Меню
Эл-Сөздүк

accuracy bound

тактык чеги

Примеры переводов: accuracy bound

Английский Русский
Accuracy точность
Accuracy is critically important in news writing. Точность является критически важным в пресс-письменной форме.
An accuracy' check is the first level of copy- editing. Точность "проверка первый уровень авторских редактирования.
Reading accuracy and reading comprehension are at a low level. Точность показаний и понимания прочитанного находятся на низком уровне.
may apply the provisions of the most recent Act by which it is bound. может применять положения последнего предшествующего Акта, которым она связана.
Muslims are bound by natural law to treat even their enemies as equals. Мусульмане связаны естественного права лечить даже своих врагов, как равных.
We'll talk at greater length about accuracy in Chapter 4, "Editing the Story." Мы будем говорить более подробно о точности в главе 4, "Редактирование истории."
If a technical term must be used for accuracy, must be includied a definition as well. Если технический термин должен быть использован для точности, должны быть includied определение, а также.
So when they read a reporter's story, they are looking for much more than basic accuracy. Поэтому, когда они читают историю репортера, они ищут гораздо больше, чем основной погрешностью.
Spelling accuracy varies from 49.0% to 97.8% depending on the difficulty of the assignments. Точность Орфография варьируется от 49,0% до 97,8% в зависимости от сложности заданий.
I received something from you under an agreement by which I was bound to give you something in exchange. Я получил то от вас в соответствии с соглашением, по которому я был обязан дать вам что-то взамен.
A good Muslim is bound to respect other religions and acknowledge the rights and liberties of their believers. Хороший мусульманин обязан соблюдать другие религии и признает права и свободы своих верующих.
The Union shall have an Assembly consisting of those countries of the Union which are bound by Articles 22 to 26. Союз имеет Ассамблею, состоящую из стран Союза, связанных статьями с 22 по 26.
The party who was bound to deliver potatoes may have delivered something that the second party does not consider potatoes. Сторона, которая должна была доставить картофель может поставили то, что вторая сторона не считает картофель.
Possibilities of applying, or admitting the application of, certain provisions of the Appendix before becoming bound by it. Возможности применения или допуска применения некоторых положений Дополнительного раздела до становятся связанными им.
The government assumed the right to say, not only what money was, but also to decree what people were bound to accept as money. Правительство взяло право сказать, не только то, что деньги были, но и указ, что люди были обязаны принимать в качестве денег.
Now, if prices are fixed below what they would have been in the un-hampered market, high cost producers are bound to suffer losses. Теперь, если цены устанавливаются ниже, чем они были бы в не-затруднено рынке, высокие производители бюджетных обязаны понести убытки.
Thus reading accuracy and accordingly, reading comprehension was tested in different texts: pronunciation, mini-narrative and class schedule. Таким образом точность отсчета и соответственно, понимание прочитанного был протестирован в различных текстов: произношение, мини-рассказа и расписанием занятий.
(1) Any country of the Union may declare, as from the date of this Act, and at any time before becoming bound by Articles 1 to 21 and this Appendix. (1) Каждая страна Союза может заявить, начиная с даты настоящего Акта и в любое время, прежде чем стать связанной статьями с 1 по 21 и настоящим Дополнительным.
He shall be bound to give this information to Kyrgyzpatent within one month for its registration in the Register and publication in the Official Bulletin. Он обязан предоставить эту информацию в Кыргызпатент в течение одного месяца для его регистрации в Реестре и публикации в официальном бюллетене.

Примеры переводов: accuracy bound

Английский Кыргызский
Accuracy Кылдаттык
Accuracy is critically important in news writing. Тактык - кабар жазуудагы эң маанилүү нерсе.
An accuracy' check is the first level of copy- editing. Тактыкты текшерүү редакциялоонун биринчи баскычы болуп эсептелет.
Reading accuracy and reading comprehension are at a low level. Окуу сабаттуулугу жана окулгандарды түшүнүү окуучуларда төмөнкү деңгээлде.
may apply the provisions of the most recent Act by which it is bound. ал байланышта болгон акыркы актынын жоболорун колдоно алат.
Muslims are bound by natural law to treat even their enemies as equals. Мусулмандар табият мыйзамына баш ийип, жада калса, душманына дагы бирдей мамиле жасашат.
We'll talk at greater length about accuracy in Chapter 4, "Editing the Story." Биз тактык жөнүндө «Материалды редакциялоо» деген 4- бапта кененирээк сөз кылабыз.
If a technical term must be used for accuracy, must be includied a definition as well. Эгер тактык үчүн атайын терминди колдонуу керек болсо, ага өзүнчө аныктама берип койгон оң.
So when they read a reporter's story, they are looking for much more than basic accuracy. Ошентип, алар кабарчынын материалын окуп жатканда жөнөкөй эле тактыкты эмес, андан олуттуураак нерселерди карашат.
Spelling accuracy varies from 49.0% to 97.8% depending on the difficulty of the assignments. Сөздөрдү туура жазуу тапшырманын татаалдыгына жараша 49,0%дан 97,8%га чей езгөрөт.
I received something from you under an agreement by which I was bound to give you something in exchange. Келишим шарттарында мен сизден бир нерсе алгам, анын ордуна башка нерсе берем деп милдеттенгем.
A good Muslim is bound to respect other religions and acknowledge the rights and liberties of their believers. Өзүн мусулманмын деп эсептеген ар бир адам башка диндерди сыйлап, анын жактоочуларынын укуктарын жана эркиндиктерин таанышы керек.
The Union shall have an Assembly consisting of those countries of the Union which are bound by Articles 22 to 26. Союз 22-26 беренелер менен байланышкан Союздун өлкөлөрүнөн туруучу Ассамблеяга ээ.
The party who was bound to deliver potatoes may have delivered something that the second party does not consider potatoes. Картошканы жеткирип берүүчү тарап, экинчи тарап картошка деп эсептебеген башка нерсени жеткирип бериши мүмкүн.
Possibilities of applying, or admitting the application of, certain provisions of the Appendix before becoming bound by it. Качан өлкөлөр аны менен байланышта болуп калган учурга чейин, Кошумча бөлүктүн айрым бир жоболорун колдонуу же колдонууга уруксат алуу мүмкүндүгү.
The government assumed the right to say, not only what money was, but also to decree what people were bound to accept as money. Өкмөт бул же тигил нерсе акча деп жөн гана айтып койбостон, адамдар эмнени акча катары кабылууга милдеттүү экендиги тууралуу буйрук бере алат.
Now, if prices are fixed below what they would have been in the un-hampered market, high cost producers are bound to suffer losses. Баалар эркин базар экономикасында белгилене турган деңгээлден төмөн белгиленип калса, өндүрүш иши чыгымдуу болгон өндүрүүчү, чоң жоготуулардан качып кутула албайт.
Thus reading accuracy and accordingly, reading comprehension was tested in different texts: pronunciation, mini-narrative and class schedule. Алсак, окуу сабаттуулугу жана тиешелүү түрдө окулганды түшүнүү түрдүү тексттерде текшерилди: кулактандыруу, чакан аңгеме, сабактардын жүгүртмөсү .
(1) Any country of the Union may declare, as from the date of this Act, and at any time before becoming bound by Articles 1 to 21 and this Appendix. (1) Союздун кайсы өлкөсү болбосун, ушул Актынын датасынан баштап жана качан ушул Кошумча бөлүктүн 1-21-беренелери менен байланышта болуп калганга чейин кайсы убакта болбосун билдире алат.
He shall be bound to give this information to Kyrgyzpatent within one month for its registration in the Register and publication in the Official Bulletin. Патенттик ишенимдүү өкүл бул маалыматтарды Реестрде көргөзүү жана расмий бюллетенде жарыялоо үчүн Кыргызпатентке бир айлык мөөнөттүн ичинде ушул маселеге байланыштуу бардык өзгөрүүлөр жөнүндө билдирүүгө милдеттүү.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: