Меню
Эл-Сөздүк

жалоба

ж.
1. (выражение неудовольствия) нааразылык, зардануу;
приставать с жалобами нааразылыгын кайта-кайта эле айта берүү;
2. (официальное заявление) арыз, даттануу;
подать жалобу юр. арыз берүү;
принести жалобу на кого-л. бирөөнүн үстүнөн арыз алып келүү;
кассационная жалоба юр. кассациялык даттануу (арыз);
книга жалоб и предложений даттануу жана сунуш книгасы.

Жалоба

ДАТТАНУУ – белгилүү бир жактын укугунун жана мыйзамдуу кызыкчылыгынын бузулуп жаткандыгы тууралуу мамлекеттик же коомдук органдарга, анын кызмат адамдарына, сот органдарына кат жүзүндө кайрылуусу. Аны өтүнмөдөн айырмалай билүү керек.

Примеры переводов: жалоба

Русский Кыргызский
На сегодняшний день еще не были получены результаты анализа жалоба разбитого по полу. Азырынча гендердик маселе боюнча даттанууларга талдоо жүргүзүүнүн натыйжалары алынган жок.
если жалоба удовлетворяется полностью или частично, корректирующие меры, которые должны быть приняты. даттануу толук же жарым-жартылай канааттандырылганда баяндалган талаптарды канаттандырууга багытталган чаралар.
если жалоба удовлетворяется полностью или частично, корректирующие меры, которые должны быть приняты. даттануу толук же жарым-жартылай канааттандырылган учурда баяндалган талаптарды канааттандырууга багытталган чаралар.
Если Омбудсмен (Акыйкатчы) рассматривает жалобу необоснованной отчет не включает в себя имя человека, который подал жалобу или чиновника, против которого жалоба была подана. Эгерде Омбудсмен (Акыйкатчы) даттанууну негизсиз деп тапса, баяндамада даттануу берген адамдын да, даттанылып жаткан кызмат адамынын да аты-жөнү айтылбайт.
Если жалоба находится на рассмотрении ставит под сомнение проведение публичных должностных лиц в отношении действий, предпринимаемых, Омбудсмен (Акыйкатчы) уведомляет о том, что заинтересованными лицами и их непосредственные руководители или власти. Эгерде каралып жаткан даттануу мамлекеттик бийлик органдарынын кызматчыларынын жасаган иш-аракеттерине байланышкан жүрүм-турумуна тиешелүү болсо, Омбудсмен (Акыйкатчы) бул тууралу ал ишке тиешеси бар адамдарга жана анын түздөн-түз башчысына же жогору тург
Любая жалоба должна быть подписана участником, с указанием имя, фамилию и адрес лица и должны иметь формат обоснованного письма, используя обычный документ и должен быть представлен в течение определенного периода времени, указано в предыдущем согласно пу Кандай гана даттануу болбосун буга кызыккан адам тарабынан аты-жөнүн жана жашаган жерин көрсөтүп, кол коюлууга жана кат түрүндө негизделип, жөнөкөй эле кагазга жазылып, берененин мындан мурунку пунктунда көрсөтүлгөн мөөнөттө берилүүгө тийиш.
Своевременное представление жалобы в соответствии со статьями шестидесяти трех - шестьдесят пять приостанавливает процедуры закупок на срок десять дней, при условии, что жалоба не является и содержит заявление, содержание которого, если проверенной ДЕМОНС Даттануу негиздүү болуп эсептелсе жана жол-жоболор токтотула турбаса жөнөтүүчү зыян тарта тургандыгын ырастаган шартта даттануу ушул мыйзамдын алтымыш үч алтымыш бешинчи беренелерине ылайык өз убагында берилсе, сатып алуу жол-жоболору он күнгө чейинки мөө

Примеры переводов: жалоба

Русский Английский
На сегодняшний день еще не были получены результаты анализа жалоба разбитого по полу. As of today the results of complaint analysis broken-down by gender have not yet been obtained.
если жалоба удовлетворяется полностью или частично, корректирующие меры, которые должны быть приняты. if the complaint is upheld in whole or in part, the corrective measures that are to be taken.
если жалоба удовлетворяется полностью или частично, корректирующие меры, которые должны быть приняты. if the complaint is upheld in whole or in part, the corrective measures that are to be taken.
Если Омбудсмен (Акыйкатчы) рассматривает жалобу необоснованной отчет не включает в себя имя человека, который подал жалобу или чиновника, против которого жалоба была подана. If the Ombudsman (Akyikatchy) considers a grievance unreasonable the report shall not include the name of a person who has submitted a complaint or the official against who the complaint has been lodged.
Если жалоба находится на рассмотрении ставит под сомнение проведение публичных должностных лиц в отношении действий, предпринимаемых, Омбудсмен (Акыйкатчы) уведомляет о том, что заинтересованными лицами и их непосредственные руководители или власти. If complaint under consideration questions the conduct of public officials in respect to the actions taken, the Ombudsman (Akyikatchy) shall notify on that the persons concerned and their immediate supervisors or authorities.
Любая жалоба должна быть подписана участником, с указанием имя, фамилию и адрес лица и должны иметь формат обоснованного письма, используя обычный документ и должен быть представлен в течение определенного периода времени, указано в предыдущем согласно пу Any grievance must be signed by a party concerned, indicating the name, last name and address of a person and must have a format of a reasonable letter, using ordinary paper and must be submitted within a period of time, indicated in the previous paragrap
Своевременное представление жалобы в соответствии со статьями шестидесяти трех - шестьдесят пять приостанавливает процедуры закупок на срок десять дней, при условии, что жалоба не является и содержит заявление, содержание которого, если проверенной ДЕМОНС The timely submission of a complaint under Articles sixty three - sixty five suspends the procurement proceedings for a period of ten days, provided that the complaint is not frivolous and contains a declaration the contents of which, if proven, demonstra

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: