Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
<->
 
Яндекс переводчик <->
История Ваших переводов:
 
 
История/закладки
Онлайн инфо/переводы
Онлайн переводчик
Найденные
Перевод/результат для - Юридическое лицо
 

Юридическое лицо

 
юридикалык жак

юридическое лицо

 
юридикалык жак

Юридическое лицо

 
Юридикалык жак –

Юридическое лицо

 
ЮРИДИКАЛЫК ЖАК – КР жарандык мыйзамдары боюнча, менчигинде, чарбалык жетекчилигинде же ыкчам башкаруусунда өзгөчөлөнгөн мүлктөрү болгон жана өзүнүн милдеттенмелери боюнча ошол мүлктөр менен жоопкерчилик тарткан, өз атынан мүлктүк жана жеке мүлктүк эмес укуктарды алуучу жана ишке ашыруучу, милдеттенме аркалоочу, доочу жана жоопкер болуучу уюм. Өзалдынча балансы жана сметасы болуусу керек. КР жарандык мыйзамдарына ылайык коммерциялык уюмдарга жана коммерциялык эмес уюмдарга бөлүнүшөт. Ю. ж. белгилүү укук жөндөмдүүлүктөрүнө ээ болот (кара:Юридикалык жактын укук жөндөмдүүлүгү). Уставдын болбосо уюштуруучу келишимдин жана Уставдын, болбосо уюштуруучу келишимдин гана негизинде аракеттенет. Мыйзамдарда каралган учурларда коммерциялык уюм болуп саналбаган Ю. ж. ошондой уюмдар жөнүндөгү жалпы жоболордун негизинде аракеттене алат. Мыйзамдарга жана башка укуктук актыларга жана уюштуруучу документтерге ылайык аракеттенүү менен өзүнүн органдары аркылуу өзүнө жарандык милдеттенмелерди жана жарандык укуктарды ала алат. Мыйзамдарда каралган учурларда Ю. ж. өзүнүн катышуучулары аркылуу да жарандык укуктарды, жарандык милдеттенмелери ала алат. Анын ишмердиги кайра уюштуруу же жоюу жолу менен токтотулат.

Юридическое лицо

 
юридикалык жак

Юридическое лицо

 
Менчигинде, чарба жүргүзүүдө же оперативдүү башкарууда өзгөчөлөнгөн мүлккө ээ жана бул мүлк менен өз милдеттенмелерине жооп берген, өз атынан мүлктүк жана жеке мүлктүк эмес укуктарды жана милдеттерди сатып алуу жана жүзөгө ашыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон, сотто доогер жана жоопкер боло алган уюм (мекеме, ишкана, фирма). Юридикалык жак мамлекеттик каттоодон өткөн учурдан тартып түзүлгөн катары эсептелет. Юридикалык жак өз аталышына, мөөрүнө жана банкта эсептешүү эсебине ээ.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов:(бета) Юридическое лицо

РусскийКыргызский
Закон юридического лица считается право страны, где учреждено данное юридическое лицо.Уюм түзүлгөн жердеги өлкөнүн укугу уюмдун мыйзам болуп эсептелет..
Физическое или юридическое лицо, подтверждающее электронной цифровой подписью свои права.Электрондук цифралык кол тамгасы аркылуу өз укугун тастыктаган жеке адам же юридикалык жак..
11) иностранное юридическое лицо - юридическое лицо, которое имеет одну из следующих функций:11) чет өлкөлүк юридикалык жак - төмөндө саналган белгилердин бирине ээ болгон юридикалык жак:.
Иностранное юридическое лицо может зарегистрировать свой фирменное наименование на территории Кыргызской Республики.Чет элдик юридикалык жак өзүнун фирмалык аталышын Кыргыз Республикасынын аймагында каттатыра алат..
Поставщик - физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с договором купли-продажи с лизингодателем продает предмет лизинга.Сатуучу - соода-сатык келишимине ылайык лизинг берүүчүгө лизинг предмети болуп саналган мүлктү шарттуу мөөнөткө сатуучу жеке же юридикалык жак..
Юридическое лицо или гражданин возмещает вред, причиненный его работником при исполнении своих трудовых (рабочий, служебных) обязанностей.Уюм же жаран эмгектик (кызматтык) милдеттерин аткарууда анын кызматкерлери келтирген зыяндын ордун толтурат..
Договор об установлении юридических лиц с иностранным участием должны быть введены законом той страны, где зарегистрировано юридическое лицо.Чет өлкөнүн катышуусу менен уюмду түзүү жөнүндө келишимге карата уюм уюштурулган өлкөнүн укугу колдонулат..
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получающее денежные средства клиента за реализуемые товары (выполняемые работы, услуги).Сатып өткөрүлгөн товарлар (аткарылган иштер, кызмат көрсөтүүлөр) үчүн кардардын акча каражаттарын алган юридикалык жак же жеке ишкер..
Сбор уплачивается в Кыргызпатент заявителем, владельцем патента или любое физическое или юридическое лицо, в соответствии с соглашением с ними.Кыргызпатентке төлөмдү өтүнмө ээси, патент ээси же алар менен макулдашкан жеке адамдар же юридикалык тараптар төлөшөт..
Сбор уплачивается в Кыргызпатент заявителем, владельцем патента или любое физическое или юридическое лицо, в соответствии с соглашением с ними.Алым өтүнмө ээси, патент ээси, же алардын макулдугу боюнча жеке адамдардын же юридикалык тараптардын кайсынысы тарабынан болбосун Кыргызпатентке төлөнөт..
Физическое или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, заключивший договор банковского счета в соответствии с законодательством страны.Өлкөнүн мыйзам актыларына ылайык банктык эсеп келишимин түзгөн жеке адам же юридикалык жак, жеке ишкер..
Физическое или юридическое лицо в качестве владельца нежилого помещения в товарищества имеет те же права и обязанности собственника жилого помещения.Шериктиктеги турак жай эмес имарат жайдын менчик ээси болгон жеке же юридикалык жак турак жай имаратынын менчик ээси сыяктуу эле жана милдеттерге ээ болот..
Юридическое лицо, которое выпускает ценные бумаги в обращение и несет по ним обязательства в пределах установленных имущественных прав перед их собственниками.Баалуу кагаздарды жүгүртүүгө чыгарган жана алардын менчик ээлеринин алдында белгиленген мүлктүк укуктардын чегинде ал боюнча милдеттенмелерди өзүнө алган юридикалык жак..
A Non лизинг компания-резидент в Кыргызской Республике является иностранное юридическое лицо, что проводить лизинговую деятельность на территории Кыргызской Республики.Лизинг компаниясы - Кыргыз Республикасынын резиденти эмес Кыргыз Республикасынын аймагында лизингдик иш жүргүзүүчү чет өлкөлүк юридикалык жак..
Любое заинтересованное юридическое лицо может подать возражение в Апелляционный совет в течение всего срока годности регистрации торговой маркой против его регистрации.Бардык кызыкдар юридикалык жак фирмалык аталыштарды каттоонун бүтүндөй мөөнөтүнүн ичинде аны каттоого каршы пикирин Аппеляциялык кеңешке бериши мүмкүн..
Внешнеэкономическая сделка по крайней мере один из участников которой является юридическое лицо или индивидуальный КР оформляются в письменной форме независимо от места совершения сделки.Катышуучуларынын бири эле Кыргыз Республикасынын юридикалык жагы же жараны болуп эсептелген тышкы экономикалык бүтүм, анын түзүлгөн жерине карабастан кат жүзүндө түзүлөт..
Любое физическое или юридическое лицо, использующее заявленное изобретение в период его временной правовой охраны, выплачивает денежную компенсацию владельцу патента, после получения патента.Өтүнмөсү берилген ойлоп табууну ага убактылуу укуктук коргоо берилген мезгилдин ичинде пайдаланган жеке же юридикалык жак патент ээсине патент алгандан кийин акча компенсациясын төлөйт..
Любое физическое или юридическое лицо, использующее заявленное изобретение в период его временной правовой охраны, выплачивает денежную компенсацию владельцу патента, после получения патента.Жеке жак же юридикалык жак өтүнмөдө сыпатталган ойлоп табылган нерсени убактылуу укуктук коргоо берилген мезгилдин ичинде пайдалануу менен, патент алгандан кийин патенттин ээсине тийиштүү акчалай компенсация төлөп берет..
Лицо или юридическое лицо, имя которого указано на кинематографическое произведение в обычном порядке должны, при отсутствии доказательств противного, считаться будет производитель указанной работе.(2) Кинематографиялык чыгармаларды даярдоочу болуп, тескерисинин далилдери жок болгон учурда, автордун аты-жөнү же аталышы чыгармада демейдегидей түрдө белгиленген болсо, жеке же юридикалык жак эсептелет..
Арендатор - физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с договором аренды принимает предмет лизинга для определенную плату и период, при определенных условиях, чтобы использовать временно;Лизинг алуучу - лизинг келишимине ылайык белгилүү бир акыга, белгилүү бир мөөнөткө жана белгилүү шартта лизинг келишимине ылайык убактылуу ээлик кылууга жана пайдаланууга лизинг предметин алууга милдеттүү жеке же юридикалык жак;.

Найти все переводы слова "Юридическое лицо" на Русском языке из всех словарей в системе - Эл-Сөздүк

Хотите добавить свой перевод для слово: "Юридическое лицо"? Ввойти


Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук:
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru