Меню
Эл-Сөздүк

тамга

1. тамга, клеймо, жжёное тавро (на ляжке лошади, на морде овцы);
тамга ур- или тамга бас- выжечь тавро, нанести знак, сделать метку;
тамга баскан коюм жок у меня нет овец с меткой (т.е. собственных);
ай тамга этн.
1) тавро племени солто (о виде серпа луны);
2) ист. боевой клич племени солто;
2. знак, буква;
баш тамга заглавная буква;
басма тамгасы полигр. печатный знак;
арап тамгасы арабская буква, арабский алфавит;
латын тамгасы латинская буква; латинский алфавит;
тыныш тамгалары уст. пунктуация, знаки препинания;
теңдик тамгасы мат. уст. знак равенства;
ташка тамга баскандай чёткий, как отпечаток на камне; чётко, отчётливо;
сөөккө тамга сал- оставить неизгладимый след;
маскарачылык тамгасын бас- заклеймить позором.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: тамга

Кыргызский Русский
тамга; письмо;
Көпчүлүк сүрөт тексттери кыска келип, майда тамга менен жазылып, бир-эки саптан турат. Большинство подписи короткие, всего один или два линии мелким шрифтом.
Эшик кыңайып ачылып, жанакы үн мындай дейт: "Кир, себеби бул үйдө эки "Мен"ге орун жок". эки баш тамга I, жок, бул көздөр эмес, эки Эго. Колебания дверь, и голос говорит: "Проходите, ибо нет места в этом доме в течение двух I-х», - два капитал я, а не эти глаза - "в течение двух эго."
Электрондук цифралык кол тамганы иштеп чыгуу үчүн каралган жана кол тамга ээсине гана белгилүү болгон белгилердин ырааттуулугу. Последовательность символов, предназначенная для выработки электронной цифровой подписи (ЭЦП) и известная только подписывающему лицу.
Электрондук формада түзүлгөн, эсептешүүлөрдү жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон маалыматтарды камтыган жана электрондук цифралык кол тамга менен күбөлөндүрүлгөн төлөм документинин бир түрү. Вид платёжного документа, составленный в электронной форме, содержащий необходимую информацию для осуществления расчётов и заверенный электронной цифровой подписью.
Эгерде контексттен башкача келип чыкпаса, ушул Макулдашууда колдонулган баш тамга менен белгиленген атоолор Каржылоо тууралуу макулдашууда же Жалпы шарттарда аларга бекитилгн маанилерге ээ. Если контекст не требует иного, написанные с заглавной буквы термины, используемые в настоящем Соглашении, имеют значения, закрепленные за ними в Соглашении о финансировании или Общих условий.
Эгерде контексттен башкача келип чыкпаса, ушул Макулдашууда колдонулган баш тамга менен белгиленген атоолор Жалпы шарттарда же ушул Макулдашууга Кошумчада аларга бекитилген тиешелүү маанилерге ээ. Если контекст не требует иного, написанные с заглавной буквы термины, используемые в настоящем Соглашении, имеют значения, закрепленные за ними в Общих условиях или в Приложении к настоящему Соглашению.
Ушул Тиркемеде сатып алуулардын айрым ыкмаларын же айрым контракттарды Ассоциация кандай караарын сүрөттөө үчүн колдонулган баш тамга менен белгиленген атоолор жагдайга жараша Сатып алуулар боюнча жетекте же Консультанттарды тандап алуу боюнча жетекте сүр Заглавных букв термины, используемые ниже в этом разделе для описания конкретных методов закупок или методов рассмотрения Ассоциацией отдельных контрактов, относятся к соответствующему методу, описанному в Руководстве по закупкам или консультант Руководст
1) Алгачкы маалыматты электрондук цифралык кол тамганын жабык ачкычын пайдалануу менен кайра өзгөрткөн учурда алынган белгилердин ырааттуулугу, ал электрондук цифралык кол тамганын ачык ачкычынын пайдалануучусуна бул маалыматтын бүтүндүгүн жана өзгөрүлбөстүгүн, ошондой эле электрондук цифралык кол тамганын жабык ачкычынын ээсин аныктоого мүмкүндүк берет.
2) Анын жардамы менен төлөм системасынын катышуучусу электрондук төлөм документинин аныктыгын жана бүтүндүгүн тастыктаган инструмент болуп саналат. Электрондук цифралык кол тамга электрондук төлөм документине кол койгон төлөм системасынын катышуучусун аныктайт.
1) Последовательность символов, полученная в результате преобразования исходной информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи (ЭЦП), которая позволяет пользователю открытого ключа электронной цифровой подписи (ЭЦП) установить целостность и неизменность этой информации, а также владельца закрытого ключа электронной цифровой подписи (ЭЦП).
2) Инструмент, с помощью которого участник платежной системы подтверждает подлинность и целостность электронного платежного документа.Электронная цифровая подпись однозначно определяет участника платежной системы, подписавшего электронный платежный документ.

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)


Такое же слова на других языках:

RU


Похожие слова на других языках:

RU
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: