Меню
Эл-Сөздүк

талаа

1. степь; поле;
куу талаа сухая степь, пустыня;
боз талаа степь с низкорослой травянистой растительностью;безлесная степь;
сары талаа безлюдная степь, пустыня;
сары талаа сакта- остаться одному в безлюдной пустыне;
ай талаа (или айталаа) или айдай талаа (или айдалаа) бескрайняя ровная степь;
жапайы айдай талаа дикая бескрайняя степь;
пакта талаасы хлопковое поле;
колхоздук талаалар колхозные поля;
талаа жумуштары полевые работы;
үйүндө көптү талаада урбайт погов. тех, кого дома много (у кого много родных, друзей), в поле не побьют;
2. геогр. уст. долина;
Алай талаасы Алайская долина;
3. чуйск. каждый из четырёх кусочков материи, из которых сшивается верх мужской шапки;
ай талаага чачып сал- пустить на ветер;
талаага кет- пропасть зря, пойти прахом;
эмгек талаага кеткен жок труд не пропал даром;
бизде эмгек талаага кетпейт у нас труд даром не пропадает;
талаада кал или талаага кал- не возыметь действия, пропасть зря;
сөздөрү калып талаага, өздөрү калып балаага фольк. слова их не возымели действия, сами они в беду попали;
талаада калсаң да во что бы то ни стало;
талаада калсаң да, таап бер хоть роди, да найди;
талаага чык- разг. сходить на двор;
кур талааны сүйлөйт он болтает, зря говорит;
көзүнүн жашы он талаа болуп ыйлап турат он плачет, и слёзы у него льются в три ручья;
күн кетпестин талаасы название сказочной страны (букв. степь незаходящего солнца).

талаа

талаа
талаа фаунасы (зоол.)
талаа куш (кыргоол)
(диал.)
талаада калуу
талаа-түз

талаа

зат.1. Жайык, түз жер. Дүңгүрөп жаткан талаага, Дүрбүсүн салып карады (Бөкөнбаев). Чүй талаасы.
2. Баш кийимдин (мис., калпактын) тилкелери.
Ай талаа к. ай III. Көзүнүн жашы он талаа — көзүнөн салаа-салаа жаш аккан, көзүнүн жашы көл болгон. Көңүлдөгү көп санаа, Көзүнүн жашы он талаа («Эр Төштүк»). Талаада калуу — баарынан кур калуу, иши оңунан чыкпай, максатына жетпей калуу. Жалгыз гана табиятка карап отура берсек, талаада калабыз (Убукеев).

Примеры переводов: талаа

Кыргызский Русский
талаа; Lea;
жарамсыз талаа номуру недействительный номер поля
Бир нече жыл мурун эле, ал жерде токой менен саздан башка эч нерсе жок, какыраган талаа болгон, кийинчерээк, шаарларды, үйлөрдү, эмеректерди, жада калса, шампан сыяктуу ар кандай спирт ичимдиктерин көрүүгө болот эле. Где только на короткое время, прежде чем не было ничего, кроме леса и болота, были города, дома, мебель и импортные бутылки шампанского.
Буйрукта талаа этабын өткөрүү мөөнөттөрү, ошондой эле ишке зарыл көмөктөрдү көрсөтүү өтүнүчү көрсөтүлгөн, Билим берүү министрлиги тарабынан мындай колдоо көрсөтүүнүн болушу талаа иштерин уюштурууда чоң мааниге ээ болгон. Постановление указано период полевого этапа, а также запрос о предоставлении любой помощи, необходимой для его осуществления. Поддержке Министерства образования сыграло важнейшую роль в организации работы на местах.
Аталган иш-чара АКШнын Эл аралык өнүктүрүү агенттигинин Өткөөл демилгелер программасынын (USAID/OTI) жергиликтуу бийлик мекемелери жана суу колдонуучулар ассоциациялары менен биргеликте аткарылып, жазгы талаа иштери мезгилинин башталышында 10 километрден Под управлением через Агентство США по международному развитию Управления переходных инициатив (USAID / OTI) в партнерстве с муниципальными учреждениями и ассоциациями водопользователей, эти мероприятия будут оживить более 10 километров орошен

Примеры переводов: талаа

Кыргызский Английский
талаа; lea;
жарамсыз талаа номуру invalid field number
Бир нече жыл мурун эле, ал жерде токой менен саздан башка эч нерсе жок, какыраган талаа болгон, кийинчерээк, шаарларды, үйлөрдү, эмеректерди, жада калса, шампан сыяктуу ар кандай спирт ичимдиктерин көрүүгө болот эле. Where only a short time before there had been nothing but forests and swamps, there were cities, houses, furniture and imported bottles of champagne.
Буйрукта талаа этабын өткөрүү мөөнөттөрү, ошондой эле ишке зарыл көмөктөрдү көрсөтүү өтүнүчү көрсөтүлгөн, Билим берүү министрлиги тарабынан мындай колдоо көрсөтүүнүн болушу талаа иштерин уюштурууда чоң мааниге ээ болгон. The Decree specified the period of the field stage, as well as a request to provide any assistance necessary for its implementation. The support of the Ministry of Education played a most important role in organizing the fieldwork.
Аталган иш-чара АКШнын Эл аралык өнүктүрүү агенттигинин Өткөөл демилгелер программасынын (USAID/OTI) жергиликтуу бийлик мекемелери жана суу колдонуучулар ассоциациялары менен биргеликте аткарылып, жазгы талаа иштери мезгилинин башталышында 10 километрден Administered through the U.S. Agency for International Development’s Office of Transition Initiatives (USAID/OTI) in partnership with local government offices and water user associations, these activities will revitalize more than 10 kilometers of irrigat

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: