Меню
Эл-Сөздүк

тамчы үлгү

капельная модель

Примеры переводов: тамчы үлгү

Кыргызский Русский
үлгү Шаблон
үлгү Шаблон
үлгү образец
үлгү образец
тамчы; падение;
Пайдалуу үлгү боюнча өтүнмөнүн экспертизадан өткөрүлүшү Экспертиза заявки на полезную модель
Пайдалуу үлгү боюнча өтүнмөдө төмөндөгүлөр камтылышы керек: Заявка на полезную модель должна содержать:
Адамдардын кызматташтыгын эки ар башка үлгү боюнча уюштурууга болот. Человек сотрудничество может быть организовано в соответствии с двумя различными моделями.
Пайдалуу үлгү боюнча өтүнмөнүн экспертизасы расмий жана алдын ала жүргүзүлүүчү экспертизалардан турушу керек. Экспертиза заявки на полезную модель должна состоять из формального и предварительной экспертизы.
Пайдалуу үлгү деп эсептелген объект жаңы жана өнөр жайда пайдаланууга жарамдуу болсо, укуктук жактан коргоого алынат. Объекту, заявленному в качестве полезной модели должны быть снабжены правовой защиты, если она является новой и промышленно применимой.
Эгер пайдалуу үлгү боюнча өтүнмө алдын ала жүргүзүлүүчү экспертизадан ийгиликтүү өтсө, пайдалуу үлгүгө патент берүү чечими кабыл алынат. Если заявка на полезную модель успешно прошла предварительную экспертизу, решение о выдаче патента на полезную модель должна быть сделана.
Пайдалуу үлгү боюнча өтүнмө расмий экспертизадан өтүп жаткан учурда, ушул Мыйзамдын 23-1-беренесинде каралган жоболор тийиштүү шартта колдонулат. При проведении формальной экспертизы заявки на полезную модель положения статьи 23-1 настоящего Закона, применяются соответствующим образом.
- бир түрдүүлүк - фактыларды көрсөтүүнүн негизинде мамлекеттик кызматчыга баа берүүдө анын көрсөткүчтөрүнүн жана критерийлеринин бирдиктүү үлгү боюнча белгиленген тизмеги; - Однородность - перечень расчетных показателей и критериев, используемых для оценки государственных служащих на основе констатации фактов;
Пайдалуу үлгү боюнча өтүнмө алдын ала жүргүзүлүүчү экспертизадан өтүп жаткан учурда, ушул Мыйзамдын 23-2-беренесинин 1-10 жана 13-15 бөлүктөрүндө жана 24-берененин 13-бөлүктөрүндө каралган жоболор тийиштүү шарттарга ылайык колдонулат. При проведении предварительной экспертизы заявки на полезную модель с положениями пунктов 1-10 и 13-15 статьи 23-2, а также пункта 13 статьи 24 настоящего Закона, применяются соответствующим образом.
2007- жылы мартта «Вог» журналынын британдык чыгарылышына берген интервьюсунда Дикон анын тандап алышынын себебин мындайча түшүндүргөн: «Ал абдан акылдуу, ары ишкер жана үлгү боло турган аял, бирок ал мурун бир топ жаңылыштык кетирип, кайра оңолгон адам, В 2007 интервью марта с британским изданием Vogue, диакон объяснил причины своего выбора ее: "Она очень умный, отличный предприниматель, и образцом для подражания, но она также кто-то сделал ошибки в прошлом и прийти через и я
Артыкчылык өнөр жайды коргоо жөнүндө Париж Конвенциясынын мүчө-мамлекетинде өтүнмөнүн түп-нускасы берилген күнгө карата белгиленет, эгер ойлоп табылган нерсе жана пайдалуу үлгү боюнча өтүнмө Кыргызпатентке жогоруда айтылган күндөн тартып он эки ай ичинде, Приоритет может быть установлен по дате подачи первой заявки в стране-участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности, если заявка на изобретение или полезную модель подана в Кыргызпатент в течение двенадцати
Инженердик-техникалык деңгээл жөнүндө маалыматта, пайдалуу үлгү деп эсептелген үлгүнүн максатына окшош иштелип чыккан каражаттар тууралуу, пайдалуу үлгү боюнча өтүнмөнүн приоритеттик күнүнө чейин жалпыга маалым болгон маалыматтар, алардын Кыргыз Республик Информация об уровне техники должна включать данные, опубликованные на средства, предназначенные для той же цели, как полезную модель утверждал, ставшие общедоступными до даты приоритета заявки на полезную модель, д

Примеры переводов: тамчы үлгү

Кыргызский Английский
үлгү sample
үлгү Pattern
үлгү sample
үлгү Pattern
тамчы; drop;
Пайдалуу үлгү боюнча өтүнмөнүн экспертизадан өткөрүлүшү Examination of the Application for a Utility Model
Пайдалуу үлгү боюнча өтүнмөдө төмөндөгүлөр камтылышы керек: The application for a utility model must include:
Адамдардын кызматташтыгын эки ар башка үлгү боюнча уюштурууга болот. Human cooperation can be organized according to two different models.
Пайдалуу үлгү боюнча өтүнмөнүн экспертизасы расмий жана алдын ала жүргүзүлүүчү экспертизалардан турушу керек. Examination of the application for utility model shall consist of formal and preliminary examination.
Пайдалуу үлгү деп эсептелген объект жаңы жана өнөр жайда пайдаланууга жарамдуу болсо, укуктук жактан коргоого алынат. The object claimed as a utility model shall be provided with legal protection if it is new and applicable in industry.
Эгер пайдалуу үлгү боюнча өтүнмө алдын ала жүргүзүлүүчү экспертизадан ийгиликтүү өтсө, пайдалуу үлгүгө патент берүү чечими кабыл алынат. If an application for utility model has successfully passed the preliminary examination, the decision to grant a patent for utility model shall be made.
Пайдалуу үлгү боюнча өтүнмө расмий экспертизадан өтүп жаткан учурда, ушул Мыйзамдын 23-1-беренесинде каралган жоболор тийиштүү шартта колдонулат. During formal examination of an application for utility model the provisions of Article 23-1 of the present Law shall be applied appropriately.
- бир түрдүүлүк - фактыларды көрсөтүүнүн негизинде мамлекеттик кызматчыга баа берүүдө анын көрсөткүчтөрүнүн жана критерийлеринин бирдиктүү үлгү боюнча белгиленген тизмеги; - uniformity - a list of assessment indices and criteria employed for assessment of civil servants based upon statement of facts;
Пайдалуу үлгү боюнча өтүнмө алдын ала жүргүзүлүүчү экспертизадан өтүп жаткан учурда, ушул Мыйзамдын 23-2-беренесинин 1-10 жана 13-15 бөлүктөрүндө жана 24-берененин 13-бөлүктөрүндө каралган жоболор тийиштүү шарттарга ылайык колдонулат. During preliminary examination of an application for utility model the provisions of paragraphs 1-10 and 13-15 of Article 23-2 as well as paragraph 13 of Article 24 of the present Law shall be applied appropriately.
2007- жылы мартта «Вог» журналынын британдык чыгарылышына берген интервьюсунда Дикон анын тандап алышынын себебин мындайча түшүндүргөн: «Ал абдан акылдуу, ары ишкер жана үлгү боло турган аял, бирок ал мурун бир топ жаңылыштык кетирип, кайра оңолгон адам, In a March 2007 interview with the British edition of Vogue, Deacon explained his reasons for choosing her: “She’s highly intelligent, a great businesswoman, and a role model, but she’s also someone that’s made mistakes in the past and come through and I
Артыкчылык өнөр жайды коргоо жөнүндө Париж Конвенциясынын мүчө-мамлекетинде өтүнмөнүн түп-нускасы берилген күнгө карата белгиленет, эгер ойлоп табылган нерсе жана пайдалуу үлгү боюнча өтүнмө Кыргызпатентке жогоруда айтылган күндөн тартып он эки ай ичинде, Priority may be established on the date of filing of the original application in a country-member of the Paris Convention on Protection of Industrial Property if the application for an invention or a utility model is filed with Kyrgyzpatent during twelve
Инженердик-техникалык деңгээл жөнүндө маалыматта, пайдалуу үлгү деп эсептелген үлгүнүн максатына окшош иштелип чыккан каражаттар тууралуу, пайдалуу үлгү боюнча өтүнмөнүн приоритеттик күнүнө чейин жалпыга маалым болгон маалыматтар, алардын Кыргыз Республик The information on the level of engineering shall include data published on the means designed for the same purpose as the utility model claimed, which have become generally available before the date of priority of the application for utility model, the d

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: