгыз эле сүйлөм так жана даана, кескин түрдө адам укугу адамга туулганда эле берилет (башкача айтканда, адамдар өзү жараткан өкмөт тарабынан берилбей, адамдарга адамдык касиети менен ажырагыс болуп жаралат), тең укуктуу (коомдун бир катмары үчүн ган This single sentence boldly insisted that human rights are natural (not granted by man-made governments, but inalienable and inherent to people simply by being human), are equal (not just for one segment of society, but the same for all), and are universa
Аны өтө эле “жөнөкөй” адам, экономикалык темаларды өтө эле так, даана жана жөнөкөй кылып көрсөтөт деп айыпташкан, бирок анын ушул ыкмасы менен айтылган ойду экономика чөйрөсүнө таптакыр тиешеси жок адамдар жеңил түшүнүшүп, анын айткандарын жогору баалашка He was frequently accused of being “simplistic,” of making economic subjects appear too clear and simple, but it was this very approach that made it possible for persons, even those without any background in economics, to understand and appreciate what he
Анын Преамбуласында жана 1-беренесинде бөлөк түзүлүштөрдөй эле адам укуктарынын базалык принциптеринин сапатын бардык адамдарга жана ар бир инсанга эч кандай бөлүп-жаруусуз тынчтыкка, коопсуздукка жана адилеттүүлүккө карата чакырыктарын ачык жана даана ал The Preamble and Article 1, among other textual provisions, had eloquently established human rights and fundamental freedoms for all without discrimination among the basic principles in its quest for peace, security, and justice.
Маалымат камтыган же болбосо долбоордун даана натыйжаларын сүрөттөгөн баяндамаларды (мисалы, аткарылуучу тапшырмаларды аныктоо), ошондой эле долбоорду көзөмөлдөө үчүн берилүүчү баяндамаларды (эреже катары ортодогу жана жыйынтыктоочу баяндамалар) тактаңыз. Treat separately reports documenting or illustrating the project output, i.e, forming part of the tasks to be performed, and those to be provided for monitoring purposes (typically progress reports, final report).

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: