Menu
Эл-Сөздүк

дипломатиялык

дипломатический
Перевести через онлайн Переводчик

Examples of translations: дипломатиялык

Kyrghyz Russian
жогорку аскердик наамдарды, дипломатиялык рангдарды, класстык чендерди жана башка атайын наамдарды ыйгарат; присваивает высшие воинские звания, дипломатические ранги, классные чины и иные специальные звания;
Кыргыз Республикасынын аскердик наамдарын, дипломатиялык рангдарын, класстык чендерин жана башка атайын наамдарын белгилөө; установление воинских званий, дипломатических рангов, категорий класса и иных специальных званий Кыргызской Республики;
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин тийиштүү комитети менен кеңешкенден кийин Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттердеги жана эларалык уюмдардагы дипломатиялык өкүлдөрүн дайындайт; назначает после консультаций с соответствующим комитетом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и отзывает дипломатических представителей Кыргызской Республики в иностранных государствах и международных организациях;
Кыргыз Республикасынын Президентинин алдында аккредиттелген чет мамлекеттердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн башчыларынын жана эларалык уюмдардын өкүлдөрүнүн ишеним жана кайра чакыртуу грамоталарын кабыл алат; принимает верительные и отзывные грамоты глав дипломатических представительств иностранных государств и представителей международных организаций, аккредитованных при Президенте Кыргызской Республики;
Калган учурларда аскердик наамы, атайын класстык чени, атайын наамы, дипломатиялык рангы бар мамлекеттик кызматчыларга ушул Мыйзамда каралган, ал өткөн мамлекеттик органдын кезектеги тийиштүү класстык чени ыйгарылат. В других случаях служащие с воинского звания, специального звания класса, специального звания, и дипломатического ранга назначается другой соответствующий классный чин, как это предусмотрено настоящим Законом по представлению государственного органа, он б
Мындай болгон учурда кезектеги аскердик наам, атайын класстык чен, атайын наам, дипломатиялык ранг функционалдык ыйгарым укуктары мурдагы мамлекеттик органда мурда ээлеген кызмат ордунун профилине окшош болгон мамлекеттик кызматчыларга берилиши мүмкүн. В этом случае очередного воинского звания, специального классного чина, специального звания, дипломатического ранга могут быть отнесены к государственным служащим, чьи функциональный орган по своему профилю аналогична позиции занимал ранее в предыдущем го
Кезектеги аскердик наамды, атайын класстык ченди, атайын наамды, дипломатиялык рангды берүү жогорку кызмат ордунан тышкары мамлекеттик кызматчыга соңку аскердик наам, атайын класстык чен, атайын наам, дипломатиялык ранг берилген мамлекеттик органдын жетек Другой военный ранг, специальный класс ранга, специального звания, дипломатического ранга, для вышестоящих те исключением, может быть назначен руководителем государственного органа, в котором государственный служащий был назначен последний воинское звание
Өнөр жай үлгүлөрүнүн эл аралык классификациясы жөнүндө Локарн макулдашуусу өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясынын бардык катышуучу өлкөлөрү чакырылган дипломатиялык конференция тарабынан Локарн шаары (Швейцария)бир миң тогуз жүз алтымыш сеги Локарно соглашение о международной классификации промышленных образцов было принято на восьмом октября девятнадцать шестьдесят восемь на дипломатической конференции в Локарно (Швейцария), на который были приглашены все страны-члены
Бирок акыркы резолюция үчүн добуш бергенге чейин Байден Индианадан шайланган республикачыл сенатор Ричард Лугар менен биргелешип иштеп, дипломатиялык аракеттер таптакыр натыйжа бербегенде гана согуштук аракеттерге жол бере турган резолюцияны өткөрүүгө ара До голосования за резолюцию, однако, Байден и сенатор-республиканец Ричард Лугар Индиана, чтобы принять решение, разрешающее военные действия только после исчерпания дипломатических усилий.
Мамлекеттик кызматчынын кызматчыларга аскердик наамдарды, атайын класстык чендерди жана атайын наамдарды, дипломатиялык рангдарды берүүнү караган бир мамлекеттик органдын кызматчыларына класстык чендерди берүү ушул Мыйзамга ылайык каралган экинчи мамлекет Когда государственный служащий переводится из одного государственного органа, для сотрудников которого присвоение воинских званий, специальных классных чинов и специальных званий, дипломатических рангов предусмотренном, в другой государственный орган, для

So following similar words is found:
strtoupper(KG)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: