Меню
Эл-Сөздүк

заблуждение

ср.
адашуу, чаташуу, жаңылышуу;
впасть в заблуждение чаташуу;
быть в заблуждении жаңылышуу;
ввести кого-л. в заблуждение бирөөнү жаңылтып жиберүү, бирөөнү тескери жолго салуу.

Заблуждение

АДАШУУ – жарандык укукта колдонулуучу аталгы; бүтүмгө катышкан жактын бүтүм тууралуу туура эмес түшүнүк алгандыгын билдирет. Адашкан адамдын эрки бүтүм үчүн өтө маанилүү болгон жагдайларды туура эмес түшүнүүнүн таасири астында калыптанат. Ал эрк жетишсиздигинен улам түзүлгөн бүтүм катары каралып, А-нун айынан аракеттенген тараптын доосу боюнча, андай бүтүмдөр жараксыз деп табылат. А. бүтүм катышуучулары менен гана байланыштуу болбостон, күтүлбөгөн жагдайлардан улам да чыгышы мүмкүн.

Примеры переводов: заблуждение

Русский Кыргызский
1) те, которые ложно или вводит в заблуждение для потребителя по отношению к товара или его изготовителя; 1) товарга жана аны жасоочуга карата жалган же керектөөчүнү чаташтырууга дуушар кылууга жөндөмдүү болуп эсептелгендер;
Журналисты также должны избегать эвфемизмов - слов или фраз, которые могут запутать или ввести в заблуждение аудиторию. Мындан тышкары журналисттер эвфемизмдерден - эл жаңылыш түшүнүшү мүмкүн болгон сөздөр менен фразалардан этият болушу керек.
Микрофинансовые организации запрещается предоставление ложной или вводящей в заблуждение рекламы своей деятельности. Микрокаржы уюмдарына жалган же чаташтырган жарнамаларды жарыялоого тыюу салынат.
Существует широкий распространенное заблуждение, что женщина является автоматически чувствительны рода, а мужчины нет. Аялдар - автоматтык түрдө сезимтал, ал эми эркектер андай эмес деп эсептөө кеңири тарап кеткен жаңылыштык.
Это вводит в заблуждение, чтобы показать, что один город имеет в два раза больше смертей от СПИДа, как другой, когда первый город имеет в 10 раз больше жителей. Бир шаардагы СПИДден каза болгондордун санын тургундары 10 эсе көп болгон экинчи бир шаардыкы менен салыштырып, эки эсе көп экен деп жыйынтык чыгаруу калпыстык болор эле.
Во-вторых, пустое обещание предложил постмодернизмом, который, как Лармор указывает, 'заканчивается заблуждение отказ от философской рационализма с отказом от самой причине. Экинчиси, постмодернизм берген курулай убада, Лармор айткандай: “натыйжада, философиялык рационализмди четке кагуу менен акыл-эстен баш тартууну айырмалоо кыйын болуп калат.
Другие штрафы за преднамеренное публикации ложной или вводящей в заблуждение информации микрофинансовой организации должны быть применены в соответствии с Законом Кыргызской Республики. Микрокаржы уюму тарабынан жалган же чаташтыруучу маалыматтардын атайылап жарыяланып кетишине байланыштуу келип чыккан башка милдеттенмелер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык аныкталууга тийиш.
Страховая стоимость имущества, указанного в договоре страхования, не может быть затем оспаривается страховщиком, за исключением случаев, когда он доказывает, что он был намеренно ввести в заблуждение относительно этой стоимости. Камсыздандыруу келишиминде көрсөтүлгөн мүлктүн камсыздандыруу наркын камсыздандыруучу ал нарк боюнча атайылап жаңылыштык кетирилгендигин далилдей алгандан башка учурда кийин аны талаша албайт.
Это вводит в заблуждение предпринимателей, думая, что есть большее количество капитальных товаров доступна, чем на самом деле существует, и что некоторые проекты теперь можно который был бы невозможен с более высокой процентной ставке. Ушул нерсе ишкерлерде учурдагы капиталдык товарларга караганда алдаганча көбүрөөк товар бар, ошондой эле айрым долбоорлордун пайыздык ченин жогорулатуу мүмкүн эмес деген алдамчы закымды пайда кылат.
Журналисты должны вычислительных способностей для того, чтобы отличить бессмысленной количества и значительного одного или они рискуют писать рассказы, которые вводят в заблуждение и заблуждение, в лучшем случае, а в худшем, утончаются неправильно. Маанисиз цифра менен маанилүү цифранын айырмасын ажыратып берүү үчүн журналисттер цифралар менен иштей билүүгө тийиш, болбосо алар жаңылыш же баш айландырма, атурсун калпыс макала жазып коюшу мүмкүн.
Никаких сомнений в заблуждение общественность и политический имидж ислама, который часто ожесточенных, бескомпромиссной и очень нелиберальному доктрины с небольшим допуском в противоположные взгляды, не было полезным; подумал, что может быть более точным, Исламдын, карама-каршы көз-караштарга аёосуз мамиле жасаган каардуу, башка көз-карашты кабыл албаган такыба жана чектелген дин катары, элди адаштырган коомдук жана саясий элеси кесепеттүү экендиги айтпаса деле түшүнүктүү.Түзүлүштөрдү исламдык эмес, мусулм
те, которые в заблуждение потребителя относительно владельца объекта интеллектуальной собственности, ее место нахождения (адрес), природа и вид деятельности, совпадении или близости с торговыми названиями, товарных знаков и знаков обслуживания иностранног Кыргыз Республикасынын аймагында пайдаланылуучу жана белгилүү болгон чет өлкөлүк юридикалык жактардын өнөр жайлык менчиктин корголуучу объектинин ээсине, анын турган жерине (дарегине), ишинин мүнөзүнө жана түрүнө фирмалык аталыштары, товардык белгилерине

Примеры переводов: заблуждение

Русский Английский
1) те, которые ложно или вводит в заблуждение для потребителя по отношению к товара или его изготовителя; 1) the ones which are false or misleading for the consumer with respect to the good or its manufacturer;
Журналисты также должны избегать эвфемизмов - слов или фраз, которые могут запутать или ввести в заблуждение аудиторию. Journalists also must steer clear of euphemisms — words or phrases that may confuse or mislead the audience.
Микрофинансовые организации запрещается предоставление ложной или вводящей в заблуждение рекламы своей деятельности. Micro-finance organizations are prohibited from providing false or misleading advertising of their activity.
Существует широкий распространенное заблуждение, что женщина является автоматически чувствительны рода, а мужчины нет. There is a wide popular mistake that woman is the automatically sensitive sort, and men are not.
Это вводит в заблуждение, чтобы показать, что один город имеет в два раза больше смертей от СПИДа, как другой, когда первый город имеет в 10 раз больше жителей. It is misleading to show that one town has twice as many deaths from AIDS as another, when the first town has 10 times as many inhabitants.
Во-вторых, пустое обещание предложил постмодернизмом, который, как Лармор указывает, 'заканчивается заблуждение отказ от философской рационализма с отказом от самой причине. The second is the empty promise offered by postmodernism, which, as Larmore points out, ‘ends up confusing the rejection of philosophical rationalism with the abandonment of reason itself.
Другие штрафы за преднамеренное публикации ложной или вводящей в заблуждение информации микрофинансовой организации должны быть применены в соответствии с Законом Кыргызской Республики. Other penalties for intentional publication of false or misleading information of the micro-finance organization must be applied in accordance with Law of the Kyrgyz Republic.
Страховая стоимость имущества, указанного в договоре страхования, не может быть затем оспаривается страховщиком, за исключением случаев, когда он доказывает, что он был намеренно ввести в заблуждение относительно этой стоимости. Insurable value of the property indicated in the contract of insurance may not be then contested by the insurer, except for the cases, when he proves that he had been intentionally mislead concerning this value.
Это вводит в заблуждение предпринимателей, думая, что есть большее количество капитальных товаров доступна, чем на самом деле существует, и что некоторые проекты теперь можно который был бы невозможен с более высокой процентной ставке. This misleads businessmen into thinking that there is a greater amount of capital goods available than actually exists, and that certain projects are now possible which would have been impossible with a higher rate of interest.
Журналисты должны вычислительных способностей для того, чтобы отличить бессмысленной количества и значительного одного или они рискуют писать рассказы, которые вводят в заблуждение и заблуждение, в лучшем случае, а в худшем, утончаются неправильно. Journalists need numerical competence in order to tell the difference between a meaningless number and a significant one, or they risk writing stories that are misleading and confusing, at best, and, at worst, flat out wrong.
Никаких сомнений в заблуждение общественность и политический имидж ислама, который часто ожесточенных, бескомпромиссной и очень нелиберальному доктрины с небольшим допуском в противоположные взгляды, не было полезным; подумал, что может быть более точным, The no doubt misleading public and political image of Islam, which is often of a fierce, uncompromising and highly illiberal doctrine with little tolerance for opposing views, has not been helpful; thought it might be more accurate to describe the regimes
те, которые в заблуждение потребителя относительно владельца объекта интеллектуальной собственности, ее место нахождения (адрес), природа и вид деятельности, совпадении или близости с торговыми названиями, товарных знаков и знаков обслуживания иностранног the ones which are misleading for the consumer with respect to the owner of the intellectual property object, its location (address), nature and type of activity, identity or similarity with trade names, trade marks and service marks of the foreign legal

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: