Меню
Эл-Сөздүк

Каржы уюму

КАРЖЫ УЮМУ – тийиштүү лицензиянын негизинде банк аткарымдарын жана бүтүмдөрүн ишке ашыруучу, болбосо баалуу кагаздар базарында кызмат көрсөтүүчү, каржылык мүнөздөгү камсыздандыруу боюнча жана башка кызматтарды көрсөтүүчү юридикалык жак, ошондой эле мамлекеттик эмес бааракы фонду, аны башкаруучу компания, пайлык инвестициялык фондду башкаруучу компания, кредиттик керек-жарак бирлиги жана башка каржылык рынокто кызмат көрсөтүүчү жана аткарымдарды жана бүтүмдөрдү ишке ашыруучу уюм.

Каржы уюму

Финансовая организация

Примеры переводов: Каржы уюму

Кыргызский Русский
Каржы тармагы Финансовый сектор
Каржы министрлиги Министерство финансов
Мамлекеттик каржы тармагы Общественный финансовый сектор
БУУ (Бириккен Улуттар Уюму) ООН (организация объединённых наций)
• Каржы ресурстардын болушу Доступность финансовых ресурсов
6.Каржы ресурстарынын болушу. 6.Availability финансовых ресурсов
Кыргыз Республикасынын Каржы министрлиги Министерство финансов Кыргызской Республики
Алуучунун өкүлү болуп Каржы министри саналат. Представитель Получателя является Министр финансов Получателя.
Каржы саясаты экономикалык саясаттын борбору. Денежно-кредитная политика является центром экономической политики.
Каржы саясаты - экономикалык саясаттын борбору. Денежно-кредитная политика является центром экономической политики.
■ КРнын Экономика жана каржы министрлиги, 2005-2007; | KR Министерство экономики и финансов. 2005-2007;
■ КРдин Экономика жана каржы министрлиги, 2005-2007-жж.: | KR Министерство экономики и финансов. 2005-2007;
акыркы кеминде эки жыл үчүн жылдык каржы баяндамасы годовая финансовая отчетность за, по меньшей мере два года
Микрокаржы уюмунун каржы жылы 1-январдан башталат жана 31-декабрда бүтөт. Финансовый год в микрофинансовой организации начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.
Алар эл аралык каржы иштеринде “өтүмдүү каражаттар” жетишсиз деп даттанышат. Они жалуются, говоря, что недостаточно "ликвидность" в международных денежных делах.
Казыналык Кыргыз Республикасынын Каржы министрлигинин ажырагыс бөлүгү болуп эсептелет. Казначейства будет создан в качестве неотъемлемой филиала Министерства финансов Кыргызской Республики.
Токой чарбачылыгын каржылоо тартибин Кыргыз Республикасынын Каржы министрлиги аныктайт. Порядок финансирования лесного хозяйства определяется Министерством финансов Кыргызской Республики.
Бирок акча жана каржы маселелери менен иштеп жатканда, бир гана нерсени көңүлгө түйүп коюу керек. Но то, что мы должны осознавать, что мы должны знать, когда мы имеем дело с деньгами и денежными проблемами, всегда то же самое.
Ошондуктан кошумча акча басып чыгаруу менен, Каржы Министри катарында мен дагы өз салымымды коштум”. С этой точки зрения, как министра финансов, я способствовал счет печатания денег ".
Эркин экономикалык зоналардын бюджети Кыргыз Республикасынын Каржы министрлиги менен макулдашылат. Бюджет свободной экономической зоны согласовывается с Министерством финансов Кыргызской Республики.

Примеры переводов: Каржы уюму

Кыргызский Английский
Каржы тармагы Financial Sector
Каржы министрлиги Ministry of Finance
Мамлекеттик каржы тармагы Public Finance Sector
БУУ (Бириккен Улуттар Уюму)
• Каржы ресурстардын болушу Availability of financial resources
6.Каржы ресурстарынын болушу. 6.Availability of financial resources
Кыргыз Республикасынын Каржы министрлиги Ministry of Finance of the Kyrgyz Republic
Алуучунун өкүлү болуп Каржы министри саналат. The Recipient’s Representative is the Minister of Finance of the Recipient.
Каржы саясаты экономикалык саясаттын борбору. Monetary policy is the center of economic policy.
Каржы саясаты - экономикалык саясаттын борбору. Monetary policy is the center of economic policy.
■ КРнын Экономика жана каржы министрлиги, 2005-2007; ■ KR Ministry of Economy and Finance. 2005-2007;
■ КРдин Экономика жана каржы министрлиги, 2005-2007-жж.: ■ KR Ministry of Economy and Finance. 2005-2007;
акыркы кеминде эки жыл үчүн жылдык каржы баяндамасы annual financial statements for at least two years
Микрокаржы уюмунун каржы жылы 1-январдан башталат жана 31-декабрда бүтөт. The financial year in a micro-finance organization begins on January 1 and ends on December 31.
Алар эл аралык каржы иштеринде “өтүмдүү каражаттар” жетишсиз деп даттанышат. They complain, saying there is insufficient “liquidity” in international monetary affairs.
Казыналык Кыргыз Республикасынын Каржы министрлигинин ажырагыс бөлүгү болуп эсептелет. The Treasury will be established as an integral branch of the Ministry of Finance of the Kyrgyz Republic.
Токой чарбачылыгын каржылоо тартибин Кыргыз Республикасынын Каржы министрлиги аныктайт. The procedure for financing of forestry shall be determined by the Finance Ministry of the Kyrgyz Republic.
Бирок акча жана каржы маселелери менен иштеп жатканда, бир гана нерсени көңүлгө түйүп коюу керек. But what we have to realize, what we have to know when we are dealing with money and monetary problems, is always the same.
Ошондуктан кошумча акча басып чыгаруу менен, Каржы Министри катарында мен дагы өз салымымды коштум”. From this point of view, as Minister of Finance, I contributed by printing money.”
Эркин экономикалык зоналардын бюджети Кыргыз Республикасынын Каржы министрлиги менен макулдашылат. The Free Economic Zone budget shall be agreed upon with the Ministry of Finance of the Kyrgyz Republic.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: