Меню
Эл-Сөздүк

accuracy bound

тактык чеги
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: accuracy bound

Английский Кыргызский
Accuracy Кылдаттык
Accuracy is critically important in news writing. Тактык - кабар жазуудагы эң маанилүү нерсе.
An accuracy' check is the first level of copy- editing. Тактыкты текшерүү редакциялоонун биринчи баскычы болуп эсептелет.
Reading accuracy and reading comprehension are at a low level. Окуу сабаттуулугу жана окулгандарды түшүнүү окуучуларда төмөнкү деңгээлде.
may apply the provisions of the most recent Act by which it is bound. ал байланышта болгон акыркы актынын жоболорун колдоно алат.
Muslims are bound by natural law to treat even their enemies as equals. Мусулмандар табият мыйзамына баш ийип, жада калса, душманына дагы бирдей мамиле жасашат.
We'll talk at greater length about accuracy in Chapter 4, "Editing the Story." Биз тактык жөнүндө «Материалды редакциялоо» деген 4- бапта кененирээк сөз кылабыз.
If a technical term must be used for accuracy, must be includied a definition as well. Эгер тактык үчүн атайын терминди колдонуу керек болсо, ага өзүнчө аныктама берип койгон оң.
So when they read a reporter's story, they are looking for much more than basic accuracy. Ошентип, алар кабарчынын материалын окуп жатканда жөнөкөй эле тактыкты эмес, андан олуттуураак нерселерди карашат.
Spelling accuracy varies from 49.0% to 97.8% depending on the difficulty of the assignments. Сөздөрдү туура жазуу тапшырманын татаалдыгына жараша 49,0%дан 97,8%га чей езгөрөт.
I received something from you under an agreement by which I was bound to give you something in exchange. Келишим шарттарында мен сизден бир нерсе алгам, анын ордуна башка нерсе берем деп милдеттенгем.
A good Muslim is bound to respect other religions and acknowledge the rights and liberties of their believers. Өзүн мусулманмын деп эсептеген ар бир адам башка диндерди сыйлап, анын жактоочуларынын укуктарын жана эркиндиктерин таанышы керек.
The Union shall have an Assembly consisting of those countries of the Union which are bound by Articles 22 to 26. Союз 22-26 беренелер менен байланышкан Союздун өлкөлөрүнөн туруучу Ассамблеяга ээ.
The party who was bound to deliver potatoes may have delivered something that the second party does not consider potatoes. Картошканы жеткирип берүүчү тарап, экинчи тарап картошка деп эсептебеген башка нерсени жеткирип бериши мүмкүн.
Possibilities of applying, or admitting the application of, certain provisions of the Appendix before becoming bound by it. Качан өлкөлөр аны менен байланышта болуп калган учурга чейин, Кошумча бөлүктүн айрым бир жоболорун колдонуу же колдонууга уруксат алуу мүмкүндүгү.
The government assumed the right to say, not only what money was, but also to decree what people were bound to accept as money. Өкмөт бул же тигил нерсе акча деп жөн гана айтып койбостон, адамдар эмнени акча катары кабылууга милдеттүү экендиги тууралуу буйрук бере алат.
Now, if prices are fixed below what they would have been in the un-hampered market, high cost producers are bound to suffer losses. Баалар эркин базар экономикасында белгилене турган деңгээлден төмөн белгиленип калса, өндүрүш иши чыгымдуу болгон өндүрүүчү, чоң жоготуулардан качып кутула албайт.
Thus reading accuracy and accordingly, reading comprehension was tested in different texts: pronunciation, mini-narrative and class schedule. Алсак, окуу сабаттуулугу жана тиешелүү түрдө окулганды түшүнүү түрдүү тексттерде текшерилди: кулактандыруу, чакан аңгеме, сабактардын жүгүртмөсү .
(1) Any country of the Union may declare, as from the date of this Act, and at any time before becoming bound by Articles 1 to 21 and this Appendix. (1) Союздун кайсы өлкөсү болбосун, ушул Актынын датасынан баштап жана качан ушул Кошумча бөлүктүн 1-21-беренелери менен байланышта болуп калганга чейин кайсы убакта болбосун билдире алат.
He shall be bound to give this information to Kyrgyzpatent within one month for its registration in the Register and publication in the Official Bulletin. Патенттик ишенимдүү өкүл бул маалыматтарды Реестрде көргөзүү жана расмий бюллетенде жарыялоо үчүн Кыргызпатентке бир айлык мөөнөттүн ичинде ушул маселеге байланыштуу бардык өзгөрүүлөр жөнүндө билдирүүгө милдеттүү.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: