Меню
Эл-Сөздүк

Он-лайн сертификациялоо абалынын протоколу

Online Certificate Status Prot
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Он-лайн сертификациялоо абалынын протоколу

Кыргызский Английский
"Үнсүз" абалынын баптоолорун өзгөртүүгө болбойт . Cannot change silent mode setting .
Уюштуруу чогулушунун протоколу милдеттүү тартипте жүргүзүлөт. Minutes of the organizational meeting shall be generated in all cases.
Буюмдардын мындай абалынын тышкы себептери ар түрдүүчө болушу мүмкүн: The external reasons for this situation vary:
жарандык абалынын актын милдеттүү түрдө каттоого жана тиешелүү документтерди алуу for a compulsory registration of acts of civil status and to receive relevant documents
Мамлекеттик жана муниципалдык жерди пайдалануучулардын укуктук абалынын өзгөчөлүктөрү Particularities of the Legal Status of State and Communal Land Users
- транс чек ара жана чек ара суу объектилеринин абалынын мониторинг программасын иштеп чыгууну жана макулдашууну; - development and agreement of monitoring programs of trans-border and border waters;
Өзгөчө же согуш абалынын учурунда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жыйналышын токтотуп турууга жол берилбейт. Recess of a session of the Jogorku Kenesh of the Kyrgyz Republic is not allowed during a state of emergency or martial law.
Анын окуучулары америкалык көчө баскетболун жакшы көрүшүп, аны он-лайн режимде көргөндүктөн, ал баскетбол командасын түздү. His students loved the American street basketball they viewed online, so he started a basketball team.
Өзгөчө жана согуш абалынын учурунда Кыргыз Республикасынын Конституциясына жана конституциялык мыйзамдарына өзгөртүү жана толуктоо киргизүүгө тыюу салынат. Introduction of amendments and supplements to the Constitution of the Kyrgyz Republic and constitutional laws during states of emergency is not allowed.
Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасындагы муниципалдык кызматты уюштуруунун жалпы принциптерин жана муниципалдык кызматчылардын укуктук абалынын негиздерин аныктайт. This Law establishes general principles of municipal service organization and basic principles of municipal employee legal status fundamentals in the Kyrgyz Republic.
Өз ара камсыздандыруу коомдорунун укуктук абалынын өзгөчөлүктөрү жана алардын ишинин шарттары бул Кодекске ылайык өз ара камсыздандыруу жөнүндө мыйзам менен аныкталат. Particularities of legal status of mutual insurance societies and conditions of their activity shall be defined in accordance with this Code and Law on mutual insurance.
Жагдайды алда канча кеңири талдап чыгып жана иштин мындай абалынын себептерин аныктоонун мааниси бар (баш коштуруу жетишсиз, ресурстарды бөлүштүрүү ж.б. маселелер орун алган). It is obviously important to make more detail analysis of the situation and to determine the reasons of such status of issues (lack of coordination, distribution of resources, etc.)
-түптөлтөн жагдайдын себептерин түшүндурүүдө көрсөтмө берүү же ынандыруулардын орун алышы. Бул ар эркектер менен аялдардын абалынын ортосундагы айырмачылык, көпчүлүк учурда аялдардын өзү, алардын турмушунда, эң башкысы үй-бүлө экендитин далилдөөсү менен т - old standards and prejudice when explaining the current situation, such as the difference between women and men is because women do not take initiatives and a woman's key role is in the family.
Сапаттуу талдоо ыкмаларын пайдалануу (интервью алуу, мисал келтирүү) мамлекеттик кызмат органдарында аял жана эркектердин абалынын ортосундагы ассиметриянын бир катар мүнөздүү себептерин аныктоого жана гендер саясатынын бир нече маанилүү аспекттерине тиеш Use of qualitative analysis methods (in-depth interviews, drawing up of examples) has allowed a number of characteristics to be revealed, which have caused the asymmetry between the representation of women and men in the public management bodies and has e
Кыргыстандын мектептеринин баяндалган абалынын себептери болуп төмөнкүлөр эсептелет: мектептердин материалдык-техникалык базасынын эскириши; жайларды жана жабдууларды ремонттоого мектепти каржылоонун төмөндөшү; айрым мектептерде балдардын өтө көп болушу. The above-mentioned condition of schools in Kyrgyzstan is a result of the obsolete material and technical base of schools, cuts in financing for repairs to facilities and equipment and overcrowded schools.
токойлордун жаңыртып өстүрүлүшүн, корголушун жана сакталышын жана алардын экологиялык, жана санитардык абалынын жакшыртылышын, аны багууну,токойлордун мүмкүнчүлүгүн жана токой жер кыртышынын асылдуулутун жогорулатууну, токойду пайдаланууну уюштурууну, ток to ensure regeneration, guarding and protection of forests, improvement of their ecological and sanitary status, and forest maintenance, to increase forest productivity and forest soil fertility, to organize forest use, forest inventory and carry out othe
Финансы секторунун (банктык жана банктык эмес секторлордун) корпоративдик финансылык эмес сектордун, үй чарбаларынын, ошондой эле реалдуу, бюджеттик жана тышкы экономикалык секторлордун учурдагы финансылык абалынын жана туруктуулугунун көрсөткүчтөрү. Финансылык туруктуулук көрсөткүчтөрү аркылуу макропруденциалдык талдап-иликтөөлөр финансылык туруктуулукка баа берүүнүн усулдук ыкмаларынын бири болуп саналат.
ИДӨнүн потенциалдуу мүмкүн болуучу жана айкын көлөмүнүн ортосундагы айырма. Өндүрүштөгү үзгүлтүк экономиканын активдешүүсүнүн же стагнация абалынын индикатору катары кызмат кыла алат. Эгерде, айкын ИДӨ (Y < Y*) потенциалдуу ИДӨдөн төмөн болсо (Y < Y*), анда экономикада “рецессиондук ажырым” деп аталган жагдай орун алган катары эсептелинип, ал дефляциялык процесстердин мүмкүндүгүн тастыктайт жана тескерисинче, айкын ИДӨ потенциалдуу ИДӨдөн жогору болсо (Y > Y*), анда чогуу алгандагы талаптын өсүшү, чогуу алгандагы сунуштун өсүшүнөн артат, бул инфляциялык басымдын күчөшүнө түрткү берет.
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жөнгө салуучу талаптарына ылайык, классификациялануучу кредиттерге төмөнкүлөр кирет:
1) Субстандарттык кредиттер – бул:
- төлөө мөөнөттөрү узартылган (30 күнгө чейин) кредиттер,
- кредиттик келишимге ылайык, пландык төлөмдөрү кредиттин мөөнөтү бүткөнгө чейин (60 күнгө жана андан ары) узартылган кредиттер,
- кредиттин мөөнөтү бүткөндөн кийин анын пайыздары жана негизги суммасы боюнча төлөм мөөнөттөрүн узартуу менен (30 күнгө чейин);
2) Шектүү кредиттер – бул:
- карыз алуучу финансылык абалынын начарлоосунун кесепетинен кредит боюнча пайыздарды гана эмес, анын негизги суммасы боюнча да пландык төлөмдөрдү төлөй албай калган кредит,
- мөөнөтү бүткөндөн кийин да 90 күндөн ашыгыраак убакыт төлөнбөй калган кредит,
- пролонгациялоону кошо алганда, бир нече жолу реструктуризацияланган кредит,
- кардардын жоготууларын жана чыгымдарын улам көбөйткөн кредит,
- күрөөнүн рыноктук наркы төмөндөп, сапаты начарлап, анын ликвиддүүлүгү шектенүүнү жараткан кредит, ал эми күрөөнү баштапкы баада сатуу кыйынга турган кредит;
3) Жоготуу катары классификацияланган кредиттер – бул, төмөнкү бир же бир нече мүнөздөмөлөргө ээ болгон кредиттер:
карыздын 90 күндөн ашыгыраак убакыт төлөнбөй узарып кетиши;
3 жолудан көбүрөөк пролонгацияланышы (узартылышы);
күрөөнүн жоктугу же рыноктук жагдайлардан улам аны сатуу мүмкүн эмес болсо;
кардардын карызды төлөөгө жөндөмсүздүгү, андан баш тартышы, же болбосо айкын ордун жабуусуз эле төлөп берүү ниетин билдириши жана активдин ордун жабуу үчүн экинчи каражат алуу булагынын жоктугу; кардардын банк менен кызматташууга ниеттенбеши же болбосо кардар менен байланышуу мүмкүн эмес болсо; кардардын бизнесинин токтотулушу же анын банкрот абалда калышы.
Мында, жоготуу катары классификацияланган активдердин наркы өтө төмөн болгондугунан улам, алар банктын балансында нөлдүк наркта чагылдырылат.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: