Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям

таза экспорт

чистый экспорт

Таза экспорт

Разница между экспортом и импортом товаров и услуг.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: таза экспорт

Кыргызский Русский
таза; очистить;
Экспорт экспорт
Таза салмагы: 100 г Масса нетто: 100 г
Таза оюн түрүндө үлгүлүк эмес тескөөдө сервер иштелип жатат. Сервер работает под управлением нестандартных настройку на чистом типа игры.
- өкмөттүк эмес уюмдардын таза жана ачык шайлоолорду өткөрүү боюнча демилгелерин колдоо - Поддержка инициатив ближайшие от НПО на справедливых и открытых выборов;
өсүү потенциалы бар, таза жана алгылыктуу башкарылган, бизнес боюнча кеңештерге чындап муктаж болгон потенциал для роста, доверия и респектабельного управления, с подлинной необходимости бизнес-консультирование
- Борбордук шайлоо комиссиясынын таза жана ачык шайлоолорду уюштуруу жана өткөрүү боюнча демилгелерин колдоо. #ИМЯ?
Кыргыз Республикасынын бюджетине чегерүүлөрдөн кийинки таза пайданын калдыгы Кыргыз банкынын жалпы резервине которулат. Баланс чистой прибыли после отчислений в бюджет Кыргызской Республики должны быть переданы в общие резервы Банка Кыргызстана.
Киноиндустрия жеке адамдардан тартып башкы киностудияларга чейин айлана-чөйрөнү таза тутууга багытталган иш-аракеттерди өздөштүрүүдө. Киноиндустрия, от частных лиц до крупных студий, является принятие более экологически чистые методы.
Кредиттерге/насыяларга (займдарга) карата бул, таза агым – бул каражаттарды дүңүнөн берүү жана негизги сумма боюнча төлөөлөрдүн ортосундагы айырма. Применительно к кредитам/займам чистый поток
– это разность между валовым предоставлением средств и платежами по основной сумме.
Бул аппарат АКШнын жана башка өлкөлөрдүн экспорт боюнча мыйзам жана токтомдордун предмети болгон товарларды, технологияларды же софтвеаны камтышы мүмкүн. Данное устройство может содержать компоненты, технологии или программное обеспечение, подпадающие под действие экспортного законодательства и правил со стороны США и других странах.
Фирманын белгилүү бир мезгил ичиндеги активдери, пассивдери жана өздүк капиталынын таза наркы тууралуу жыйынтыкталган отчет; фирманын бухгалтердик балансы. Сводный отчет об активах, пассивах и чистой стоимости собственного капитала фирмы на определенный период; бухгалтерский баланс фирмы.
а пунктчасынын максаттары үчүн экспорт деген түшүнүк кайсы аймактан болбосун, ушул аймакка карата i (5) беренеге ылайык арыз берген өлкөгө нускалардын жөнөтүлүшүн камтыйт. Для целей подпункта (а), понятие экспорт включает отправку экземпляров с любой территории в страну, которая в отношении этой территории, которая сделала заявление согласно статье (5) I.
Тышкы экономикалык сектордун алдын ала маалыматтары тышкы соода жүгүртүүнүн көлөмүнүн 11,8 пайызга жогорулагандыгын көрсөткөн, мында экспорт 28,7 пайызга, ал эми импорт - 2,9 пайызга өскөн. Предварительные данные внешнеэкономического сектора показали рост объема внешнеторговых операций на 11,8 процента; В этой связи экспорт увеличился на 28,7 процента, а импорт - на 2,9 процента.
Системада белгиленген убакыт аралыгы, ал мезгил ичинде клиринг жүзөгө ашырылат. Клирингдик сессия системанын катышуучуларынын таза позициялары боюнча акыркы эсептешүүлөр менен жыйынтыкталат. Установленный в системе период времени, в течение которого осуществляется клиринг. Клиринговая сессия завершается окончательным расчетом по чистым позициям участников системы.
Улуттук банктын банктар аралык валюта тооруктарында АКШ долларын таза сатуусунун көлөмү 2010-жылдын биринчи чейрегинде 52,4 млн. АКШ долларын түзгөн (2009- жылдын биринчи чейрегинде таза сатуу 145,1 млн.АКШ долларын түзгөн). Объем чистых продаж НБКР долларов США на межбанковском продаж валютных за первый квартал 2010 года составила US $ млн 52,4 (в первом квартале 2009 года чистый объем продаж сделали US $ 145 100 000).
баалуу металлдардын өлчөнгөн куймалары – куйманын лигатурдук массасынын кеминде 99,99% түзгөн химиялык жактан таза негизги металлдан турган, белгилүү бир массадагы баалуу металлдардан даярдалган жана маркировкаланган куймалар. мерные слитки драгоценных металлов – изготовленные и маркированные слитки драгоценных металлов определенной массы с содержанием химически чистого основного металла не менее 99,99% лигатурной массы слитка.
Улуттук банктын АКШ долларын таза сатуусу 2010- жылдын 11 айы ичинде 218,9 млн. АКШ долларын түзгөн, доллардын алмашуу курсу 6,28 пайызга жогорулаган (2009-жылдын ушул эле мезгилинде Улуттук банк¬тын АКШ долларын таза сатуусу 134,65 млн. АКШ долларын түзү Чистый объем продаж Национальным банком долларов США сделал 218.9 миллиона долларов за 11 месяцев 2010 года курс доллара США увеличился на 6,28 процентов (чистый объем продаж Национальным банком долларов США сделал 134650000 долларов США в аналогичном пер
Банк тутумунун таза чет өлкө активдери 2010-жылдын январь-ноябрь айлары ичинде ( + ) 16,2 пайыз чегинде салым кошуу менен М2Х кеңири мааниде колдонулуучу акчанын көбөйүүсүнө таасирин тийгизген, 2009-жылдын ушул эле мезгилинде анын салымы (+) 41,2 пайызды Чистые иностранные активы банковской системы за январь-ноябрь 2010 года повлияли на увеличение денежной массы М2Х с вкладом (+) 16,2 процента, тогда как в аналогичном периоде 2009 года вклад (+) 41,2 процента.
Банк тутумунун таза ички активдери 2010-жылдын 11 айы ичинде кеңири мааниде колдонулуучу акчаны кыскарткан жана анын М2Х кеңири мааниде колдонулуучу акчанын өзгөрүүсүнө кошкон салымы (-) 5,3 пайыз чегинде бааланган (2009-жылдын ушул эле мезгилинде 33,6 па Чистые внутренние активы банковской системы за 11 месяцев 2010 года снизилась на широкую деньги, и его вклад в изменение широкой денежной М2Х оценивается в (-) 5.3percent (33,6 процента в аналогичном периоде 2009 года).

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: