Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
<->
 
Яндекс переводчик <->
История Ваших переводов:
 
 
История/закладки
Онлайн инфо/переводы
Онлайн переводчик
Найденные
Перевод/результат для - Төлөм системасы
 

Төлөм системасы

 
Взаимосвязанная система технологий, процедур, правил, платёжных инструментов и систем перевода денежных средств, обеспечивающих денежное обращение. В зависимости от размера сумм и срочности платежей различают системы крупных платежей и системы розничных платежей.
В зависимости от степени значимости и степени влияния на работу платежной системы страны – системно значимые, значимые и не системно-значимые платежные системы. В зависимости от объемов проводимых платежей в системе и степени влияния на финансовую стабильность платежные системы подразделяются на системно значимые платежные системы, значимые платежные системы и другие платежные системы.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов:(бета) Төлөм системасы

КыргызскийРусский
Эки төлөм системасынын алкагында чыгарылган карт.Карта, выпущенная в рамках двух платежных систем..
Төлөм системасынын катышуучусу болуп саналган жана төлөм документтерин же билдирүүлөрдү алуучу банк.Банк, являющийся участником платежной системы и получающий платежный документ или сообщение..
Төлөм системасынын катышуучусу болуп саналган жана төлөм документтерин же билдирүүлөрдү демилгелеген банк.Банк, являющийся участником платежной системы и инициирующий платежный документ или сообщение..
Төлөм системасынын катышуучусунун калктан акча каражаттарын алар адресатка төлөнүп бериле турган шартта гана кабыл алуусу боюнча төлөм системасынын түрү.Тип платежной системы по принятию участником платежной системы денежных средств от населения с тем условием, что эти денежные средства будут выплачены адресату..
Төлөм системасында төлөм документтерин иштеп чыгуу кезегин аныктоочу код. Артыкчылык берилген код төлөм документине төлөмдү жөнөтүүчү тарабынан ыйгарылат.Код, определяющий очередность обработки платежных документов в платежной системе. Код приоритетности присваивается платежному документу отправителем платежа..
Автономдуу иш ыргагында иштөө, мисалы, терминалдын же банкоматтын транзакцияларды өткөрүү үчүн эмитенттин/төлөм системасынын маалымат базасына кайрылуусуз иштөөсүРабота в автономном режиме, например, режим работы терминала или банкомата, при котором он не обращается к базе данных эмитентаплатежной системы для проведения транзакции..
Улуттук төлөм системасынын оператору менен тиешелүү келишим түзгөн кайсы болбосун эмитент – Кыргыз Республикасынын резиденти тарабынан чыгарылган «Элкарт» системасынын карты.Карта системы «Элкарт», выпускаемая любым эмитентом – резидентом Кыргызской Республики, заключившим соответствующий договор с оператором национальной платежной системы..
Айкын убакыт ыргагында иш алып баруу, мисалы, терминалдын же банкоматтын транзакцияларды жүзөгө ашыруу учурунда төлөм системасынын/эмитенттин маалыматынан пайдалана алуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуусу.Работа в режиме реального времени, например, работа терминала или банкомата в режиме, обеспечивающем доступ к базе данных эмитента/платёжной системы во время осуществления транзакции..
Алгылыксыз жагдайга дуушар болуу ыктымалдыгы, мында төлөм системасынын катышуучулары – тараптардын бири ошол учурда же келечекте өз финансылык милдеттенмелерин толугу менен аткара албай калышы мүмкүнчүлүгү.Вероятность наступления неблагоприятного события, при котором одна из сторон – участников платёжной системы не может полностью выполнить свои финансовые обязательства на данный момент или на любой момент в будущем..
Карттан маалыматтарды чечмелеп көрүүгө, аларды топтоштуруп, жөнөтүүгө жана тиешелүү төлөм системасынын карты боюнча ишке ашырылган операциялар тууралуу маалыматтарды кабыл алууга өбөлгө түзгөн электрондук жабдуу.Электронное устройство, позволяющее считывать информацию с карты, формировать, отправлять и принимать сообщения об операциях с картой в (из) соответствующей платежной системе..
Банктык төлөм картка жана (же) микропроцессордун эс тутумуна жана (же) карттын магниттик тилкесине тиешелүү төлөм системасынын карттар менен эсептешүүлөр боюнча регламентинде жана иш тартибинде каралган идентификациялык маалыматты түшүрүү.Процедура нанесения на банковскую платежную карту и (или) запись в память микропроцессора и (или) на магнитную полосу карты идентификационной информации, предусмотренной регламентом и порядком работы соответствующей платежной системы по расчетам с картами..
Улуттук банк тарабынан коммерциялык банктарга төлөм системасынын иш үзгүлтүксүздүгүн камсыз кылуу үчүн зарыл акча каражаттарын берүү максатында операциялык күн ичинде, бир нече саатка күрөө алдында улуттук валютада пайызсыз негизде берилген кредит.Кредит Национального банка в национальной валюте на беспроцентной основе, в течение операционного дня на несколько часов под залог в целях предоставления коммерческим банкам необходимых денежных средств для обеспечения бесперебойности работы платежной системы..
Алгылыксыз жагдайга дуушар болуу ыктымалдыгы, мында төлөм системасынын катышуучулары – тараптардын бири төлөө мөөнөтү келип жеткен учурда өз финансылык милдеттенмелерин толук көлөмдө аткаруу үчүн ликвиддүү каражаты жетишсиз болуп, бирок келечекте аны аткара алуу мүмкүнчүлүгү.Вероятность наступления неблагоприятного события, при котором одна из сторон-участников в платёжной системе будет иметь недостаточно ликвидных средств для выполнения финансовых обязательств в полной мере при наступлении срока платежа, хотя, возможно сможет это сделать когда-то в будущем..
Төлөм системасынын түрү, анда финансы рынокторунун (улуттук акча, валюта рыноктору, капитал жана баалуу кагаздар рыногу) катышуучуларынын акча милдеттенмелери боюнча акча которуулары, ошондой эле акча-кредит саясатынын инструменттерин колдонууга байланыштуу которуулар жүзөгө ашырылат.Тип платежной системы, в которой осуществляются переводы по денежным обязательствам участников финансовых рынков (национального денежного, валютного рынков и рынка капитала и ценных бумаг), а также переводы, связанные с применением инструментов денежно-кредитной политики..
Төлөм системасы боюнча ченемдик укуктук актыларда катышуучулардын укугунун жана милдеттеринин жетишсиз бөлүштүрүлүшүнөн, Улуттук банктын мыйзамдарынын жана ченемдик укуктук актыларынын туура эмес колдонулушунан же контракттын (келишимдин) шарттарын аткаруу мүмкүн эместигинен улам алгылыксыз жагдайдын орун алышы ыктымалдуулугу.Вероятность наступления неблагоприятного события вследствие недостаточного разделения прав и обязанностей участников в нормативных правовых актах по платежной системе, неправильного применения законодательства и нормативных правовых актов Национального банка, или вследствие невозможности выполнения условий контракта (договора)..
Кыргыз Республикасынын “Элкарт” улуттук төлөм системасынын аппараттык-программалык комплекси, ал “Элкарт” улуттук банктык төлөм картын, ошондой эле Бирдиктүү банктар аралык процессинг борборунун системасына интеграцияланган башка системалардын карттарын колдонуу менен ишке ашырылган транзакциялардын процессинги үчүн каралган.Аппаратно-программный комплекс национальной платежной системы Кыргызской Республики "Элкарт", предназначенный для процессинга транзакций, совершенных с использованием национальных банковских платежных карт "Элкарт", а также карт других систем, интегрированных с системой ЕМПЦ..
Эквайрингди жүзөгө ашырууга уруксат алган коммерциялык банк, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, тиешелүү төлөм системасынын ченемдик актыларына жана технологияларына ылайык өзүнүн аралыкта орнотулган жабдуулары аркылуу авторизацияны же транзакцияны жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылган аралыкта орнотулган жабдуулар түйүнүнүн ээси.Коммерческий банк, получивший разрешение на осуществление эквайринга, владелец сети периферийных устройств, обеспечивающий возможность проведения авторизации или транзакций через свои периферийные устройства в соответствии с технологией и нормативными актами соответствующих платежных систем и законодательством Кыргызской Республики..
Улуттук банк жана алардын менчик ээси катары Улуттук банк саналган төлөм системасынын катышуучуларын бириктирген техникалык инфраструктуранын бир бөлүгү, ал Улуттук банк менен банктар аралык коммуникациялык түйүндүн катышуучулары ортосунда айкын убакыт ыргагында соода, төлөм жана статистикалык системалар боюнча маалымат алмашуу үчүн каралган.Часть технической инфраструктуры, объединяющая Национальный банк и участников платежных систем, собственником которых является Национальный банк, предназначенная для обмена данными в режиме реального времени по торговым, платежным и статистическим системам между Национальным банком и участниками МКС..
Кыргыз Республикасынын аймагында бир (бир эмитенттүү) же бир нече (көп эмитенттүү) эмитент тарабынан чыгарылган картты колдонуу менен эсептешүүлөр системасы. Локалдык төлөм системаларынын карттары катышуучулар жана системалар ортосунда түзүлгөн келишимдин шарттарына ылайык улуттук төлөм системасынын банкоматтарында жана терминалдарында тейлениши мүмкүн.Система расчетов с использованием карт, выпускаемых одним (одноэмитентная) или несколькими (многоэмитентная) эмитентами на территории Кыргызской Республики. Карты локальных платежных систем могут обслуживаться в банкоматах и терминалах национальной платежной системы согласно условиям договора между участниками и системами..
Коммерциялык банктар жана башка финансы-кредит мекемелери, финансы-кредиттик эмес уюмдар жана төлөм системасынын оператору менен түзүлгөн келишимдин негизинде Кыргыз Республикасынын аймагында калкка кызматтарды сунуштаган башка уюмдар. Төлөм системасынын катышуучусу анын оператору болушу мүмкүн, эгерде төлөм системасынын иши катышуучу тарабынан камсыз кылынган болсо.Коммерческие банки и другие финансово-кредитные учреждения, не финансово-кредитные организации и другие организации, предоставляющие платежные услуги населению на территории Кыргызской Республики на основании договора, заключенного с оператором платежной системы. Участник платежной системы может являться и оператором платежной системы в случае, если функционирование платежной системы обеспечивается этим участником..

Найти все переводы слова "Төлөм системасы" на Кыргызском языке из всех словарей в системе - Эл-Сөздүк

Хотите добавить свой перевод для слово: "Төлөм системасы"? Ввойти


Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук:
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru