Меню
Эл-Сөздүк

каражаттар

 • средства (финансовые)
 • средства
 • Перевести через онлайн Переводчик

  Примеры переводов: каражаттар

  Кыргызский Русский
  транспорттук каражаттар; транспортные средства;
  жабдуулар, техникалык каражаттар жана материалдар. Оборудование, инструмент и материалы.
  тартуулар, мураска калган каражаттар жана субсидиялар. подарки, завещанных средств и субсидий.
  Фармацевтикалык жана косметикалык каражаттар, туалеттик буюмдар жана приборлор. Фармацевтические и косметические средства, туалетные принадлежности и приборы.
  (i) каражаттар менен ыкмалардын кайсынысы аркылуу болбосун өз ишин эл алдында жүзөгө ашырууга. (я) публичное исполнение своих произведений, включая публичное представление и исполнение, осуществляемое любыми средствами или способами.
  Адамдар: “Экономикалык жактан пайдалуу өндүрүш же калк өсүп жатса, көбүрөөк акча, көбүрөөк өтүмдүү каражаттар талап кылынат” деп айтышат. Люди говорят: "Как экономического производства-либо население-растет, нужно больше и больше денег, больше ликвидности".
  кандай гана болбосун каражаттар жана ыкмалар аркылуу ишке ашырылуучу мындай Эл алдында окууну камтуу менен, өз чыгармаларын Эл алдында окуу. публичное чтение своих произведений, включая публичное чтение, осуществляемое любыми средствами или способами;
  Эгерде сатуудан түшкөн каражаттарды максатка ылайыксыз пайдаланган учурларда ал каражаттар республикалык бюджеттин кирешесине кайтарылсын; В случае, если средства используются в противоречии с ранее установленными процедурами должны быть приняты меры для того, чтобы средства могли быть возвращены в республиканский бюджет;
  Квота системасын киргизүү аялдар үчүн так максаттар жана каражаттар саясатына сапаттуу өтүүнү билдирет жана жетиштүү жогорку натыйжалуулукка ээ. Введение системы квот для женщин является качественным переводом на политике точных целей и средств и весьма эффективна.
  Электрондук акчанын жүгүртүлүшүн камсыз кылган чогуу алгандагы банктык жана башка институттар, аппараттык-техникалык каражаттар, эрежелер жана жол-жоболор. Совокупность банковских и иных институтов, аппаратно-технических средств, правил и процедур, обеспечивающих обращение электронных денег.
  Керээз калтыруучунун сөздөрүнөн керээзди нотариус тарабынан жазууда жалпы кабыл алынган техникалык каражаттар (бастыруучу машинка, жеке компьютер ж.б.) пайдаланылышы мүмкүн. При написании завещание со слов завещателя нотариус может использовать широко принятых технических средств (пишущих машинок, персональный компьютер и т.д.).
  дивиденддер жана пайыздар, мыйзамда белгиленген тартипте конфискацияланган мүлктү сатуудан, кайрымдуулук иретинде жана мыйзамда тыюу салынбаган башкача түрдө түшкөн каражаттар; дивиденды и проценты, средства, полученные в результате продажи конфискованного имущества в соответствии с установленными процедурами, пожертвования и иные поступления, не запрещенные законодательством;
  Чарбалык шериктиктин жана коомдун мүлкүн негизги фондулар жана жүгүртүлүүчү каражаттар, ошондой эле наркы шериктиктин жана коомдун өз алдынча балансында көрсөтүлгөн башка мүлк түзөт. Имущество хозяйственного товарищества или общества состоят из основных средств, оборотных активов и другого имущества, стоимость которого отражается на балансе товарищества или общества.
  Эреже катары милдеттенмелер боюнча төлөөлөр пайда болгон учурда ал төлөөлөрдү жүргүзүү үчүн бюджеттик жана накталай каражаттар менен алдын ала камсыз кылмайын милдеттенмелер кабыл алынбайт. Целью будет гарантировать, что никакие обязательства не принимаются без предварительно закрепив бюджетные и денежные средства для удовлетворения обязательств платежные, когда они на самом деле возникает.
  патент менен корголгон өнөр жай менчигинин объектилерин камтыган каражаттарды колдонуу, эгер бул каражаттар патент ээси берген укуктарга ылайык мыйзам чегинде чарбалык жүгүртүүгө киргизилсе. применение средств, содержащих объекты промышленной собственности, защищенные патентами, если эти средства введены в хозяйственный оборот законным путем в соответствии с правами, предоставленными владельцем патента.
  Бөлүм документтерди, болгон каражаттар жана бюджеттик каражат берүүлөрдү зарыл текшерүүдөн өткөргөндөн кийин, банк-агенттин төлөөлөрдү жүзөгө ашыруусу үчүн төлөө тапшырмасына (чекке) кол коет. после необходимой проверки и уточнения наличия средств и бюджетных ассигнований, банки агентство одобрит платежных поручений проверяет расходование средств
  Жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарына мамлекеттик айрым ыйгарым укуктар өткөрүп берилиши мүмкүн, аларды ишке ашыруу үчүн зарыл материалдык, финансылык жана башка каражаттар берилүүгө тийиш. Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными государственными полномочиями, сопровождается передачей материала, финансовых и других средств, необходимых для их исполнения.

  Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
  strtoupper(KG)
  Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: