Меню
Эл-Сөздүк

Он-лайн сертификациялоо абалынын протоколу

Online Certificate Status Protocol
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Он-лайн сертификациялоо абалынын протоколу

Кыргызский Русский
"Үнсүз" абалынын баптоолорун өзгөртүүгө болбойт . Невозможно изменить тихую установку режима.
Уюштуруу чогулушунун протоколу милдеттүү тартипте жүргүзүлөт. Протокол организационного заседания должен генерироваться во всех случаях.
Буюмдардын мындай абалынын тышкы себептери ар түрдүүчө болушу мүмкүн: Внешние причины такого положения различаются:
жарандык абалынын актын милдеттүү түрдө каттоого жана тиешелүү документтерди алуу для обязательной регистрации актов гражданского состояния и получить соответствующие документы
Мамлекеттик жана муниципалдык жерди пайдалануучулардын укуктук абалынын өзгөчөлүктөрү Особенности правового положения государственных и коммунальных землепользователей
- транс чек ара жана чек ара суу объектилеринин абалынын мониторинг программасын иштеп чыгууну жана макулдашууну; - Разработка и согласование программ мониторинга трансграничных и пограничных водах;
Өзгөчө же согуш абалынын учурунда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жыйналышын токтотуп турууга жол берилбейт. Выемка из сессии Жогорку Кенеша Кыргызской Республики не допускается во время чрезвычайного или военного положения.
Анын окуучулары америкалык көчө баскетболун жакшы көрүшүп, аны он-лайн режимде көргөндүктөн, ал баскетбол командасын түздү. Его ученики любили американскую уличный баскетбол они смотрели в Интернете, поэтому он начал баскетбольную команду.
Өзгөчө жана согуш абалынын учурунда Кыргыз Республикасынын Конституциясына жана конституциялык мыйзамдарына өзгөртүү жана толуктоо киргизүүгө тыюу салынат. Внесение изменений и дополнений в Конституцию Кыргызской Республики и конституционные законы во время чрезвычайного положения не допускается.
Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасындагы муниципалдык кызматты уюштуруунун жалпы принциптерин жана муниципалдык кызматчылардын укуктук абалынын негиздерин аныктайт. Настоящий Закон устанавливает общие принципы муниципальной организации службы и основные принципы муниципального служащего основ правового статуса в КР.
Өз ара камсыздандыруу коомдорунун укуктук абалынын өзгөчөлүктөрү жана алардын ишинин шарттары бул Кодекске ылайык өз ара камсыздандыруу жөнүндө мыйзам менен аныкталат. Особенности правового статуса обществ взаимного страхования и условия их деятельности определяются в соответствии с настоящим Кодексом и законом о взаимном страховании.
Жагдайды алда канча кеңири талдап чыгып жана иштин мындай абалынын себептерин аныктоонун мааниси бар (баш коштуруу жетишсиз, ресурстарды бөлүштүрүү ж.б. маселелер орун алган). Представляется важным, чтобы сделать более детального анализа ситуации и определить причины такого состояния вопросов (отсутствие координации, распределения ресурсов и т.д.)
-түптөлтөн жагдайдын себептерин түшүндурүүдө көрсөтмө берүү же ынандыруулардын орун алышы. Бул ар эркектер менен аялдардын абалынын ортосундагы айырмачылык, көпчүлүк учурда аялдардын өзү, алардын турмушунда, эң башкысы үй-бүлө экендитин далилдөөсү менен т - Старые стандарты и предубеждение, объясняя сложившуюся ситуацию, такие как разница между мужчинами и женщинами в том, что женщины не предпринимать инициативы и ключевую роль женщины в семье.
Сапаттуу талдоо ыкмаларын пайдалануу (интервью алуу, мисал келтирүү) мамлекеттик кызмат органдарында аял жана эркектердин абалынын ортосундагы ассиметриянын бир катар мүнөздүү себептерин аныктоого жана гендер саясатынын бир нече маанилүү аспекттерине тиеш Использование качественных методов анализа (глубинных интервью, составление примеров) позволило ряд характеристик, чтобы быть выявлены, которые привели к асимметрии между представлением женщин и мужчин в органах государственного управления и имеет е
Кыргыстандын мектептеринин баяндалган абалынын себептери болуп төмөнкүлөр эсептелет: мектептердин материалдык-техникалык базасынын эскириши; жайларды жана жабдууларды ремонттоого мектепти каржылоонун төмөндөшү; айрым мектептерде балдардын өтө көп болушу. Вышеупомянутый состояние школ в Кыргызстане является результатом устаревшей материально-технической базы школ, сокращение финансирования для ремонта помещений и оборудования и переполненных школах.
токойлордун жаңыртып өстүрүлүшүн, корголушун жана сакталышын жана алардын экологиялык, жана санитардык абалынын жакшыртылышын, аны багууну,токойлордун мүмкүнчүлүгүн жана токой жер кыртышынын асылдуулутун жогорулатууну, токойду пайдаланууну уюштурууну, ток чтобы обеспечить регенерацию, охраны и защиты лесов, улучшение их экологического и санитарного состояния и ухода за лесом, чтобы повысить производительность лесов и плодородия лесных почв, организовать лесопользование, лесоустройство и проводить флористик
Финансы секторунун (банктык жана банктык эмес секторлордун) корпоративдик финансылык эмес сектордун, үй чарбаларынын, ошондой эле реалдуу, бюджеттик жана тышкы экономикалык секторлордун учурдагы финансылык абалынын жана туруктуулугунун көрсөткүчтөрү. Финансылык туруктуулук көрсөткүчтөрү аркылуу макропруденциалдык талдап-иликтөөлөр финансылык туруктуулукка баа берүүнүн усулдук ыкмаларынын бири болуп саналат. Показатели текущего финансового состояния и устойчивости финансового сектора (банковского и небанковского секторов), корпоративного нефинансового сектора, домашних хозяйств, а также реального, бюджетного и внешнеэкономического секторов. Макропруденциальный анализ посредством показателей финансовой устойчивости является одним из методологических подходов оценки финансовой стабильности.
ИДӨнүн потенциалдуу мүмкүн болуучу жана айкын көлөмүнүн ортосундагы айырма. Өндүрүштөгү үзгүлтүк экономиканын активдешүүсүнүн же стагнация абалынын индикатору катары кызмат кыла алат. Эгерде, айкын ИДӨ (Y < Y*) потенциалдуу ИДӨдөн төмөн болсо (Y < Y*), анда экономикада “рецессиондук ажырым” деп аталган жагдай орун алган катары эсептелинип, ал дефляциялык процесстердин мүмкүндүгүн тастыктайт жана тескерисинче, айкын ИДӨ потенциалдуу ИДӨдөн жогору болсо (Y > Y*), анда чогуу алгандагы талаптын өсүшү, чогуу алгандагы сунуштун өсүшүнөн артат, бул инфляциялык басымдын күчөшүнө түрткү берет. Разница между потенциально возможным и фактическим объемом ВВП. Разрыв производства может служить индикатором активизации или стагнации экономики. Если фактический ВВП меньше потенциального (Y < Y*), то, принято считать, что в экономике имеет место так называемый «рецессионный разрыв», который указывает на возможное наличие дефляционных процессов. И наоборот, если фактический ВВП больше потенциального (Y > Y*), то, принято считать, что рост совокупного спроса превышает рост совокупного предложения, что способствует усилению инфляционного давления.
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жөнгө салуучу талаптарына ылайык, классификациялануучу кредиттерге төмөнкүлөр кирет:
1) Субстандарттык кредиттер – бул:
- төлөө мөөнөттөрү узартылган (30 күнгө чейин) кредиттер,
- кредиттик келишимге ылайык, пландык төлөмдөрү кредиттин мөөнөтү бүткөнгө чейин (60 күнгө жана андан ары) узартылган кредиттер,
- кредиттин мөөнөтү бүткөндөн кийин анын пайыздары жана негизги суммасы боюнча төлөм мөөнөттөрүн узартуу менен (30 күнгө чейин);
2) Шектүү кредиттер – бул:
- карыз алуучу финансылык абалынын начарлоосунун кесепетинен кредит боюнча пайыздарды гана эмес, анын негизги суммасы боюнча да пландык төлөмдөрдү төлөй албай калган кредит,
- мөөнөтү бүткөндөн кийин да 90 күндөн ашыгыраак убакыт төлөнбөй калган кредит,
- пролонгациялоону кошо алганда, бир нече жолу реструктуризацияланган кредит,
- кардардын жоготууларын жана чыгымдарын улам көбөйткөн кредит,
- күрөөнүн рыноктук наркы төмөндөп, сапаты начарлап, анын ликвиддүүлүгү шектенүүнү жараткан кредит, ал эми күрөөнү баштапкы баада сатуу кыйынга турган кредит;
3) Жоготуу катары классификацияланган кредиттер – бул, төмөнкү бир же бир нече мүнөздөмөлөргө ээ болгон кредиттер:
карыздын 90 күндөн ашыгыраак убакыт төлөнбөй узарып кетиши;
3 жолудан көбүрөөк пролонгацияланышы (узартылышы);
күрөөнүн жоктугу же рыноктук жагдайлардан улам аны сатуу мүмкүн эмес болсо;
кардардын карызды төлөөгө жөндөмсүздүгү, андан баш тартышы, же болбосо айкын ордун жабуусуз эле төлөп берүү ниетин билдириши жана активдин ордун жабуу үчүн экинчи каражат алуу булагынын жоктугу; кардардын банк менен кызматташууга ниеттенбеши же болбосо кардар менен байланышуу мүмкүн эмес болсо; кардардын бизнесинин токтотулушу же анын банкрот абалда калышы.
Мында, жоготуу катары классификацияланган активдердин наркы өтө төмөн болгондугунан улам, алар банктын балансында нөлдүк наркта чагылдырылат.
Классифицируемым кредитам с точки зрения регулятивных требований Национального банка Кыргызской Республики относятся:
1) Субстандартные кредиты – это кредиты:
- с продленными сроками выплаты (до 30 дней),
- с просроченными плановыми платежами (60 дней и более) согласно кредитному договору, до истечения срока кредита,
- с просроченными платежами (до 30 дней) по процентам и основной сумме после окончания срока кредита.
2) Сомнительные кредиты – это кредиты по которым:
- заемщик перестал производить плановые платежи не только по процентам, но и по основной сумме в результате ухудшения финансового состояния,
- длительность просрочки кредита составляет более 90 дней, после окончания срока кредита,
- имеет место неоднократная реструктуризация кредита, включая пролонгацию,
- увеличиваются потери и убытки клиента,
- снижается рыночная стоимость залога, ухудшается качество, ликвидность залога является со- мнительной, залог – труднореализуемым по цене первоначальной оценки.
3) Кредиты, классифицируемые как потери – это кредиты, которые обладают одной или несколькими из следующих характеристик:
просроченная задолженность более 90 дней; пролонгация более 3-х раз;
отсутствие залога или невозможность его продажи из-за отсутствия рынка;
неспособность, отказ клиента погасить задолженность, либо намерение оплаты без осуществления реального погашения, и отсутствие вторичного источника для погашения актива;
нежелание клиента сотрудничать с банком либо отсутствие клиента;
прекращение работы бизнеса клиента либо объявление его банкротом.
При этом, активы, классифицированные как потери, имеют такую низкую стоимость, что отражаются на балансе банка по нулевой стоимости.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: