Меню
Эл-Сөздүк

Төлөм системасы

Взаимосвязанная система технологий, процедур, правил, платёжных инструментов и систем перевода денежных средств, обеспечивающих денежное обращение. В зависимости от размера сумм и срочности платежей различают системы крупных платежей и системы розничных платежей.
В зависимости от степени значимости и степени влияния на работу платежной системы страны – системно значимые, значимые и не системно-значимые платежные системы. В зависимости от объемов проводимых платежей в системе и степени влияния на финансовую стабильность платежные системы подразделяются на системно значимые платежные системы, значимые платежные системы и другие платежные системы.

Төлөм системасы

Акча жүгүртүлүшүн камсыз кылган технологиялардын, жол-жоболордун, эрежелердин акча каражаттарын которуу системалары менен өз ара байланыштуу системасы. Ири төлөм системасы менен чекене төлөм системасын бири биринен төлөмдөрдүн суммасынын өлчөмүнө жана мөөнөтүнө жараша айырмалашат.
Ал эми маанилүүлүгүнө жана өлкөнүн төлөм системасынын ишине тийгизген таасиринин деңгээлине жараша – системалуу мааниге ээ, маанилүү жана системалуу мааниге ээ эмес төлөм системасы деп бөлүшөт. Системада ишке ашырылган төлөмдөр көлөмүнө жана финансылык туруктуулугуна таасир этүү деңгээлине жараша төлөм системалары системалуу мааниге ээ системалар, жана башка төлөм системаларына бөлүшөт.

Примеры переводов: Төлөм системасы

Кыргызский Русский
Төлөм Оплата
Төлөм карты карта оплаты
Төлөм карызы платеж по кредиту
Төлөм суммасы платежный счет
Төлөм теңдеми. Платежный баланс.
Патенттик төлөм патентная пошлина
Төлөм каражаттары Платежные средства
Провайдер үчүн төлөм Оплата поставщику "
төлөм чегинен ашып кетти. Превышение оплаты
Төлөм серверден эле табылды платеж был найден только на сервере
Төлөм буга чейин эле авторлошкон Оплата уже было разрешено
Төлөм жергиликтүү базадан эле табылды платеж был найден только в местной базе
Төлөм жергиликтүү базада жана серверде бирдей оплата равна в местной базе и на сервере
так ушундай реквизиттүү төлөм буга чейин болгон. Оплата с теми же реквизитами было.
Төлөм жергиликтүү базада жана серверде эки башка оплата различна в локальной базы и на сервере
Эки төлөм системасынын алкагында чыгарылган карт. Карта, выпущенная в рамках двух платежных систем.
Атайын чаранын мисалы болуп квота системасы саналат. Примером такого специального меры является система квот.
Кыргызпатент тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтарга төлөм Оплата пошлины Кыргызпатенту
Акча каражаттарын алуучу демилгечи болуп саналган төлөм. Платеж, инициатором которого является получатель денежных средств.
Улантуу үчүн "Алга", же төлөм суммасын өзгөртүү үчүн "Артка" нукуурун басыңыз. Нажмите "Next" для продолжения или "Назад", чтобы изменить сумму платежа.

Примеры переводов: Төлөм системасы

Кыргызский Английский
Төлөм Payment
Төлөм карты payment card
Төлөм карызы payment loan
Төлөм суммасы payment account
Төлөм теңдеми. Balance of Payments.
Патенттик төлөм Patent Fee
Төлөм каражаттары Means of payment
Провайдер үчүн төлөм Payment for provider '
төлөм чегинен ашып кетти. Exceeding the limit of payment
Төлөм серверден эле табылды payment was found only on server
Төлөм буга чейин эле авторлошкон The payment has already been authorized
Төлөм жергиликтүү базадан эле табылды payment was found only in local base
Төлөм жергиликтүү базада жана серверде бирдей payment is equal in local base and on server
так ушундай реквизиттүү төлөм буга чейин болгон. Payment with the same details was.
Төлөм жергиликтүү базада жана серверде эки башка payment is different in local base and on server
Эки төлөм системасынын алкагында чыгарылган карт.
Атайын чаранын мисалы болуп квота системасы саналат. An example of such special measure is a system of quotas.
Кыргызпатент тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтарга төлөм Payment of fee to Kyrgyzpatent
Акча каражаттарын алуучу демилгечи болуп саналган төлөм.
Улантуу үчүн "Алга", же төлөм суммасын өзгөртүү үчүн "Артка" нукуурун басыңыз. Click "Next" to continue or "Back" to change payment amount.

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: