Меню
Эл-Сөздүк

чекене баа

розничная цена
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: чекене баа

Кыргызский Русский
Чекене төлөмдөрдү иштеп чыгуу жана өткөрүү үчүн колдонулган система. Система, которая используется для обработки проведения розничных платежей.
Чекене рынокто чет өлкө валютасын сатып алып жана саткан институционалдык бирдик. Институциональные единицы, которые покупают и продают иностранную валюту на розничном рынке.
Дүң-чекене соода чөйрөсүндө ишкерлик субъектин түзүү жана өнүктүрүү маселелери каралды. Считается вопросы становления и развития субъекта хозяйствования в сфере распределения торговли.
Алынган натыйжаларды дүң-чекене соода чөйрөсүндө ишкерлик субъектин түзүү практикасында колдонууга болот. Полученные результаты могут быть применены в случае установления коммерческих организаций, в практике в сфере распределения торговли.
Мөөнөтсүз болуп саналган аз суммадагы төлөмдөр. Чекене төлөмдөргө камсыздандыруу төлөмдөрү, коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөөлөр, товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуулар ж.б. кирет. Платежи на небольшие суммы, являющиеся несрочными. Примерами розничных платежей могут быть оплата страховых взносов, оплата коммунальных услуг, покупка товаров и услуг т.д.
Өзүндө эсептешүү банкын жана алар ортосунда түзүлгөн агенттик келишимдин негизинде банктык кызмат көрсөтүүлөрдүн айрым түрлөрүн сунуштоо боюнча ишкердикти жүзөгө ашырган чекене агенттерди камтыган система. Система, включающая в себя расчетный банк и розничных агентов, осуществляющих деятельность по предоставлению отдельных видов банковских услуг на основании заключенных между ними агентских договоров.
Чекене агенти төлөөчүлөрдөн алынган акча каражаттарын эсепке алуу боюнча жана белгилүү бир алуучулардын пайдасына гана эсептешүүлөрдү жүргүзүү үчүн колдонулган эсептешүү эсебине ээ болгон банк же анын филиалы. Банк или его филиал, в котором розничный агент имеет расчетный счет по учету денежных средств, полученных от плательщиков, и используемый для проведения расчетов только в пользу определенных получателей.
Банк жана агент ортосунда түзүлгөн агенттик келишимдин негизинде чекене банктык кызмат көрсөтүүлөрдүн айрым түрлөрүн банктын атынан сунуштоо ыкмасы, ал банктарга өз кызмат көрсөтүүлөрүн банктын имаратынан тышкары да сунуштоого өбөлгө түзөт. Организованный на основании агентского договора между банком и розничным агентом способ предоставления от имени банка отдельных видов розничных банковских услуг, позволяющий банкам предлагать свои услуги вне помещений банков.
«Узун кезек: эмне үчүн бизнестин келечеги азыраак же көбүрөөк сатууда» нын автору Крис Андерсон интернет продюсерлер менен дистрибьютерлерге салттуу чекене сатыкта сатылбаган продукцияларды көрүүчүлөргө жайылтууга кантип өбөлгө түзөрүн баяндайт. В долгосрочной хвост: Почему будущее бизнеса продает меньше Больше, автор Крис Андерсон описывает, как интернет позволяет продюсерам и дистрибуторам предлагать своим целевым аудиториям продукцию, что не продается в достаточно большом объеме в традиционных
Ошондой эле биз айрым тармактарда кеңеш берүү кызматтары башкаларга караганда көбүрөөк колдонуларын байкадык, атап айтканда, бизден пайда алуучу компаниялардын көбү дүң жана чекене соода секторунда болсо, бенефициарлардын эң аз саны машина куруу жана сала Мы также заметили, что некоторые отрасли промышленности используют консультационные услуги больше, чем другие, то есть, наибольшая доля компаний-бенефициаров в оптовом и розничном секторах, а наименьшее число получателей исходить от производства машин и о
Банктын компьютердик түйүнүнө үй же кеңсе терминалдарды (өздүк компьютер, стационардык телефон) туташтыруу аркылуу, «үйдө» аралыктан банктык тейлөө жана банктардын кардарларга (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга) чекене кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо ыкмасы. Способ удаленного банковского обслуживания "на дому" и предоставления банками розничных услуг клиентам (физическим и юридическим лицам) посредством подключения домашних или офисных терминалов (персональный компьютер, стационарный телефон) к компьютерной сети банка.
Сунуштоочу (акча каражаттарын алуучу) алдында акча милдеттенмесин аткаруу максатында акча каражаттарын чекене агентке же банкка салууну, анын ичинде сунуштоочулардын кызмат көрсөтүүлөрү үчүн алдын ала төлөөлөрдү жүзөгө ашырган кардар, жеке адам же юридикалык жак. Клиент, физическое или юридическое лицо, осуществляющее внесение денежных средств розничному агенту или банку в целях исполнения денежных обязательств перед поставщиком (получателем денежных средств), в том числе предоплаты за услуги поставщика.
Чекене төлөмдөр системасында эсептелинген системанын катышуучуларынын жыйынтыктоочу эсебин жүргүзүү учурунда колдонулат. Эгерде системанын катышуучуларынын биринде эле өзүнүн таза дебеттик позициясын төлөө үчүн каражаттары жетишсиз болсо, анда система бардык катышуучулар үчүн таза позициянын жыйынтыктоочу эсебин толук жөнгө салганга чейин жүргүзбөйт. Используется при проведении окончательного расчета чистых позиций участников системы, рассчитанных в системах розничных платежей. В случае, если хотя бы у одного из участников системы недостаточно средств для оплаты своей чистой дебетовой позиции, система не проводит окончательный расчет чистых позиций для всех участников системы до полного их урегулирования.
Банк менен анын атынан чекене банктык кызмат көрсөтүүлөрдү, анын ичинде чекене агенттин түйүнү аркылуу сунуштоо тууралуу агенттик келишимге кол койгон юридикалык жак же болбосо жеке ишкер. Чекене иш алып барган агенттер кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрүн сунуштаган жана банктык чекене кызмат көрсөтүүлөрдүн чектелген түрүн гана сунуштаган агенттерге бөлүнүшөт. Юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, подписавшее агентский договор с банком о предоставлении от имени банка розничных банковских услуг, в том числе через сеть розничного агента. Розничные агенты подразделяются на агентов, предоставляющих расширенный спектр услуг, и на агентов, предоставляющих ограниченный спектр банковских розничных услуг.
Системанын катышуучуларынын жана анын кардарларынын төлөмдөрү, анын ичинде акча-кредит саясатын ишке ашырууга байланыштуу төлөмдөр, банктар аралык финансы рынокторунда (улуттук акча, валюта жана капитал, баалуу кагаздар рынокторунда) келишилген бүтүмдөр боюнча төлөмдөр, ошондой эле чекене төлөмдөр системасынын катышуучуларынын жыйынтыктоочу таза позициялары боюнча төлөмдөр. Платежи участников системы и их клиентов, в том числе связанные с реализацией денежно-кредитной политики, платежи по сделкам на межбанковских финансовых рынках (национальном денежном, валютном рынках, рынках капитала и ценных бумаг), а также платежи по итоговым чистым позициям участников систем розничных платежей.
1) Бул мобилдик телефонду пайдалануу менен төлөмдү жүзөгө ашыруу мүмкүнчүлүгү, ал төлөөчүнүн байланыш операторунда жайгаштырылган акча каражаттары аркылуу жүзөгө ашырылат. Мында төлөөчү уюлдук телефонунда операцияларды (конклюденттик иш аракеттер) ишке ашыруу менен мобилдик оператордогу өздүк эсебинен акча каражаттарын алдын ала банкка которот.
2) Алуучунун жана/же чекене агенттин пайдасына товарлар/кызмат көрсөтүүлөр үчүн эсептешүүлөрдү жүргүзүү үчүн SMS/USSD-билдирүүлөр аркылуу уюлдук телефондун жардамы менен кардардын эсебинен акча каражаттарын алып салуу жөнүндө кардардын демилгесинин негизинде банктын буйруусу.
1) Это осуществление платежа с использованием мобильного телефона, при котором используются денежные средства плательщика, размещенные у оператора связи. При этом плательщик предварительно переводит денежные средства со своего лицевого счета у мобильного оператора в банк путем совершения операций (конклюдентных действий) на своем мобильном телефоне.
2) Распоряжение банку о списании денежных средств со счета клиента, инициированное клиентом при помощи мобильного телефона посредством SMS/USSD-сообщения, для проведения расчета за товары/услуги в пользу получателя и/или в пользу розничного агента.
Акча жүгүртүлүшүн камсыз кылган технологиялардын, жол-жоболордун, эрежелердин акча каражаттарын которуу системалары менен өз ара байланыштуу системасы. Ири төлөм системасы менен чекене төлөм системасын бири биринен төлөмдөрдүн суммасынын өлчөмүнө жана мөөнөтүнө жараша айырмалашат.
Ал эми маанилүүлүгүнө жана өлкөнүн төлөм системасынын ишине тийгизген таасиринин деңгээлине жараша – системалуу мааниге ээ, маанилүү жана системалуу мааниге ээ эмес төлөм системасы деп бөлүшөт. Системада ишке ашырылган төлөмдөр көлөмүнө жана финансылык туруктуулугуна таасир этүү деңгээлине жараша төлөм системалары системалуу мааниге ээ системалар, жана башка төлөм системаларына бөлүшөт.
Взаимосвязанная система технологий, процедур, правил, платёжных инструментов и систем перевода денежных средств, обеспечивающих денежное обращение. В зависимости от размера сумм и срочности платежей различают системы крупных платежей и системы розничных платежей.
В зависимости от степени значимости и степени влияния на работу платежной системы страны – системно значимые, значимые и не системно-значимые платежные системы. В зависимости от объемов проводимых платежей в системе и степени влияния на финансовую стабильность платежные системы подразделяются на системно значимые платежные системы, значимые платежные системы и другие платежные системы.

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: