Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям

Веб-бөлүк зонасы

зона веб-частей
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Веб-бөлүк зонасы

Кыргызский Русский
Бөлүк отдел
2-Бөлүк. ГЛАВА 2.
l-Бөлүк. ГЛАВА 1.
З-Бөлүк. ГЛАВА 3.
Экинчи бөлүк. Во втором разделе.
Кошумча бөлүк. ПРИЛОЖЕНИЕ.
Биринчи бөлүк. В первом разделе.
Кошумча бөлүк – Актынын бөлүгү. Приложение является частью Закона.
Үчүнчү Бөлүк: Институционалдык өнүктүрүү Часть третья: Институциональное развитие
Экинчи Бөлүк: Коомчулуктарды инвестициялоо программасы Часть вторая: Общий инвестиционной программы
Төртүнчү Бөлүк: Долбоорду башкаруу, координация, байкоо жүргүзүү жана баалоо Часть четвертая: Управление проектами, координация, мониторинг и оценка
28 (1) b статьянын жоболорун эске алуу менен Кошумча бөлүк ушул Актынын ажыратылгыс бөлүгүн түзөт. С учетом положений статьи 28 (1) (б) Дополнительный раздел образует неотъемлемую часть настоящего Акта.
1-21-беренелер жана Кошумча бөлүк төмөндөгү эки шарт аткарылгандан кийин үч айдан кийин күчүнө кирет. Статьи с 1 по 21 и Дополнительный раздел вступают в силу через три месяца после того, как из двух следующих условий.
Акыркы учурда 1-21-жана Кошумча бөлүк бул өлкөгө карата ушундай жол менен көрсөтүлгөн датага күчүнө кирет. В последнем случае статьи с 1 по 21 и Дополнительный раздел вступают в силу в отношении этой страны на указанную таким образом дату.
Биринчи Бөлүк: Бишкек, Ош шаарларынын жана тандалып алынган кичи шаарлардын инфраструктурасын өнүктүрүү Часть первая: Бишкек, Ош и отдельные Развитие инфраструктуры малых городов
1-21-беренелер жана ушул Кошумча бөлүк күчүнө киргенден кийин он жылдык мөөнөт өткөнгө чейин (1) пунктка ылайык берилген арыздын кайсынысы болбосун 28 (2) беренеге ылайык аталган мезгил өткөнгө чейин күчүндө болот. Любое заявление в соответствии с пунктом (1) заявлена ​​до истечения десятилетнего периода после вступления в силу статей с 1 по 21 и настоящим Дополнительным соответствии со статьей 28 (2) должны быть эффективными до истечения указанного срока.
1-21-беренелер жана ушул Кошумча бөлүк күчүнө киргенден кийин он жылдык мөөнөт өткөнгө чейин (1) пунктка ылайык берилген арыздын кайсынысы болбосун 28 (2) беренеге ылайык ошол он жылдык мөөнөт өткөнгө чейин күчүндө болот. Любое заявление в соответствии с пунктом (1), сделанное после истечения десятилетнего периода после вступления в силу статей с 1 по 21 и настоящим Дополнительным соответствии со статьей 28 (2) должны быть эффективными до истечения десятилетнего периода, т
эгерде ал, 1-21-беренелер жана ушул Кошумча бөлүк менен байланышта болгон өлкө болуп эсептелген болсо, I (1) беренеде эскертилген жеңилдиктерден пайдаланууга укуктуу болгон болсо, ал II же III берененин же ушул эки беренелердин жоболорун (ii) пунктчага ыл если она является страной, которая, она была связана статьями с 1 по 21 и настоящим Дополнительным разделом, имела право воспользоваться льготами, упомянутыми в статье I (1), что оно будет применять положения статьи II или статьи III или как к произведени
Ушул берененин (2) пункту, 28 (1) b беренеси, 33 (2) берене жана Кошумча бөлүк тарабынан жол берилүүчү алып коюулардан тышкары, ратификация же кошулуу автоматтык түрдө өз артынан бардык жоболорду таанууга жана ушул Конвенция тарабынан белгиленген бардык а С учетом исключений, разрешенных в соответствии с пунктом (2) настоящей статьи, по статье 28 (1) (б), статьей 33 (2), а в Приложении, ратификации или присоединении автоматически влекут за собой признание всех положений и получение все преимущества
с) b пунктчасы колдонулбаган жана 1-21-беренелердин (1) b пункттары жана Кошумча бөлүк тарабынан караштырылган арызды бербестен ушул Актыны ратификациялаган же ага кошулган Союздун өлкөлөрүнүн кайсынысына карата болбосун ылайыктуу ратификация грамотасын ж (с) В отношении любой страны Союза, не охватываемым подпунктом (б) и который ратифицирует или присоединяется к настоящему Закону, не сделав заявления, предусмотренного пунктом (1) (б), статьи с 1 по 21 и Дополнительный раздел вступают в силу через три мес

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: