Меню
Эл-Сөздүк

таза экспорт

чистый экспорт

Таза экспорт

Разница между экспортом и импортом товаров и услуг.

Таза экспорт

Товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр экспорту менен импорту ортосундагы айырма

Примеры переводов: таза экспорт

Кыргызский Русский
таза; очистить;
Экспорт экспорт
Таза салмагы: 100 г Масса нетто: 100 г
Таза оюн түрүндө үлгүлүк эмес тескөөдө сервер иштелип жатат. Сервер работает под управлением нестандартных настройку на чистом типа игры.
- өкмөттүк эмес уюмдардын таза жана ачык шайлоолорду өткөрүү боюнча демилгелерин колдоо - Поддержка инициатив ближайшие от НПО на справедливых и открытых выборов;
өсүү потенциалы бар, таза жана алгылыктуу башкарылган, бизнес боюнча кеңештерге чындап муктаж болгон потенциал для роста, доверия и респектабельного управления, с подлинной необходимости бизнес-консультирование
- Борбордук шайлоо комиссиясынын таза жана ачык шайлоолорду уюштуруу жана өткөрүү боюнча демилгелерин колдоо. #ИМЯ?
Кыргыз Республикасынын бюджетине чегерүүлөрдөн кийинки таза пайданын калдыгы Кыргыз банкынын жалпы резервине которулат. Баланс чистой прибыли после отчислений в бюджет Кыргызской Республики должны быть переданы в общие резервы Банка Кыргызстана.
Киноиндустрия жеке адамдардан тартып башкы киностудияларга чейин айлана-чөйрөнү таза тутууга багытталган иш-аракеттерди өздөштүрүүдө. Киноиндустрия, от частных лиц до крупных студий, является принятие более экологически чистые методы.
Кредиттерге/насыяларга (займдарга) карата бул, таза агым – бул каражаттарды дүңүнөн берүү жана негизги сумма боюнча төлөөлөрдүн ортосундагы айырма. Применительно к кредитам/займам чистый поток
– это разность между валовым предоставлением средств и платежами по основной сумме.
Бул аппарат АКШнын жана башка өлкөлөрдүн экспорт боюнча мыйзам жана токтомдордун предмети болгон товарларды, технологияларды же софтвеаны камтышы мүмкүн. Данное устройство может содержать компоненты, технологии или программное обеспечение, подпадающие под действие экспортного законодательства и правил со стороны США и других странах.
Фирманын белгилүү бир мезгил ичиндеги активдери, пассивдери жана өздүк капиталынын таза наркы тууралуу жыйынтыкталган отчет; фирманын бухгалтердик балансы. Сводный отчет об активах, пассивах и чистой стоимости собственного капитала фирмы на определенный период; бухгалтерский баланс фирмы.
а пунктчасынын максаттары үчүн экспорт деген түшүнүк кайсы аймактан болбосун, ушул аймакка карата i (5) беренеге ылайык арыз берген өлкөгө нускалардын жөнөтүлүшүн камтыйт. Для целей подпункта (а), понятие экспорт включает отправку экземпляров с любой территории в страну, которая в отношении этой территории, которая сделала заявление согласно статье (5) I.
Тышкы экономикалык сектордун алдын ала маалыматтары тышкы соода жүгүртүүнүн көлөмүнүн 11,8 пайызга жогорулагандыгын көрсөткөн, мында экспорт 28,7 пайызга, ал эми импорт - 2,9 пайызга өскөн. Предварительные данные внешнеэкономического сектора показали рост объема внешнеторговых операций на 11,8 процента; В этой связи экспорт увеличился на 28,7 процента, а импорт - на 2,9 процента.
Системада белгиленген убакыт аралыгы, ал мезгил ичинде клиринг жүзөгө ашырылат. Клирингдик сессия системанын катышуучуларынын таза позициялары боюнча акыркы эсептешүүлөр менен жыйынтыкталат. Установленный в системе период времени, в течение которого осуществляется клиринг. Клиринговая сессия завершается окончательным расчетом по чистым позициям участников системы.
Улуттук банктын банктар аралык валюта тооруктарында АКШ долларын таза сатуусунун көлөмү 2010-жылдын биринчи чейрегинде 52,4 млн. АКШ долларын түзгөн (2009- жылдын биринчи чейрегинде таза сатуу 145,1 млн.АКШ долларын түзгөн). Объем чистых продаж НБКР долларов США на межбанковском продаж валютных за первый квартал 2010 года составила US $ млн 52,4 (в первом квартале 2009 года чистый объем продаж сделали US $ 145 100 000).
баалуу металлдардын өлчөнгөн куймалары – куйманын лигатурдук массасынын кеминде 99,99% түзгөн химиялык жактан таза негизги металлдан турган, белгилүү бир массадагы баалуу металлдардан даярдалган жана маркировкаланган куймалар. мерные слитки драгоценных металлов – изготовленные и маркированные слитки драгоценных металлов определенной массы с содержанием химически чистого основного металла не менее 99,99% лигатурной массы слитка.
Улуттук банктын АКШ долларын таза сатуусу 2010- жылдын 11 айы ичинде 218,9 млн. АКШ долларын түзгөн, доллардын алмашуу курсу 6,28 пайызга жогорулаган (2009-жылдын ушул эле мезгилинде Улуттук банк¬тын АКШ долларын таза сатуусу 134,65 млн. АКШ долларын түзү Чистый объем продаж Национальным банком долларов США сделал 218.9 миллиона долларов за 11 месяцев 2010 года курс доллара США увеличился на 6,28 процентов (чистый объем продаж Национальным банком долларов США сделал 134650000 долларов США в аналогичном пер
Банк тутумунун таза чет өлкө активдери 2010-жылдын январь-ноябрь айлары ичинде ( + ) 16,2 пайыз чегинде салым кошуу менен М2Х кеңири мааниде колдонулуучу акчанын көбөйүүсүнө таасирин тийгизген, 2009-жылдын ушул эле мезгилинде анын салымы (+) 41,2 пайызды Чистые иностранные активы банковской системы за январь-ноябрь 2010 года повлияли на увеличение денежной массы М2Х с вкладом (+) 16,2 процента, тогда как в аналогичном периоде 2009 года вклад (+) 41,2 процента.
Банк тутумунун таза ички активдери 2010-жылдын 11 айы ичинде кеңири мааниде колдонулуучу акчаны кыскарткан жана анын М2Х кеңири мааниде колдонулуучу акчанын өзгөрүүсүнө кошкон салымы (-) 5,3 пайыз чегинде бааланган (2009-жылдын ушул эле мезгилинде 33,6 па Чистые внутренние активы банковской системы за 11 месяцев 2010 года снизилась на широкую деньги, и его вклад в изменение широкой денежной М2Х оценивается в (-) 5.3percent (33,6 процента в аналогичном периоде 2009 года).

Примеры переводов: таза экспорт

Кыргызский Английский
таза; clean;
Экспорт Export
Таза салмагы: 100 г Net weight: 100 g
Таза оюн түрүндө үлгүлүк эмес тескөөдө сервер иштелип жатат. The server is running a non-standard tuning on a pure game type.
- өкмөттүк эмес уюмдардын таза жана ачык шайлоолорду өткөрүү боюнча демилгелерин колдоо - support of initiatives coming from NGOs on fair and open elections;
өсүү потенциалы бар, таза жана алгылыктуу башкарылган, бизнес боюнча кеңештерге чындап муктаж болгон potential for growth, credible and respectable management, with genuine need for business advice
- Борбордук шайлоо комиссиясынын таза жана ачык шайлоолорду уюштуруу жана өткөрүү боюнча демилгелерин колдоо. - support of initiatives coming from the Central Electoral Commission (CEC) on fair and open elections.
Кыргыз Республикасынын бюджетине чегерүүлөрдөн кийинки таза пайданын калдыгы Кыргыз банкынын жалпы резервине которулат. The balance of the net profit after deductions to the budget of the Kyrgyz Republic shall be transferred to the general reserves of the Bank of Kyrgyzstan.
Киноиндустрия жеке адамдардан тартып башкы киностудияларга чейин айлана-чөйрөнү таза тутууга багытталган иш-аракеттерди өздөштүрүүдө. The movie industry, from individuals to major studios, is adopting more environmentally friendly practices.
Кредиттерге/насыяларга (займдарга) карата бул, таза агым – бул каражаттарды дүңүнөн берүү жана негизги сумма боюнча төлөөлөрдүн ортосундагы айырма.
Бул аппарат АКШнын жана башка өлкөлөрдүн экспорт боюнча мыйзам жана токтомдордун предмети болгон товарларды, технологияларды же софтвеаны камтышы мүмкүн. This device may contain commodities, technology or software subject to export laws and regulations from the US and other countries.
Фирманын белгилүү бир мезгил ичиндеги активдери, пассивдери жана өздүк капиталынын таза наркы тууралуу жыйынтыкталган отчет; фирманын бухгалтердик балансы.
а пунктчасынын максаттары үчүн экспорт деген түшүнүк кайсы аймактан болбосун, ушул аймакка карата i (5) беренеге ылайык арыз берген өлкөгө нускалардын жөнөтүлүшүн камтыйт. For the purposes of subparagraph (a), the notion of export shall include the sending of copies from any territory to the country which, in respect of that territory, has made a declaration under Article I(5).
Тышкы экономикалык сектордун алдын ала маалыматтары тышкы соода жүгүртүүнүн көлөмүнүн 11,8 пайызга жогорулагандыгын көрсөткөн, мында экспорт 28,7 пайызга, ал эми импорт - 2,9 пайызга өскөн. Preliminary data of the external economic sector indicated growth of the volume of foreign trade transactions by 11.8 percent; in this regard export increased by 28.7 percent while import - by 2.9 percent.
Системада белгиленген убакыт аралыгы, ал мезгил ичинде клиринг жүзөгө ашырылат. Клирингдик сессия системанын катышуучуларынын таза позициялары боюнча акыркы эсептешүүлөр менен жыйынтыкталат.
Улуттук банктын банктар аралык валюта тооруктарында АКШ долларын таза сатуусунун көлөмү 2010-жылдын биринчи чейрегинде 52,4 млн. АКШ долларын түзгөн (2009- жылдын биринчи чейрегинде таза сатуу 145,1 млн.АКШ долларын түзгөн). The volume of net sales by the NBKR of US dollars at the interbank foreign exchange sales for the first quarter of 2010 totaled US$ 52.4 million (in the first quarter of 2009 net sales made US$ 145.1 million).
баалуу металлдардын өлчөнгөн куймалары – куйманын лигатурдук массасынын кеминде 99,99% түзгөн химиялык жактан таза негизги металлдан турган, белгилүү бир массадагы баалуу металлдардан даярдалган жана маркировкаланган куймалар.
Улуттук банктын АКШ долларын таза сатуусу 2010- жылдын 11 айы ичинде 218,9 млн. АКШ долларын түзгөн, доллардын алмашуу курсу 6,28 пайызга жогорулаган (2009-жылдын ушул эле мезгилинде Улуттук банк¬тын АКШ долларын таза сатуусу 134,65 млн. АКШ долларын түзү The National Bank net sales of US dollars made 218.9 million USD for 11 months of 2010, the US dollar exchange rate increased by 6.28 percent (the National Bank net sales of US dollars made USD 134.65 million in the comparable period of 2009, the dollar e
Банк тутумунун таза чет өлкө активдери 2010-жылдын январь-ноябрь айлары ичинде ( + ) 16,2 пайыз чегинде салым кошуу менен М2Х кеңири мааниде колдонулуучу акчанын көбөйүүсүнө таасирин тийгизген, 2009-жылдын ушул эле мезгилинде анын салымы (+) 41,2 пайызды Net foreign assets of the banking system for January-November 2010 influenced the increase in broad money М2Х with contribution of (+) 16.2 percent, whereas in the comparable period of 2009 the contribution made (+) 41.2 percent.
Банк тутумунун таза ички активдери 2010-жылдын 11 айы ичинде кеңири мааниде колдонулуучу акчаны кыскарткан жана анын М2Х кеңири мааниде колдонулуучу акчанын өзгөрүүсүнө кошкон салымы (-) 5,3 пайыз чегинде бааланган (2009-жылдын ушул эле мезгилинде 33,6 па Net domestic assets of the banking system for 11 months of 2010 decreased the broad money, and its contribution to the change in broad money М2Х was estimated at (-) 5.3percent (33.6 percent in the comparable period of 2009).

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: