Меню
Эл-Сөздүк

ээлик

ээлик I
1. владение (земельная собственность);
чет өлкөлүк ээликтер иностранные владения;
2. обладание, владение;
ушу турган Таласка ээлик болуп калыптыр фольк. этим вот Таласом он завладел;
калмактан келип ушул кул кыргызга ээлик болчубу? фольк. разве можно, чтобы вот этот пришедший от калмыков раб владел киргизами?
ээлик- II
приходить в возбуждение; возбуждаться, горячиться;
атым ээликти моя лошадь разгорячилась (напр. заслышав топот);
эти кызыган сайын ээлигип, эңкейиште бөжүлдөгөн жоргосун чыгарат чем больше разогревался (конь), тем больше горячился, а на склонах шёл мелкой иноходью;
менин жүрөгүм сүйүнгөндөн ээлиге түштү сердце моё от радости запрыгало;
ээликкенден-желиккен жинди перен. буйный помешанный; сумасбродный.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: ээлик

Кыргызский Русский
өмүр бою мурасталуучу ээлик укугу Право прижизненного наследуемое владение
Концессиялык ишкананын ээлик кылуу жагынан иштери Предпринимательская деятельность в сoncessionary лица
башка бирөөнүн мыйзамсыз ээлик кылуусунан мүлктүн ээсинин талабы жөнүндө; изъятие имущества у владельца из незаконного владения другого лица;
лизинг келишиминин шарттарында лизинг предметине ээлик кылууга жана пайдаланууга; использовать предмет лизинга в соответствии с условиями договора аренды;
ушул Мыйзамга ылайык расмий валюталык резервдерге ээлик кылат жана аларды башкарат; владение и управление официальными валютными резервами в соответствии с настоящим Законом;
Өкмөт алтынга ээлик кылуу мыйзамсыз иш-аракет деп белгилеп, алтын стандартын жокко чыгарган. Правительство отменило золотой стандарт, сделав его незаконным держать золото.
Каттаган өлкө жок болгон учурда жеке ээлик кылуу ишин жүзөгө ашыруунун негизги жери болгон өлкөнүн укугу колдонулат. Если страна регистрации отсутствовать, закон страны основного места индивидуальной предпринимательской деятельности должны быть введены.
Мында каттоо документтеринде мүлктүн менчик ээси жана ээлик кылуучу (пайдалануучу) жөнүндө маалыматтар сөзсүз көрсөтүлөт. Информация о собственника и владельца (пользователя) имущества указывается в регистрационных документах.
Эгерде келишимде башкача белгиленбесе, лизинг предметине ээлик кылуу жана пайдалануу укугу, лизинг алуучуга толук өлчөмдө өтөт. Если иное не предусмотрено договором аренды, арендатор должен получить право полностью владеть и пользоваться предметом лизинга.
Бул, эң аз дегенде акциялардын контролдук топтомуна ээлик кылган жана туунду компанияларынын ишин тескөөгө ыйгарым укуктуу компания. Материнская компания – компания, владеющая как минимум контрольным пакетом акций и обладающая полномочиями управления по отношению к своим дочерним компаниям.
Бул эреже буюм (иш аткаруу, кызмат көрсөтүү) ээлик кылуу ишкердиги үчүн эмес керектөө максатында сатып алынган учурларда гана колдонулат. Правила настоящей статьи применяются только в тех случаях, когда товары были приобретены (выполненных работ, оказанных услуг) для целей потребления, а не в деловой активности.
Лизинг предметине карата менчикке укук лизинг берүүчүдөн үчүнчү жакка өткөн учурда лизинг келишими жаңы ээлик кылуучу үчүн күчүндө калат. Когда права собственности на предмет лизинга передается от арендодателя к третьему лицу, договор аренды сохраняет силу для нового владельца.
Күбөлүк товардык белгинин биринчилигин, күбөлүктө көрсөтүлгөн товарларга карата товардык белгинин ээсинин артыкча ээлик укугун ырастайт. Свидетельство удостоверяет приоритет товарного знака, исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.
Ар бир адам өзүнүн менчигине, өзүнүн интеллектик, чыгармачылык ишинин натыйжаларына ээлик кылууга, аларды пайдаланууга жана тескөөгө укуктуу. Каждый имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, результатами своей интеллектуальной, творческой деятельности.
2) жергиликтүү кеңештер менен макулдашуу боюнча мамлекеттер аралык жана мамлекеттик максатта Кыргыз Республикасынын чегиндеги жерге ээлик кылуу; 2) распоряжение землей в Кыргызской Республике на межгосударственных и государственных целей, подлежащих согласованию с местными советами;
Жеке ишкерлер жана (же) коммерциялык уюмдар гана ээлик кылуу ишкердигин жүргүзүү үчүн түзүлгөн жөнөкөй шериктештик келишиминин жактары боло алышат. Стороны договора о партнерстве, заключенного на осуществление предпринимательской деятельности может быть только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары же башка юридикалык же жеке жактар ээлик кылган мүлккө муниципалдык менчик объекттерине карата укуктарды ырастаган документтер; документы, подтверждающие права на муниципальную собственность, которой располагают органы местного самоуправления или другими юридическими или физическими лицами;
Бул учурда коркунуч бийликтин бир жерге топтолушунан же мыйзамсыз басылып алынышынан, ошондой эле ага ээлик кылгандардын аны кыянаттык менен пайдаланышынан улам келип чыгат. Опасность представляют концентрации, или узурпации власти, и у наклон него обладателей использовать его.
Жер тилкесине сервитут белгилөө жер тилкесинин менчик ээсин же жерди пайдалануучуну ага таандык жер тилкесине болгон укугун пайдалануу жана ээлик кылуу укугунан ажырата албайт. Обременение земельного участка сервитутом с не лишает земельного собственника / пользователя права пользоваться и распоряжаться своим правом на земельный участок.
Бирок корпорациялар корпоративдик облигацияларды чыгаргандыктан же аларга карыз акча берген банктар менен тыгыз байланышта болушкандыктан гана, акча-каражаттарына ээлик кылышат. Но корпорации должны деньги, либо потому, что они имеют выпущенные облигации, корпоративные облигации, или потому, что они имеют некоторое текущее соединение с банком, используя деньги одолжил им банков в проведении их дела.

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: