Меню
Эл-Сөздүк

керексиз программалар кмсыздоосу

unwanted software

керексиз программалар кмсыздоосу

нежелательные программы

Примеры переводов: керексиз программалар кмсыздоосу

Кыргызский Русский
Акциялар жана лоялдуу программалар Акции и программы лояльности
эсептөөчү машинелер үчүн алгоритмдер жана программалар турган турпатында; алгоритмы учета машин и компьютерных программ как таковых;
Бирок Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин бул программалар бюджеттик жана философиялык маселелерден улам токтотулган. Тем не менее, после Второй мировой войны, эти программы были устранены путем сочетания бюджетных и философских проблем.
Булар өткөөл программалар болуп, социалисттик экономикадан рынокко негизделген экономикага өтүүгө көмөктөшүүгө арналган. Это были переходные программы, предназначенные для оказания помощи странам, поскольку они двигались от социалистов к рыночно экономики, основанные.
Программага катышкан Руандалык окуучулар диагноз коюуучу программалар менен компьютердик операция тутумдарын да үйрөнүшөт. Руандийские студентов в программе также узнать о диагностического программного обеспечения и операционных систем.
Мына ушул изилдөө иштеринин негизинде кабыл алынган атайын программалар гендердик саясаттын төмөнкү үч баскычына дал келген: Периодичность этих исследовательских проектов соответствуют три стадии развития гендерной политики на основе принятия специальных программ:
Бири-бирин толуктап турган ушул программалар микро, чакан жана орто ишканаларды (МКОИ) көп тепкичтүү ык-амал аркылуу өнүктүрөт. Эти дополнительные программы разработки микро-, малые и средние предприятия (ММСП) посредством многоуровневого подхода.
ЧОИни өнүктүрүү боюнча улуттук (эгерде маанилүү болсо эларалык) учурдагы жана пландаштырылган программалар жөнүндө түшүнүккө ээ болуу. регулярно в контакте Будь со текущих и планируемых национальных (и международных если применимо) программ развития малого и среднего бизнеса.
Камсыздандыруучу эгерде камсыздандырылуучу айтпай койгон жагдайлар керексиз болуп калса, келишимди анык эмес деп таанууну талап кыла албайт. Страховщик не вправе требовать признания недействительным договора, если больше не возникают обстоятельства прикрыты застрахованы.
Э.Б.Уайт өзүнүн «Стилдин негиздери» аттуу классикалык эмгегинде көрсөткөндөй, жазуунун эң негизги эрежелеринин бири - «керексиз сөздөрдү алып таштоо». Как EB Белый отмечает в своей классической книге, Элементы стиля, один из основных правил написания просто так: "Опустить ненужных слов."
Робин Л.Йегер - АКШ Мамлекеттик департаментинин эларалык маалымат программалар бюросунун өз кабарчысы жана «Коомчулук жана баалуулуктар» журналынын редактору. Робин Л. Йегер является персонал писатель с Бюро международных информационных программ Государственного департамента США государства, и является редактором общества и усилителя; Значения.
«Эгерде жашап кетүүнүн идеяларына билим берүүнүн бардыгын баш ийдире албасак, анда бардык билимдер билим менен билгичтиктер толугу менен керексиз болуп калышы мүмкүн». «Если человек не подчиняется весь образование к идее выживания, все знания и навыки могут оказаться бесполезными»
Токойлорду өстүрүү боюнча жумуштар белгиленген тартипте бекитиле турган атайын программалар жана долбоорлор боюнча ишке ашырылат жана токой чарбачылыгын башкаруучу органдарга жүктөлөт. Лесистость деятельность осуществляется в соответствии со специальными программами и проектами, утвержденными в соответствии с установленным порядком и должны быть отнесены к органам государственного управления лесами.
Мамлекет тарабынан маданий программалар, анын ичинде кинематография көзөмөлдөнгөн көптөгөн өлкөлөрдөн айырмаланып, Кошмо Штаттарда киноиндустриясын жөнгө салуучу өкмөттүк мекеме же министрлик жок. В отличие от многих стран, где правительство курирует культурных программ, в том числе кино, Соединенные Штаты не имеют в правительственное учреждение или министерство, который регулирует киноиндустрию.
Азыр болсо биз «Фотошоп» сыяктуу программалар менен сүрөттөрдү өзгөртө алабыз (айталы, кишини алып таштоо же имаратты кошуп коюу), мунун өзү сүрөткө тартылган чындык тууралуу биздин түшүнүгүбүздү өзгөртөт. С помощью специальных программ, как Photoshop, мы могли теперь изменяют картинки, скажем, удалить человека или добавить здание-который изменил наше понимание отображаемой реальности.
Киргизүү үчүн ар бир суроолор тизмесине Blaise программалоонун адистештирилген тилинде атайын программалар иштелип чыккан, Программалар маалыматтарды логикалык жана арифметикалык көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берди. Специальная программа была разработана для вводе данных для каждой анкете на основе метода Блеза, что позволило информация будет контролироваться логически и арифметически.
Адам өнүгүүсү менен түздөн-түз байланышкан айрым программалар кабыл алынды: Туруктуу адам өнүгүүсүнүн улуттук стратегиясы, "Аялзат" гендердик программасы, жакырчылыкты жоюу боюнча "Аракет" улуттук программасы. Конкретные программы, непосредственно связанные с развитием человеческого Также были приняты, например, в Национальной стратегии устойчивого человеческого развития, Программы Пол "Аялзат», и «Аракет" Национальной программы по бедности ликвидации.
Плантациялык токой өстүрүү жыгачты жана токой өнүмүнүн башка түрлөрүн тезирээк алуу үчүн токой чарбасын башкаруучу республикалык мамлекеттик орган иштеп чыккан жана бекиткен атайын программалар боюнча жүргүзүлөт. Лесистость за счет установки плантаций осуществляется с целью ускоренного производства древесины и другой лесной продукции по специальным программам, разработанных и утвержденных органом управления лесами Республиканского Государственного.
Токойду багуу иретинде кыюу - токойду багып өстүрүү, ал тигилген дарактардын арасынан керексиз бактарды жок кылуу жана башкы түрлөрдүн эң мыкты дарактарынын өсүшүнө жагымдуу шарттар түзүү жолу менен тигилген дарактарды калыптандыруу жана жыгачты өз убагын Техническое обслуживание резки является обеспечение лесу за счет удаления нежелательных деревьев от стенда лесов и созданию благоприятных условий для роста лучших деревьев главных пород с целью формирования древостоев и своевременное использование древеси

Примеры переводов: керексиз программалар кмсыздоосу

Кыргызский Английский
Акциялар жана лоялдуу программалар
эсептөөчү машинелер үчүн алгоритмдер жана программалар турган турпатында; algorithms for accounting machines and computer programs as such;
Бирок Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин бул программалар бюджеттик жана философиялык маселелерден улам токтотулган. However, since World War II, these programs have been eliminated through a combination of budgetary and philosophical concerns.
Булар өткөөл программалар болуп, социалисттик экономикадан рынокко негизделген экономикага өтүүгө көмөктөшүүгө арналган. These were transitional programs designed to assist countries as they moved from socialist- to market- based economies.
Программага катышкан Руандалык окуучулар диагноз коюуучу программалар менен компьютердик операция тутумдарын да үйрөнүшөт. Rwandan students in the program are also learning about diagnostic software and computer operating systems.
Мына ушул изилдөө иштеринин негизинде кабыл алынган атайын программалар гендердик саясаттын төмөнкү үч баскычына дал келген: The periodicity of these research projects correspond to the three stages of gender policy development based on the adoption of special programmes:
Бири-бирин толуктап турган ушул программалар микро, чакан жана орто ишканаларды (МКОИ) көп тепкичтүү ык-амал аркылуу өнүктүрөт. These complementary programmes develop the micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) through a multi-tiered approach.
ЧОИни өнүктүрүү боюнча улуттук (эгерде маанилүү болсо эларалык) учурдагы жана пландаштырылган программалар жөнүндө түшүнүккө ээ болуу. Be regularly in touch with ongoing and planned national (and international if relevant) programs for SME development.
Камсыздандыруучу эгерде камсыздандырылуучу айтпай койгон жагдайлар керексиз болуп калса, келишимди анык эмес деп таанууну талап кыла албайт. The insurer may not demand invalidation of the contract if circumstances concealed by the insured no longer arise.
Э.Б.Уайт өзүнүн «Стилдин негиздери» аттуу классикалык эмгегинде көрсөткөндөй, жазуунун эң негизги эрежелеринин бири - «керексиз сөздөрдү алып таштоо». As E.B. White notes in his classic book, The Elements of Style, one of the basic rules of writing is simply this: "Omit needless words."
Робин Л.Йегер - АКШ Мамлекеттик департаментинин эларалык маалымат программалар бюросунун өз кабарчысы жана «Коомчулук жана баалуулуктар» журналынын редактору. Robin L. Yeager is a staff writer with the Bureau of International Information Programs of the U.S. Department of State, and is the editor of Society & Values.
«Эгерде жашап кетүүнүн идеяларына билим берүүнүн бардыгын баш ийдире албасак, анда бардык билимдер билим менен билгичтиктер толугу менен керексиз болуп калышы мүмкүн». «If one does not subordinate the entire education to the idea of survival, all knowledge and skills may turn out to be useless»
Токойлорду өстүрүү боюнча жумуштар белгиленген тартипте бекитиле турган атайын программалар жана долбоорлор боюнча ишке ашырылат жана токой чарбачылыгын башкаруучу органдарга жүктөлөт. Aforestation activities shall be carried out pursuant to special programs and projects approved in accordance with the established procedure and shall be assigned to the state forest management bodies.
Мамлекет тарабынан маданий программалар, анын ичинде кинематография көзөмөлдөнгөн көптөгөн өлкөлөрдөн айырмаланып, Кошмо Штаттарда киноиндустриясын жөнгө салуучу өкмөттүк мекеме же министрлик жок. Unlike many countries where the government oversees cultural programs, including cinema, the United States does not have a government office or ministry that regulates the film industry.
Азыр болсо биз «Фотошоп» сыяктуу программалар менен сүрөттөрдү өзгөртө алабыз (айталы, кишини алып таштоо же имаратты кошуп коюу), мунун өзү сүрөткө тартылган чындык тууралуу биздин түшүнүгүбүздү өзгөртөт. With programs like Photoshop we could now alter pictures—say, to remove a person or add a building—which changed our basic understanding of photographed reality.
Киргизүү үчүн ар бир суроолор тизмесине Blaise программалоонун адистештирилген тилинде атайын программалар иштелип чыккан, Программалар маалыматтарды логикалык жана арифметикалык көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берди. A special programme was developed for data inputting for each questionnaire based on the Blaise method, which allowed the information to be supervised logically and arithmetically.
Адам өнүгүүсү менен түздөн-түз байланышкан айрым программалар кабыл алынды: Туруктуу адам өнүгүүсүнүн улуттук стратегиясы, "Аялзат" гендердик программасы, жакырчылыкты жоюу боюнча "Аракет" улуттук программасы. Specific programmes directly related to human development have also been adopted, such as the National Sustainable Human Development Strategy, the "Ayalzat" Gender Programme, and the "Araket" National Programme for Poverty Elimination.
Плантациялык токой өстүрүү жыгачты жана токой өнүмүнүн башка түрлөрүн тезирээк алуу үчүн токой чарбасын башкаруучу республикалык мамлекеттик орган иштеп чыккан жана бекиткен атайын программалар боюнча жүргүзүлөт. Aforestation through installation of plantations shall be carried out for the purpose of accelerated production of timber and other forest products according to special programs developed and approved by the Republican State forest management body.
Токойду багуу иретинде кыюу - токойду багып өстүрүү, ал тигилген дарактардын арасынан керексиз бактарды жок кылуу жана башкы түрлөрдүн эң мыкты дарактарынын өсүшүнө жагымдуу шарттар түзүү жолу менен тигилген дарактарды калыптандыруу жана жыгачты өз убагын Maintenance cutting is maintenance of forest through removal of undesired trees from a forest stand and creation of favorable conditions for growth of better trees of the main species with the purpose of formation of forest stands and timely use of timber

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: