Меню
Эл-Сөздүк

каражаттар

 • средства (финансовые)
 • средства
 • Примеры переводов: каражаттар

  Кыргызский Русский
  транспорттук каражаттар; транспортные средства;
  жабдуулар, техникалык каражаттар жана материалдар. Оборудование, инструмент и материалы.
  тартуулар, мураска калган каражаттар жана субсидиялар. подарки, завещанных средств и субсидий.
  Фармацевтикалык жана косметикалык каражаттар, туалеттик буюмдар жана приборлор. Фармацевтические и косметические средства, туалетные принадлежности и приборы.
  (i) каражаттар менен ыкмалардын кайсынысы аркылуу болбосун өз ишин эл алдында жүзөгө ашырууга. (я) публичное исполнение своих произведений, включая публичное представление и исполнение, осуществляемое любыми средствами или способами.
  Адамдар: “Экономикалык жактан пайдалуу өндүрүш же калк өсүп жатса, көбүрөөк акча, көбүрөөк өтүмдүү каражаттар талап кылынат” деп айтышат. Люди говорят: "Как экономического производства-либо население-растет, нужно больше и больше денег, больше ликвидности".
  кандай гана болбосун каражаттар жана ыкмалар аркылуу ишке ашырылуучу мындай Эл алдында окууну камтуу менен, өз чыгармаларын Эл алдында окуу. публичное чтение своих произведений, включая публичное чтение, осуществляемое любыми средствами или способами;
  Эгерде сатуудан түшкөн каражаттарды максатка ылайыксыз пайдаланган учурларда ал каражаттар республикалык бюджеттин кирешесине кайтарылсын; В случае, если средства используются в противоречии с ранее установленными процедурами должны быть приняты меры для того, чтобы средства могли быть возвращены в республиканский бюджет;
  Квота системасын киргизүү аялдар үчүн так максаттар жана каражаттар саясатына сапаттуу өтүүнү билдирет жана жетиштүү жогорку натыйжалуулукка ээ. Введение системы квот для женщин является качественным переводом на политике точных целей и средств и весьма эффективна.
  Электрондук акчанын жүгүртүлүшүн камсыз кылган чогуу алгандагы банктык жана башка институттар, аппараттык-техникалык каражаттар, эрежелер жана жол-жоболор. Совокупность банковских и иных институтов, аппаратно-технических средств, правил и процедур, обеспечивающих обращение электронных денег.
  Керээз калтыруучунун сөздөрүнөн керээзди нотариус тарабынан жазууда жалпы кабыл алынган техникалык каражаттар (бастыруучу машинка, жеке компьютер ж.б.) пайдаланылышы мүмкүн. При написании завещание со слов завещателя нотариус может использовать широко принятых технических средств (пишущих машинок, персональный компьютер и т.д.).
  дивиденддер жана пайыздар, мыйзамда белгиленген тартипте конфискацияланган мүлктү сатуудан, кайрымдуулук иретинде жана мыйзамда тыюу салынбаган башкача түрдө түшкөн каражаттар; дивиденды и проценты, средства, полученные в результате продажи конфискованного имущества в соответствии с установленными процедурами, пожертвования и иные поступления, не запрещенные законодательством;
  Чарбалык шериктиктин жана коомдун мүлкүн негизги фондулар жана жүгүртүлүүчү каражаттар, ошондой эле наркы шериктиктин жана коомдун өз алдынча балансында көрсөтүлгөн башка мүлк түзөт. Имущество хозяйственного товарищества или общества состоят из основных средств, оборотных активов и другого имущества, стоимость которого отражается на балансе товарищества или общества.
  Эреже катары милдеттенмелер боюнча төлөөлөр пайда болгон учурда ал төлөөлөрдү жүргүзүү үчүн бюджеттик жана накталай каражаттар менен алдын ала камсыз кылмайын милдеттенмелер кабыл алынбайт. Целью будет гарантировать, что никакие обязательства не принимаются без предварительно закрепив бюджетные и денежные средства для удовлетворения обязательств платежные, когда они на самом деле возникает.
  патент менен корголгон өнөр жай менчигинин объектилерин камтыган каражаттарды колдонуу, эгер бул каражаттар патент ээси берген укуктарга ылайык мыйзам чегинде чарбалык жүгүртүүгө киргизилсе. применение средств, содержащих объекты промышленной собственности, защищенные патентами, если эти средства введены в хозяйственный оборот законным путем в соответствии с правами, предоставленными владельцем патента.
  Бөлүм документтерди, болгон каражаттар жана бюджеттик каражат берүүлөрдү зарыл текшерүүдөн өткөргөндөн кийин, банк-агенттин төлөөлөрдү жүзөгө ашыруусу үчүн төлөө тапшырмасына (чекке) кол коет. после необходимой проверки и уточнения наличия средств и бюджетных ассигнований, банки агентство одобрит платежных поручений проверяет расходование средств
  Жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарына мамлекеттик айрым ыйгарым укуктар өткөрүп берилиши мүмкүн, аларды ишке ашыруу үчүн зарыл материалдык, финансылык жана башка каражаттар берилүүгө тийиш. Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными государственными полномочиями, сопровождается передачей материала, финансовых и других средств, необходимых для их исполнения.

  Примеры переводов: каражаттар

  Кыргызский Английский
  транспорттук каражаттар; transportation means;
  жабдуулар, техникалык каражаттар жана материалдар. equipment, hardware and materials.
  тартуулар, мураска калган каражаттар жана субсидиялар. gifts, bequests, and subventions.
  Фармацевтикалык жана косметикалык каражаттар, туалеттик буюмдар жана приборлор. Pharmaceutical and cosmetic products, toiletries and appliances.
  (i) каражаттар менен ыкмалардын кайсынысы аркылуу болбосун өз ишин эл алдында жүзөгө ашырууга. (i) the public performance of their works, including such public performance by any means or process.
  Адамдар: “Экономикалык жактан пайдалуу өндүрүш же калк өсүп жатса, көбүрөөк акча, көбүрөөк өтүмдүү каражаттар талап кылынат” деп айтышат. People say: “As economic production—or the population—is increasing, one needs more and more money, more liquidity.”
  кандай гана болбосун каражаттар жана ыкмалар аркылуу ишке ашырылуучу мындай Эл алдында окууну камтуу менен, өз чыгармаларын Эл алдында окуу. the public recitation of their works, including such public recitation by any means or process;
  Эгерде сатуудан түшкөн каражаттарды максатка ылайыксыз пайдаланган учурларда ал каражаттар республикалык бюджеттин кирешесине кайтарылсын; In case the funds are used in contradiction with the previously established procedures, the measures must be taken so that the funds could be returned into the republican budget;
  Квота системасын киргизүү аялдар үчүн так максаттар жана каражаттар саясатына сапаттуу өтүүнү билдирет жана жетиштүү жогорку натыйжалуулукка ээ. Introduction of a quota system for women is a qualitative transfer to the policy of precise goals and means and is rather effective.
  Электрондук акчанын жүгүртүлүшүн камсыз кылган чогуу алгандагы банктык жана башка институттар, аппараттык-техникалык каражаттар, эрежелер жана жол-жоболор.
  Керээз калтыруучунун сөздөрүнөн керээзди нотариус тарабынан жазууда жалпы кабыл алынган техникалык каражаттар (бастыруучу машинка, жеке компьютер ж.б.) пайдаланылышы мүмкүн. In writing the testament from the words of the testator the notary may use widely accepted technical means (typewriter, personal computer etc.).
  дивиденддер жана пайыздар, мыйзамда белгиленген тартипте конфискацияланган мүлктү сатуудан, кайрымдуулук иретинде жана мыйзамда тыюу салынбаган башкача түрдө түшкөн каражаттар; dividends and interests, means received as a result of selling of confiscated property as per the established procedures, donations and other receipts not prohibited by the legislation;
  Чарбалык шериктиктин жана коомдун мүлкүн негизги фондулар жана жүгүртүлүүчү каражаттар, ошондой эле наркы шериктиктин жана коомдун өз алдынча балансында көрсөтүлгөн башка мүлк түзөт. The assets of a business partnership or company consist of fixed assets, current assets, and other property, the value of which is reflected on the balance sheet of the partnership or company.
  Эреже катары милдеттенмелер боюнча төлөөлөр пайда болгон учурда ал төлөөлөрдү жүргүзүү үчүн бюджеттик жана накталай каражаттар менен алдын ала камсыз кылмайын милдеттенмелер кабыл алынбайт. The objective will be to ensure that no commitments are made without first securing budgetary and cash resources for meeting the payment liabilities when they actually arise.
  патент менен корголгон өнөр жай менчигинин объектилерин камтыган каражаттарды колдонуу, эгер бул каражаттар патент ээси берген укуктарга ылайык мыйзам чегинде чарбалык жүгүртүүгө киргизилсе. application of means containing objects of industrial property protected by patents if these means are introduced into an economic turnover in a legal way in compliance with the rights granted by a patent owner.
  Бөлүм документтерди, болгон каражаттар жана бюджеттик каражат берүүлөрдү зарыл текшерүүдөн өткөргөндөн кийин, банк-агенттин төлөөлөрдү жүзөгө ашыруусу үчүн төлөө тапшырмасына (чекке) кол коет. after necessary scrutiny and verifying availability of funds and budget provisions, agency banks will endorse payment orders checks for disbursement of funds
  Жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарына мамлекеттик айрым ыйгарым укуктар өткөрүп берилиши мүмкүн, аларды ишке ашыруу үчүн зарыл материалдык, финансылык жана башка каражаттар берилүүгө тийиш. Bodies of local self-governance may be endowed with separate governmental powers, accompanied by transfer of the material, financial, and other means necessary for their execution.

  Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
  strtoupper(KG)
  Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: