Меню
Эл-Сөздүк

absent

[‘эбсэнт]
abj. жок; to be absent жок бол-
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: absent

Английский Кыргызский
absent-minded унутчаак
Should the country of registration be absent, the law of the country of basic place of individual business activity shall be administered. Каттаган өлкө жок болгон учурда жеке ээлик кылуу ишин жүзөгө ашыруунун негизги жери болгон өлкөнүн укугу колдонулат.
Preliminary probation period does not include the period of temporary disability nor other periods when a servant was absent for valid reasons. Кызматкер иште жүйөлүү себептер боюнча болбой калган убактылуу эмгекке жараксыздык учурлар жана башка мезгилдер алдынала сыноо мөөнөтүнө кошулбайт.
The School Principals' Questionnaire was filled out by school principals or heads of the teaching departments where a principal was absent or ill. Директордун анкетасын мектеп директору же директор эки күн жок болгон же ооруп калган учурда окуу бөлүмүнүн башчысы толтурду.
Should such agreement be absent each partner shall incur expenses and losses in proportion to the value of his contribution in the common business. Мындай макулдашуу жок болгондо ар бир шерик ал жалпы ишке кошкон салымына жараша пропорционалдуу негизде чыгым жана зыян тартат.
If such agreement is absent the copyright to the work shall be exercised by all authors jointly and compensation shall be distributed to them equally. Мындай макулдашуу жок болгон учурда чыгармага автордук укук бардык авторлор тарабынан чогуу жүзөгө ашырылат, ал эми акчасы алардын ортосунда тең бөлүштүрүлөт.
acknowledgment of the principal or commission agent incapable, limitedly capable, absent for reason unknown, or declaration of either of them deceased; комиссионер же комитент аракетке жөндөмсүз же аракетке жөндөмү чектелүү деп табылганда же болбосо алардын бири өлдү деп жарыяланганда;
Certainly, that scepticism about fundamental ethical and political truth, which is a characteristic of some versions of liberalism, is absent in Islamic doctrine. Албетте, либерализмдин айрым түрлөрүнө мүнөздүү болгон баштапкы адеп-ахлак жана саясий чындыкка байланыштуу скептицизм сезими Ислам дининде жок.
Should such consent be absent, the contract may be invalidated at the claim of the insured person, and in case of death of this person, at the claim of his heirs. Мындай макулдук болбогон учурда келишим камсыздандырылган жактын доосу боюнча, ал эми ал жак өлгөн учурда - анын мурасчыларынын доосу боюнча жараксыз деп табылышы мүмкүн.
Should the act on contingency be absent, the proofs of occurrence of contingency must be presented, and in case of property insurance, the amount of losses to be indemnified by the insurer. Камсыздандыруу учуру жөнүндө акт жок болгон учурда камсыздандыруу учуру келгендигинин далили, ал эми мүлктүк камсыздандыруу учурунда ошондой эле камсыздандыруучу төлөп берүүгө тийиш болгон зыяндын өлчөмү көрсөтүлүүгө тийиш.
Decisions made by the general meeting in accordance with the present article shall be obligatory for all of the owners including those absent at the meeting regardless of the reason for their absence. Жалпы чогулуштун ушул беренега ылайык кабыл алынган чечими бардык менчик ээлери, анын ичинде себебине карабастан чогулушка келбей калган менчик ээлери үчүн да милдеттүү болуп саналат.
Should agreement on other be absent in the contract of insurance, provisions specified in the contract shall be applied to contingencies which have occurred after effectuation of the contract of insurance. Камсыздандыруу келишиминде башкалар жөнүндө макулдашуулар жок болсо, келишим менен шартталган камсыздандыруу камсыздандыруу келишими күчүнө киргенден кийин пайда болгон камсыздандыруу учурларына жайылтылат.
Additional materials shall change the essence of the claimed invention if they contain features that are supposed to be included into the formula of an invention which have been absent from the initial materials of an application. Эгерде кошумча материалдарда өтүнмөнүн алгачкы материалдарында болбогон ойлоп табуунун формуласына киргизилүүгө тийиш болгон белгилер камтылса, билдирилген ойлоп табуунун маани-мазмунун өзгөртүп жиберет.
Additional materials shall change the essence of the claimed invention if they contain features that are supposed to be included into the formula of an invention which have been absent from the initial materials of an application. Эгер кошумча материалдарда, өтүнмөнүн алгачкы материалдарында кездешпеген, ойлоп табылган нерсенин формуласына киргизиле турган белгилер камтылса, өтүнмөдөгү ойлоп табылган нерсенин түпкү маани-маңызы өзгөрүлөт.
Upon entering into contract of insurance the insured and the insurer may agree on the alteration or obliteration of some provisions from insurance rules and on introduction of provisions which are absent in the rules into the contract. Камсыздандыруу келишимин түзүүдө камсыздандырылуучу жана камсыздандыруучу камсыздандыруу келишиминин айрым жоболорун өзгөртүү же алып салуу жөнүндө жана келишимге эрежеде жок жоболорду киргизүү жөнүндө макулдаша алат.
If an application is filed with violations of requirements prescribed to registration and compilation, the applicant shall receive a request with proposal to submit corrected or absent materials within two-month-period since the date of receipt of the req Эгер өтүнмө каттоо жана топтоо иш-аракеттерине коюлган талаптарды бузуу менен тапшырылган болсо, өтүнмө ээси түзөтүлгөн же жетишпеген материалдарды тапшыруу өтүнүчүн алат, ал ушул өтүнүч келип түшкөн күндөн тартып эки ай ичинде тапшырууга тийиш.
If an application is filed with violations of requirements prescribed to registration and compilation, the applicant shall receive a request with proposal to submit corrected or absent materials within two-month-period since the date of receipt of the req Өтүнмөнү жол-жоболоштуруу жана түзүүгө карата белгиленген талаптарды бузуу менен берилген өтүнмө боюнча анын ээсине суроо-талап жиберилет жана анда суроо-талап алынган күндөн тартып эки айлык мөөнөттүн ичинде оңдолгон же жетишпеген материалдарды берүү сун
In case terms required by Items seven, eight and nine of this Article are absent from the foundation documents, the foundation documents shall be deemed invalid at the request of state bodies having this right in accordance with legislation as well as at Ушул берененин жетинчи, сегизинчи жана тогузунчу пункттарында каралган шарттар жок болгондо, мыйзам актыларында ушундай укук берилген мамлекеттик органдардын талабы боюнча, ошондой эле ишке тиешеси бар башка жактардын талабы боюнча уюштуруу документтери с

Также найдены следующие похожие слова на Английском языке
strtoupper(EN)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: