Меню
Эл-Сөздүк

заманбап

 • актуальный
 • современный
 • Перевести через онлайн Переводчик

  Примеры переводов: заманбап

  Кыргызский Русский
  Үй-бүлө заманбап маалымат каражатары (телевизор, видеомагнитофон) менен жакшы камсыздалган. Семьи имеют более современные информационные устройства (телевизоры, видеомагнитофоны)
  -жаңы, заманбап ыкмалардын нугунда башталгыч мектептин мугалимдерин окутууга өзгөчө көңүл буруу; -Pay Особое внимание подготовке учителей начальной школы в новых, до современных подходов.
  Мектептерде окутуунун заманбап каражаттары (телевизор, магнитофон жана видеомагнитофон, компьютерлер) жетишпейт. Школы не хватает современных средств обучения (телевизоры, магнитофоны, видеомагнитофоны, компьютеры).
  -иштеп жаткан педагогдорду заманбап усулдук адабияттар, ал эми окуучуларды заманбап окуу китептери менен камсыздоо; #ИМЯ?
  “Өнөр-жай төңкөрүшү” же заманбап ишканаларды өнөр-жайлаштыруу – жакырчылыкка каршы багытталган чыныгы күрөш болгон. Настоящая война с бедностью была "промышленная революция" и в-индустриализации современных заводах.
  Германия элинин капитализм жана заманбап өнөр-жай көйгөйлөрү жөнүндө түшүнүктөрү жок болгон деп айтсак туура эмес болмок. Вы не могли бы сказать, что население Германии был неопытен в задачах капитализма и современного индустриализма.
  Ал борбордун максаты - түрдүү өлкөлөрдөгү адамдардын заманбап маалымат технологияларына жетүүсүнө жана аларды колдонуусуна жардамдашуу. Целью центра является помощь обычным людям во всем мире улучшить их доступ и использование современных информационных технологий.
  Мугалимдер үчүн окуу-методикалык куралдардын 40тан 66 %га чейинкиси заманбап талаптарга ылайык келет. Алардын жарымынан азыраагы жакшы абалда. 40-66% из учебных и учебно-методических пособий для учителей соответствуют современным требованиям и менее половины из них находятся в хорошем состоянии.
  башталгыч класстардын мугалимдери өз сабактарында окутуунун заманбап усулдарын пайдалана билүүлөрү үчүн алардын квалификациясын дайыма жогорулатуу; Регулярно повышать квалификацию учителей начальных классов, с тем чтобы дать им возможность использовать современные образовательные методики.
  заманбап гуманисттик парадигмада мугалимдерди окутууну жана квалификациясын жогорулатууну жолго коюу (гуманисттик психологиянын жана педагогиканын негиздерине); Укрепление учебно-профессиональной модернизации современной гуманистической теории (основ человеческой психологии и педагогики).
  -мектеп окуучулары үчүн заманбап окуу китептер менен жана башталгыч класстардын мугалимдери үчүн илимий-усулдук адабияттар менен мектептерди камсыз кылуу деңгээлин жогорулатуу; #ИМЯ?
  -Сабакта мугалимдин позициясын өзгөртүшү окутуу методикасын кайра курууну, окутуун заманбап усулдарын пайдаланууну талап кылат, тилекке каршы, аны көпчүлүк мугалимдер билбейт жана эскиче иштөөдө. -Изменение Учителей роли в классах требует повторного проведения методики и использование современных методов, которые, к сожалению, большинство учителей не знают и поэтому они все еще работают в старомодным способом обучения.
  Сурамжылоолор жана маектешүүлөр сыяктуу заманбап изилдөө усулдарынын жардамы менен, шайлоочунун жүрүм-турумун, эң негизгиси, анын себептерин талдаса болот, ошону менен талапкер бул өзгөрүүлөргө байкоо жүргүзүп, келечектеги жүрүм-турум үлгүлөрүн күн мурунт Через современных методов исследования, таких как опросы общественного мнения и интервью, можно проанализировать поведение избирателей и, что важнее их причин, которая позволяет кандидату контролировать эти изменения и предвидеть будущие модели.
  Айыл мектептериндеги жетишкендиктердин жогорку эмес деңгээли айылдардын салттартта калышына гана эмес, айылдык педагогдор окутуунун заманбап усулдарын жеткиликсиз пайдаланганына да байланышкан, заманбап китептер, окуу китептери жетишпейт, алар кыйла деңгэ Низкий уровень достижений в сельских школах обусловлена ​​не только к традиционному лагом сел, получающих информацию, но и к неадекватным использованием современных методов обучения по сельских учителей и отсутствием современных книг и учебников.
  Мындай абалдын себептери, биздин пикирибиз боюнча математика сабагында репродуктивдүү мүнөздөгү тапшырмалардын жана эсептөө көндүмдөрүн калыптандырууга багытталган көнүгүүлөрдүн басымдуулук кылышы, педагогдор үчүн заманбап усулдук адабияттардын жетишсизди Это, на наш взгляд, можно отнести к преобладанию повторяющихся заданий в классах математики и упражнений, направленных на развитие исчисление и отсутствие современной методологической чтения для учителей.

  Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
  strtoupper(KG)
  Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: