Меню
Эл-Сөздүк

Дипломатиялык мамилени үзүү

Разрыв дипломатических отношений
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Дипломатиялык мамилени үзүү

Кыргызский Русский
үзүү оторвать
кийин байланышты үзүү Перерыв соединение после
Аталган партиялар дал ушундай мамилени туура көрүшөт. Это подход разделяют также вышеупомянутых сторон.
Алар мындай мамилени аялдардын өздөрү жөнүндө камкордук көрүү менен түшундүрүшөт. Они объясняют такой подход, как уход за женщинами.
Доонун эскириши тиешелүү мамилени жөнгө салуу үчүн колдонулуучу өлкөнүн укугу боюнча аныкталат. Исковая давность определяется по праву страны, введенной для регулирования соответствующего отношения.
жогорку аскердик наамдарды, дипломатиялык рангдарды, класстык чендерди жана башка атайын наамдарды ыйгарат; присваивает высшие воинские звания, дипломатические ранги, классные чины и иные специальные звания;
Кыргыз Республикасынын аскердик наамдарын, дипломатиялык рангдарын, класстык чендерин жана башка атайын наамдарын белгилөө; установление воинских званий, дипломатических рангов, категорий класса и иных специальных званий Кыргызской Республики;
Мугалимдин анкетасы жекече жана кесиптик мүнөздөмөнү, класс менен болгон мамилени, эмгек акысын жана экономикалык абалын, мектептеги окуу жүктөмүн жана иш тажрыйбасын камтыды. Анкета для учителя содержатся личные и профессиональные вопросы спрашивают о, среди прочего, отношения с классами, зарплаты и экономических условий, учебной нагрузки и опыт работы.
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин тийиштүү комитети менен кеңешкенден кийин Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттердеги жана эларалык уюмдардагы дипломатиялык өкүлдөрүн дайындайт; назначает после консультаций с соответствующим комитетом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и отзывает дипломатических представителей Кыргызской Республики в иностранных государствах и международных организациях;
Кыргыз Республикасынын Президентинин алдында аккредиттелген чет мамлекеттердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн башчыларынын жана эларалык уюмдардын өкүлдөрүнүн ишеним жана кайра чакыртуу грамоталарын кабыл алат; принимает верительные и отзывные грамоты глав дипломатических представительств иностранных государств и представителей международных организаций, аккредитованных при Президенте Кыргызской Республики;
Калган учурларда аскердик наамы, атайын класстык чени, атайын наамы, дипломатиялык рангы бар мамлекеттик кызматчыларга ушул Мыйзамда каралган, ал өткөн мамлекеттик органдын кезектеги тийиштүү класстык чени ыйгарылат. В других случаях служащие с воинского звания, специального звания класса, специального звания, и дипломатического ранга назначается другой соответствующий классный чин, как это предусмотрено настоящим Законом по представлению государственного органа, он б
Эл аралык практика боюнча түзүлгөн мындай мамлекеттердин мисалы боюнча биз азыр kg улуттук аймагын башкаруу маселелеринде бирдиктүү мамлекеттик мамилени иштеп чыга турган, Кыргызпатентке караштуу атайын борборду уюштурууну демилгелейбиз. Имея в виду опыт этих стран и международная практика, мы начинаем теперь создание специального центра при Кыргызпатенте, которая будет разрабатывать единую государственную подход в вопросах национальной управления KG зоне.
Ата-эненин суроолор тизмесинин түзүмү үйдөгү жагдайды, балага болгон мамилени, үйбүлөнүн социалдык-экономикалык багытын, үй-бүлө мүчөлөрүнүн билимин жана сүйлөшкөн тилин, билим алууга мамилесин жана ата-энелердин колдоосун аныктоого мүмкүндүк берди. Структура вопросника родительского был разработан, чтобы узнать о бытовых условиях, отношение к детям, социально-экономический профиль семье и образования и язык общения в семье, отношение к Эду
Бирок жүгүртүмдөгү акчанын саны өзгөрүүгө учураса, бул көйгөй эсеп-кысап иштерине же бухгалтерлерге байланыштуу, бухгалтерлер башка сандарды колдонушсун, бирок бул нерсе адамдардын ортосундагы мамилени өзгөртө албайт деген ой жооруулар келип чыкмак. Однако, если изменения в предложении денег должны были добиться этого, можно было бы подумать, что это также было только проблема арифметики, проблема для бухгалтеров; бухгалтеры должны были бы использовать другие цифры, но это не изменило бы отношения ме
Так саясий мамилени иштеп чыгуу жана ошол эле мезгилде маанилүү эл аралык донорлордун арасында координациялоону жакшыртуу үчүн биз убактылуу жумушчу тобун түзүүнү сунуштайбыз (жумушчу аталышы: Кыргызстанда бизнес-инкубаторлор боюнча жумушчу топ, РГБИК). Для разработки такой четкий подход политики и в то же время, чтобы улучшить координацию между соответствующими международными донорами, мы рекомендуем создание tem¬porary рабочей группы (рабочее название: Инкубатор рабочей группы киргизы, KIWOG).
Мындай болгон учурда кезектеги аскердик наам, атайын класстык чен, атайын наам, дипломатиялык ранг функционалдык ыйгарым укуктары мурдагы мамлекеттик органда мурда ээлеген кызмат ордунун профилине окшош болгон мамлекеттик кызматчыларга берилиши мүмкүн. В этом случае очередного воинского звания, специального классного чина, специального звания, дипломатического ранга могут быть отнесены к государственным служащим, чьи функциональный орган по своему профилю аналогична позиции занимал ранее в предыдущем го
Кезектеги аскердик наамды, атайын класстык ченди, атайын наамды, дипломатиялык рангды берүү жогорку кызмат ордунан тышкары мамлекеттик кызматчыга соңку аскердик наам, атайын класстык чен, атайын наам, дипломатиялык ранг берилген мамлекеттик органдын жетек Другой военный ранг, специальный класс ранга, специального звания, дипломатического ранга, для вышестоящих те исключением, может быть назначен руководителем государственного органа, в котором государственный служащий был назначен последний воинское звание
Өнөр жай үлгүлөрүнүн эл аралык классификациясы жөнүндө Локарн макулдашуусу өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясынын бардык катышуучу өлкөлөрү чакырылган дипломатиялык конференция тарабынан Локарн шаары (Швейцария)бир миң тогуз жүз алтымыш сеги Локарно соглашение о международной классификации промышленных образцов было принято на восьмом октября девятнадцать шестьдесят восемь на дипломатической конференции в Локарно (Швейцария), на который были приглашены все страны-члены
Бирок акыркы резолюция үчүн добуш бергенге чейин Байден Индианадан шайланган республикачыл сенатор Ричард Лугар менен биргелешип иштеп, дипломатиялык аракеттер таптакыр натыйжа бербегенде гана согуштук аракеттерге жол бере турган резолюцияны өткөрүүгө ара До голосования за резолюцию, однако, Байден и сенатор-республиканец Ричард Лугар Индиана, чтобы принять решение, разрешающее военные действия только после исчерпания дипломатических усилий.
• МКБА (АДГС) мамлекеттик кызмат ишине тең укуктар менен мүмүнчүлүктөрдүн саясатын алга жылдырууга жана гендердик мамилени интеграциялоого көңүл бурулган. Агенттиктин кызматкерлеринин милдеттүү курстары менен квалификациясын жогорулатуу программаларын кош | Введение учебных программ гендерных в CSAKR на всех уровнях, в том числе обязательных курсов и программ повышения квалификации для сотрудников Агентства сосредоточено на продвижении прав и возможностей политики равного и интеграции компании GE

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: