Меню
Эл-Сөздүк

дипломатиялык

дипломатический

дипломатиялык

diplomatic [дипло’мэтик]

дипломатиялык

дипломатиялык
дипломатиялык өкүлдүк

Примеры переводов: дипломатиялык

Кыргызский Русский
жогорку аскердик наамдарды, дипломатиялык рангдарды, класстык чендерди жана башка атайын наамдарды ыйгарат; присваивает высшие воинские звания, дипломатические ранги, классные чины и иные специальные звания;
Кыргыз Республикасынын аскердик наамдарын, дипломатиялык рангдарын, класстык чендерин жана башка атайын наамдарын белгилөө; установление воинских званий, дипломатических рангов, категорий класса и иных специальных званий Кыргызской Республики;
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин тийиштүү комитети менен кеңешкенден кийин Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттердеги жана эларалык уюмдардагы дипломатиялык өкүлдөрүн дайындайт; назначает после консультаций с соответствующим комитетом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и отзывает дипломатических представителей Кыргызской Республики в иностранных государствах и международных организациях;
Кыргыз Республикасынын Президентинин алдында аккредиттелген чет мамлекеттердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн башчыларынын жана эларалык уюмдардын өкүлдөрүнүн ишеним жана кайра чакыртуу грамоталарын кабыл алат; принимает верительные и отзывные грамоты глав дипломатических представительств иностранных государств и представителей международных организаций, аккредитованных при Президенте Кыргызской Республики;
Калган учурларда аскердик наамы, атайын класстык чени, атайын наамы, дипломатиялык рангы бар мамлекеттик кызматчыларга ушул Мыйзамда каралган, ал өткөн мамлекеттик органдын кезектеги тийиштүү класстык чени ыйгарылат. В других случаях служащие с воинского звания, специального звания класса, специального звания, и дипломатического ранга назначается другой соответствующий классный чин, как это предусмотрено настоящим Законом по представлению государственного органа, он б
Мындай болгон учурда кезектеги аскердик наам, атайын класстык чен, атайын наам, дипломатиялык ранг функционалдык ыйгарым укуктары мурдагы мамлекеттик органда мурда ээлеген кызмат ордунун профилине окшош болгон мамлекеттик кызматчыларга берилиши мүмкүн. В этом случае очередного воинского звания, специального классного чина, специального звания, дипломатического ранга могут быть отнесены к государственным служащим, чьи функциональный орган по своему профилю аналогична позиции занимал ранее в предыдущем го
Кезектеги аскердик наамды, атайын класстык ченди, атайын наамды, дипломатиялык рангды берүү жогорку кызмат ордунан тышкары мамлекеттик кызматчыга соңку аскердик наам, атайын класстык чен, атайын наам, дипломатиялык ранг берилген мамлекеттик органдын жетек Другой военный ранг, специальный класс ранга, специального звания, дипломатического ранга, для вышестоящих те исключением, может быть назначен руководителем государственного органа, в котором государственный служащий был назначен последний воинское звание
Өнөр жай үлгүлөрүнүн эл аралык классификациясы жөнүндө Локарн макулдашуусу өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясынын бардык катышуучу өлкөлөрү чакырылган дипломатиялык конференция тарабынан Локарн шаары (Швейцария)бир миң тогуз жүз алтымыш сеги Локарно соглашение о международной классификации промышленных образцов было принято на восьмом октября девятнадцать шестьдесят восемь на дипломатической конференции в Локарно (Швейцария), на который были приглашены все страны-члены
Бирок акыркы резолюция үчүн добуш бергенге чейин Байден Индианадан шайланган республикачыл сенатор Ричард Лугар менен биргелешип иштеп, дипломатиялык аракеттер таптакыр натыйжа бербегенде гана согуштук аракеттерге жол бере турган резолюцияны өткөрүүгө ара До голосования за резолюцию, однако, Байден и сенатор-республиканец Ричард Лугар Индиана, чтобы принять решение, разрешающее военные действия только после исчерпания дипломатических усилий.
Мамлекеттик кызматчынын кызматчыларга аскердик наамдарды, атайын класстык чендерди жана атайын наамдарды, дипломатиялык рангдарды берүүнү караган бир мамлекеттик органдын кызматчыларына класстык чендерди берүү ушул Мыйзамга ылайык каралган экинчи мамлекет Когда государственный служащий переводится из одного государственного органа, для сотрудников которого присвоение воинских званий, специальных классных чинов и специальных званий, дипломатических рангов предусмотренном, в другой государственный орган, для

Примеры переводов: дипломатиялык

Кыргызский Английский
жогорку аскердик наамдарды, дипломатиялык рангдарды, класстык чендерди жана башка атайын наамдарды ыйгарат; confers higher military ranks, diplomatic ranks, class ranks, and other special titles;
Кыргыз Республикасынын аскердик наамдарын, дипломатиялык рангдарын, класстык чендерин жана башка атайын наамдарын белгилөө; establishing of military ranks, diplomatic ranks, class categories and other special titles of the Kyrgyz Republic;
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин тийиштүү комитети менен кеңешкенден кийин Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттердеги жана эларалык уюмдардагы дипломатиялык өкүлдөрүн дайындайт; appoints after consultations with the respective committee of the Jogorku Kenesh of the Kyrgyz Republic and recalls diplomatic representatives of the Kyrgyz Republic in foreign states and international organizations;
Кыргыз Республикасынын Президентинин алдында аккредиттелген чет мамлекеттердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн башчыларынын жана эларалык уюмдардын өкүлдөрүнүн ишеним жана кайра чакыртуу грамоталарын кабыл алат; accepts the credentials and letters of recall of the heads of diplomatic missions of foreign states and representatives of international organizations accredited to the President of the Kyrgyz Republic;
Калган учурларда аскердик наамы, атайын класстык чени, атайын наамы, дипломатиялык рангы бар мамлекеттик кызматчыларга ушул Мыйзамда каралган, ал өткөн мамлекеттик органдын кезектеги тийиштүү класстык чени ыйгарылат. In other cases civil servants with a military rank, special class rank, special title, and diplomatic rank shall be assigned another corresponding class rank as envisaged by the present Law upon recommendation of the public body he was transferred to.
Мындай болгон учурда кезектеги аскердик наам, атайын класстык чен, атайын наам, дипломатиялык ранг функционалдык ыйгарым укуктары мурдагы мамлекеттик органда мурда ээлеген кызмат ордунун профилине окшош болгон мамлекеттик кызматчыларга берилиши мүмкүн. In this case the next military rank, special class rank, special title, diplomatic rank may be assigned to the civil servants, whose functional authority by its profile is similar to the position he held earlier in the previous public body.
Кезектеги аскердик наамды, атайын класстык ченди, атайын наамды, дипломатиялык рангды берүү жогорку кызмат ордунан тышкары мамлекеттик кызматчыга соңку аскердик наам, атайын класстык чен, атайын наам, дипломатиялык ранг берилген мамлекеттик органдын жетек Another military rank, special class rank, special title, diplomatic rank, except for the superior ones, can be assigned by the manager of the public body, where the civil servant was assigned the last military rank, special class rank, special title, dip
Өнөр жай үлгүлөрүнүн эл аралык классификациясы жөнүндө Локарн макулдашуусу өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясынын бардык катышуучу өлкөлөрү чакырылган дипломатиялык конференция тарабынан Локарн шаары (Швейцария)бир миң тогуз жүз алтымыш сеги Locarno agreement concerning the international classification for industrial designs was adopted on the eighth of October, nineteen and sixty eight by a diplomatic conference in Locarno (Switzerland), to which were invited all the member countries of the
Бирок акыркы резолюция үчүн добуш бергенге чейин Байден Индианадан шайланган республикачыл сенатор Ричард Лугар менен биргелешип иштеп, дипломатиялык аракеттер таптакыр натыйжа бербегенде гана согуштук аракеттерге жол бере турган резолюцияны өткөрүүгө ара Prior to voting for the final resolution, however, Biden worked with Republican Senator Richard Lugar of Indiana to pass a resolution authorizing military action only after the exhaustion of diplomatic efforts.
Мамлекеттик кызматчынын кызматчыларга аскердик наамдарды, атайын класстык чендерди жана атайын наамдарды, дипломатиялык рангдарды берүүнү караган бир мамлекеттик органдын кызматчыларына класстык чендерди берүү ушул Мыйзамга ылайык каралган экинчи мамлекет When the civil servant is transferred from one public body, for the staff of which the assignment of military ranks, special class ranks and special titles, diplomatic ranks is envisaged, to another public body, for which the assignment of class ranks is

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: