Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Веб-бөлүк зонасы

Кыргызский Английский
Бөлүк Department
2-Бөлүк. CHAPTER 2.
l-Бөлүк. CHAPTER 1.
З-Бөлүк. CHAPTER 3.
Экинчи бөлүк. Section two.
Кошумча бөлүк. APPENDIX.
Биринчи бөлүк. Section one.
Кошумча бөлүк – Актынын бөлүгү. Appendix part of Act.
Үчүнчү Бөлүк: Институционалдык өнүктүрүү Part three: Institutional Development
Экинчи Бөлүк: Коомчулуктарды инвестициялоо программасы Part two: Community Investment Program
Төртүнчү Бөлүк: Долбоорду башкаруу, координация, байкоо жүргүзүү жана баалоо Part four: Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation
28 (1) b статьянын жоболорун эске алуу менен Кошумча бөлүк ушул Актынын ажыратылгыс бөлүгүн түзөт. Subject to the provisions of Article 28(1)(b), the Appendix forms an integral part of this Act.
1-21-беренелер жана Кошумча бөлүк төмөндөгү эки шарт аткарылгандан кийин үч айдан кийин күчүнө кирет. Articles 1 to 21 and the Appendix shall enter into force three months after both of the following two conditions are fulfilled.
Акыркы учурда 1-21-жана Кошумча бөлүк бул өлкөгө карата ушундай жол менен көрсөтүлгөн датага күчүнө кирет. In the latter case, Articles 1 to 21 and the Appendix shall enter into force with respect to that country on the date thus indicated.
Биринчи Бөлүк: Бишкек, Ош шаарларынын жана тандалып алынган кичи шаарлардын инфраструктурасын өнүктүрүү Part one: Bishkek, Osh and Selected Small Towns Infrastructure Development
1-21-беренелер жана ушул Кошумча бөлүк күчүнө киргенден кийин он жылдык мөөнөт өткөнгө чейин (1) пунктка ылайык берилген арыздын кайсынысы болбосун 28 (2) беренеге ылайык аталган мезгил өткөнгө чейин күчүндө болот. Any declaration under paragraph (1) notified before the expiration of the period of ten years from the entry into force of Articles 1 to 21 and this Appendix according to Article 28(2) shall be effective until the expiration of the said period.
1-21-беренелер жана ушул Кошумча бөлүк күчүнө киргенден кийин он жылдык мөөнөт өткөнгө чейин (1) пунктка ылайык берилген арыздын кайсынысы болбосун 28 (2) беренеге ылайык ошол он жылдык мөөнөт өткөнгө чейин күчүндө болот. Any declaration under paragraph (1) notified after the expiration of the period of ten years from the entry into force of Articles 1 to 21 and this Appendix according to Article 28(2) shall be effective until the expiration of the ten-year period then run
эгерде ал, 1-21-беренелер жана ушул Кошумча бөлүк менен байланышта болгон өлкө болуп эсептелген болсо, I (1) беренеде эскертилген жеңилдиктерден пайдаланууга укуктуу болгон болсо, ал II же III берененин же ушул эки беренелердин жоболорун (ii) пунктчага ыл if it is a country which, were it bound by Articles 1 to 21 and this Appendix, would be entitled to avail itself of the faculties referred to in Article I(1), that it will apply the provisions of Article II or of Article III or of both to works whose coun
Ушул берененин (2) пункту, 28 (1) b беренеси, 33 (2) берене жана Кошумча бөлүк тарабынан жол берилүүчү алып коюулардан тышкары, ратификация же кошулуу автоматтык түрдө өз артынан бардык жоболорду таанууга жана ушул Конвенция тарабынан белгиленген бардык а Subject to the exceptions permitted by paragraph (2) of this Article, by Article 28(1)(b), by Article 33(2), and by the Appendix, ratification or accession shall automatically entail acceptance of all the provisions and admission to all the advantages of
с) b пунктчасы колдонулбаган жана 1-21-беренелердин (1) b пункттары жана Кошумча бөлүк тарабынан караштырылган арызды бербестен ушул Актыны ратификациялаган же ага кошулган Союздун өлкөлөрүнүн кайсынысына карата болбосун ылайыктуу ратификация грамотасын ж (c) With respect to any country of the Union not covered by subparagraph (b) and which ratifies or accedes to this Act without making a declaration under paragraph (1)(b), Articles 1 to 21 and the Appendix shall enter into force three months after the dat

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: