Меню
Эл-Сөздүк

система

в разн. знач. система;
шайлоо системасы избирательная система;
акча системасы денежная система;
системага келтир- или системага сал- приводить в систему.

система

[sistema]
düzen

система

[sistema]
sistem

система

система
система реестри
системадан тышкаркы
бирдиктер

система

зат.
1. Бир нерсени иреттүү жайгаштыруунун, айрым бөлүктөрүн өз ара байланыштыруунун ж. б. белгилүү тартиби. Китепканадагы китептерди жайгаштыруу системасы.
2. Коомдук түзүлүштүн формасы. Социалисттик система. Капиталисттик система.
3. Бирдей максатта, багытта иш алып баруучу бир катар мекемелердин, уюмдардын белгилүү тобу, бирдиктүү жалпылыгы. Эл агартуу системасы. Академиянын системасында иштөө.
4. Бир нерсени уюштуруунун, өткөрүүнүн принциби, формасы. Шайлоо системасы.
5. Бөлүктөрү өз ара жалпылыкта, бири-бирине байланышта болуп турган бирдиктүүлүк, жалпы бир бүтүндү түзгөн түшүнүк. Күн системасы. Нерв системасы. Тилдин грамматикалык системасы.

Примеры переводов: система

Кыргызский Русский
Бул система айырбаштоо иш-аракеттерин талап кылат. Эта система требует акты обмена.
Бүгүнкү күнlө мурункудай акча экономикасы көз жаздымда калган жөнөкөй система жок. Сегодня мы уже не имеют простую систему, которая существовала в то время.
Базар экономикасын талкалап, анын ордун баскан социалисттик же коммунисттик система анын карама-каршысы болот. Напротив рынка является отмена рынке и замена ее социалистического или коммунистического государства.
Улуттук банкта эсепке ээ эмес, бирок система менен түз комммуникациялык байланышка ээ жана тике иш алып барган катышуучу. Участник, не имеющий счета в Национальном банке, но имеющий прямое коммуникационное соединение с системой и осуществляющий прямое взаимодействие с системой.
Бул система стандарттарды, эрежелерди, жоболорду, инструкцияларды, ыкмаларды жана башка нормативдик докуметтерди камтыйт. Система должна включать стандарты, правила, инструкции, методы измерения и другую документацию.
Башкаруу органдары мектептин ишмердигин такай көзөмөлдөшөт. Мектепти башкаруу фрагменттик мүнөзгө ээ. Бул иште система байкалбайт. Власти образование только контролировать работу школ бессистемно и нерегулярно.
Борборлоштурулган система сындалып жатканда, ал, атайын белгиленген максатта жана натыйжада гана ылайыктуу экендигин эске түйүп коюу керек. Если один критикует централизованную систему, мы не должны забывать, что он подходит только для специальных целей, для специальной конце которой он может достичь.
Ошондой эле бул система боюнча, өкмөт эл берген нерседен тышкары эч нерсени сарптай албайт, бирок конституциялык жолжобого ылайык салык чогулта алат. И эта система означает, что правительство не имеет власти, чтобы тратить все, что не было дано его людьми, через конституционными процедурами, которые делают возможным для правительства собирать налоги.
Ошол учурда Түштүк штаттары же, бүткүл дүйнө жүзү боюнча зор мааниге ээ болгон, биздин система ийгиликтүү иштеп кетеби же кетпейби деген маселе турган. Проблема теперь заключается в том южных штатов, наша система, которая является более важным, чем все остальное в мире, должны выжить или нет.
Бул система, жалпы жонунан азыркы мезгилдеги цивилизация жашоосу деп аталган конституциялардын жана башка өнүмдөр менен кызматтардын келип чыгышын шарттайт. Эта система является системой, которая привела конституций и всех тех товаров и услуг, которые в совокупности могут быть названы современные цивилизованная жизнь.
Капиталисттик система аз сандагы алып-сатарларды жагымдуу шарттар менен камсыз кылса, жалпы элди күндөн-күнгө жакырлантат деген эл арасында кеңири жайылган сын-пикир бар. Это очень популярный предположение, критике очень редко люди, что капиталистическая система приносит удовлетворительных условий для меньшинства спекулянтов, в то время как массы становятся все более и более бедной.
Азыркы учурдагы бүтүндөй саясий система, добуш берүүчүлөр – улук, алар Конгрессти жана ар кайсы штаттагы мамлекеттин башкаруусундагы ушул сыяктуу мекемелерди шайлашат деген ишенимге негизделет. Вся наша политическая система основана на том, что избиратели являются суверенными, что избиратели избирают Конгресс и другие подобные учреждения в различных государствах, которые управляют страной.
Бул чырмалышкан татаал система, аны жөнөкөй артыкчылыктар системасы деп атасак болот, себеби өкмөт калктын бай катмарына салыктары төмөндөтүлгөн мамлекеттик облигацияларды сатып, анын аркасы менен, көбүрөөк акча-каражаттарын сарптоону каалайт. Это очень сложная система; можно было бы назвать система просто привилегии на пути снижения налогов для того, чтобы сделать богаче слои населения также заинтересованы в покупке гособлигаций и таким образом, чтобы сделать возможным для governmen

Примеры переводов: система

Кыргызский Английский
Бул система айырбаштоо иш-аракеттерин талап кылат. This system requires acts of exchange.
Бүгүнкү күнlө мурункудай акча экономикасы көз жаздымда калган жөнөкөй система жок. Today we no longer have the simple system which existed at that time.
Базар экономикасын талкалап, анын ордун баскан социалисттик же коммунисттик система анын карама-каршысы болот. The opposite of the market is the abolition of the market and its substitution by the socialist or communist state.
Улуттук банкта эсепке ээ эмес, бирок система менен түз комммуникациялык байланышка ээ жана тике иш алып барган катышуучу.
Бул система стандарттарды, эрежелерди, жоболорду, инструкцияларды, ыкмаларды жана башка нормативдик докуметтерди камтыйт. The system shall comprise standards, regulations, instructions, measurement techniques and other documentation.
Башкаруу органдары мектептин ишмердигин такай көзөмөлдөшөт. Мектепти башкаруу фрагменттик мүнөзгө ээ. Бул иште система байкалбайт. The education authorities only supervise the work of schools haphazardly and irregularly.
Борборлоштурулган система сындалып жатканда, ал, атайын белгиленген максатта жана натыйжада гана ылайыктуу экендигин эске түйүп коюу керек. If one criticizes the centralized system, we must not forget that it is suitable only for a special purpose, for the special end which it can attain.
Ошондой эле бул система боюнча, өкмөт эл берген нерседен тышкары эч нерсени сарптай албайт, бирок конституциялык жолжобого ылайык салык чогулта алат. And this system means that the government has no power to spend anything that has not been given it by the people, through the constitutional procedures which make it possible for the government to collect taxes.
Ошол учурда Түштүк штаттары же, бүткүл дүйнө жүзү боюнча зор мааниге ээ болгон, биздин система ийгиликтүү иштеп кетеби же кетпейби деген маселе турган. The problem now is whether the Southern States, our system, which is more important than anything else in the world, should survive or not.
Бул система, жалпы жонунан азыркы мезгилдеги цивилизация жашоосу деп аталган конституциялардын жана башка өнүмдөр менен кызматтардын келип чыгышын шарттайт. This system is the system that brought about the constitutions and all those commodities and services which together can be called modern civilized life.
Капиталисттик система аз сандагы алып-сатарларды жагымдуу шарттар менен камсыз кылса, жалпы элди күндөн-күнгө жакырлантат деген эл арасында кеңири жайылган сын-пикир бар. It is a very popular assumption, criticized only very rarely by people, that the capitalistic system brings about satisfactory conditions for a minority of profiteers, while the masses become more and more impoverished.
Азыркы учурдагы бүтүндөй саясий система, добуш берүүчүлөр – улук, алар Конгрессти жана ар кайсы штаттагы мамлекеттин башкаруусундагы ушул сыяктуу мекемелерди шайлашат деген ишенимге негизделет. Our whole political system is based upon the fact that the voters are sovereign, that the voters are electing Congress and other such institutions in the various states that rule the country.
Бул чырмалышкан татаал система, аны жөнөкөй артыкчылыктар системасы деп атасак болот, себеби өкмөт калктын бай катмарына салыктары төмөндөтүлгөн мамлекеттик облигацияларды сатып, анын аркасы менен, көбүрөөк акча-каражаттарын сарптоону каалайт. It is a very complicated system; one could call the system simply privileges in the way of lower taxes in order to make the wealthier strata of the population also interested in buying government bonds and in this way to make it possible for the governmen

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)


Такое же слова на других языках:

RU


Похожие слова на других языках:

RU
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: