Меню
Эл-Сөздүк

активдүү

активный;
активдүү катнаш активное участие.

активдүү

активдүү
активдүү боёктор
активдүү конструкция
(лингв.)
активдүү көмүр (хим.)
активдүү соода балансы
активдүү төлөм балансы
активдүү чөйрө (хим.)
активдүү эс алуу
активдүү эсеп-чоту

активдүү

I сын. Иштиктүү, демилгелүү. Советтер Союзу тынчтык ишин активдүү коргоп жатат («Коммунист»).
АКТИВДҮҮ II активге таандык. Активдүү операция. Активдүү мүлк.
Основные характеристики
Часть речиИмя существительное
Ед. числоактивдүү
Множ. числоактивдүүлөр
Антонимы
пассивдүү
Склонение по падежам - "активдүү"
Ед. число
ПадежиЕд. число
Именительный Кто?, Что?активдүү
Родительный Чей?активдүүнүн
Дательный Кому?, Чему?, Кому?, Куда?активдүүгө
Винительный Кого?, Что?активдүүнү
Местный Где?, У кого?активдүүдө
Исходный Где?, У кого?активдүүдөн
Множ. число
ПадежиМнож. число
Именительный Кто?, Что?активдүүлөр
Родительный Чьи?активдүүлөрдүн
Дательный Кому?, Чему?, Кому?, Куда?активдүүлөргө
Винительный Кого?, Что?активдүүлөрдү
Местный Где?, У кого?активдүүлөрдө
Исходный Откуда?, От кого?активдүүлөрдөн

Примеры переводов: активдүү

Кыргызский Русский
Андан тышкары биз ведомствого жаш кадрларды активдүү тартуудабыз. Кроме того, мы активно привлекать молодых специалистов в работе в нашей организации.
Профилиңизди Oфлайн жана Учуу профайлдарынан чыгарып, активдүү кылыңыз. Измените режим на сайте или профиль полета на активный режим.
Айлана-чөйрөнү коргоо иштерине активдүү катышкандардын тизмесинде Роберт Редфорд бар. Список тех активны для окружающей среды включает в себя Роберт Редфорд.
Бүгүнкү пикир алмашканыбыз жана дүйнө коомчулугунун жашоосуна активдүү катышканыбыз абдан чоң мааниге ээ. Очень важно, что мы обменяться мнениями и что мы активно участвуем в современном глобальном обществе.
Туура чечимге келиш үчүн, китепканачылар мыйзам чыгаруу органдары, басмаканалар жана пайдалануучулар менен активдүү кызматташууда. Библиотекари активно работать с юридическими, публикации и сообществ пользователей, чтобы найти решения.
Шайлоо боюнча алардын мониторинги шайлоо алдындагы үгүттү аял - талапкерлер жүргүзгөн участоктордо добуш берүү активдүү өткөндүгүн көрсөттү. Их наблюдения за выборами показали, что существует более активным голосования в тех округах, где предвыборная кампания была проводимых женщин-кандидатов.
Бирок, активдүү жергиликтүү колдоо айыл региондорундагы бизнес-инкубаторлор 'Тейлөө үйү' деп аталгандарды алмаштыруу менен гана шартталып калышы мүмкүн. Тем не менее, высокий уровень локальной поддержки может вытекать из того факта, что бизнес-инкубаторы в сельской местности стали заменой так называемой "Дом сервиса"
Башкалар менен тең жоопкерчиликти сезүү - активдүү кызматташууга, диалогго, өз ара түшүнүшүүгө жана башкалардын сезимин тең бөлүшүүгө болгон жөндөмдүүлүк. Участие является возможность активно сотрудничать с другими людьми, удается поддерживать диалог с ними, и развить эмпатию и взаимопонимания между участниками любой деятельности.
Гендердик ыкма - коомдун жалпы социалдык аял жана эркектер тобунун таламдарын эске алуу өзөгүн түзгөн активдүү өкүлчүлүктүн - демократиялык саясий маданияттын белгиси. Гендерный подход - признак политической культуры активной представительной демократии, суть которой заключается в учитывать интересы обеих социально-половой групп общества.
ccTLD үчүн жоопкерлердин дагы бир милдети – ISO–3166–1 тизмесинен өздүк кылып алынган код ылайык келүүчү географиялык региондо Интернетти активдүү пайдаланууга жардам берүү. Другой обязанностью национальных доменах делегата является содействие более активному использованию Интернета в географическом регионе с кодом, заданной ISO-3166-1.
Өзүнүн партиялык тизмесине алда канча активдүү жана белгилүү аялды тартуу стратегиясын колдонуп, саясий лидерлер аял-талапкердин айрым стратификациялык (статустук) профилин калыптандырды. Политические лидеры, при использовании стратегий привлечения наиболее активной и хорошо известны женщин на свои партийные списки, сформировался определенный стратификацию (по статусу) профиль женщин-кандидатов.

Примеры переводов: активдүү

Кыргызский Английский
Андан тышкары биз ведомствого жаш кадрларды активдүү тартуудабыз. Moreover we actively engage young specialists in work in our organization.
Профилиңизди Oфлайн жана Учуу профайлдарынан чыгарып, активдүү кылыңыз. Change your profile from Offline or Flight profile to an active profile.
Айлана-чөйрөнү коргоо иштерине активдүү катышкандардын тизмесинде Роберт Редфорд бар. The list of those active for the environment includes Robert Redford.
Бүгүнкү пикир алмашканыбыз жана дүйнө коомчулугунун жашоосуна активдүү катышканыбыз абдан чоң мааниге ээ. It is vital that we are exchange our opinions and that we participate actively in today's global society.
Туура чечимге келиш үчүн, китепканачылар мыйзам чыгаруу органдары, басмаканалар жана пайдалануучулар менен активдүү кызматташууда. Librarians work actively with legal, publishing, and user communities to find solutions.
Шайлоо боюнча алардын мониторинги шайлоо алдындагы үгүттү аял - талапкерлер жүргүзгөн участоктордо добуш берүү активдүү өткөндүгүн көрсөттү. Their election monitoring showed that there was more active voting in those constituencies where the pre-election campaign had been carried out by women-candidates.
Бирок, активдүү жергиликтүү колдоо айыл региондорундагы бизнес-инкубаторлор 'Тейлөө үйү' деп аталгандарды алмаштыруу менен гана шартталып калышы мүмкүн. However, the high level of local support might stem from the fact that business incubators in rural areas have become a substitute for the so-called "House of service"
Башкалар менен тең жоопкерчиликти сезүү - активдүү кызматташууга, диалогго, өз ара түшүнүшүүгө жана башкалардын сезимин тең бөлүшүүгө болгон жөндөмдүүлүк. Participation is the capability to cooperate actively with other people, manage to maintain the dialogue with them, and develop empathy and mutual understanding between participants of any activity.
Гендердик ыкма - коомдун жалпы социалдык аял жана эркектер тобунун таламдарын эске алуу өзөгүн түзгөн активдүү өкүлчүлүктүн - демократиялык саясий маданияттын белгиси. Gender Approach - an attribute of the political culture of active representative democracy, the essence of which is to take into account the interests of both social-sexual groups of society.
ccTLD үчүн жоопкерлердин дагы бир милдети – ISO–3166–1 тизмесинен өздүк кылып алынган код ылайык келүүчү географиялык региондо Интернетти активдүү пайдаланууга жардам берүү. The other duty of a ccTLD delegate is to assist to more active use of Internet in a geographical region with a code given by the ISO-3166-1 list.
Өзүнүн партиялык тизмесине алда канча активдүү жана белгилүү аялды тартуу стратегиясын колдонуп, саясий лидерлер аял-талапкердин айрым стратификациялык (статустук) профилин калыптандырды. The political leaders, when employing strategies to attract the most active and well- known women onto their party lists, formed a certain stratification (by status) profile of the women-candidates.

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: