Меню
Эл-Сөздүк

керектөөчүнүн сөздүгү

настраиваемый словарь

Примеры переводов: керектөөчүнүн сөздүгү

Кыргызский Русский
Азык-түлүктөргө товардык белги элементи катарында керектөөчүнүн аны табуусун жана идентификациялоосун жеңилдетүүдө фирмалык аталышты колдонуу; Применение торговой маркой как элемент торговой маркой на изделиях, облегчая потребителю его нахождения и идентификации;
Юридикалык жактын фирмалык аталышка артыкчылык укугу башка юридикалык жакка керектөөчүнүн чаташууга алып келүүсүн жокко чыгарган чараларды сактоо шартында гана укук жолдоочулук катарында берилиши мүмкүн. Исключительное право юридического лица на фирменное наименование может быть отнесен к другому юридическому лицу правопреемником только если меры, которые исключают запутать потребителя, наблюдаются.
Буюмду сатуучу же даярдоочу, ишти (кызматты) аткаруучу, эгерде зыян келтирүү жеңе алгыс күчтөн улам же буюмду, иштин, кызматтын натыйжасын пайдалануунун же аны сактоонун белгиленген эрежелерин керектөөчүнүн бузушунан улам келип чыккандыгы далилденген учур Продавец или производитель товара, исполнитель работы (услуги) должны быть освобождены от ответственности, если докажут, что вред причинен действием непреодолимой силы или в результате нарушения потребителя инструкций о применении или хранения товаров, пр
Буюм сатып алууга, иш аткарууга же кызмат көрсөтүүгө байланыштуу керектөөчүдө пайда болгон залалдын ордун толтуруу жөнүндөгү талапка карата, керектөөчүнүн тандоосу боюнча: керектөөчү буюм сатып алган, иштин натыйжасын кабыл алган же ага кызмат көрсөтүлгөн Требование о возмещении ущерба, причиненного заказчику в связи с приобретением товара или оказания услуги на усмотрение заказчика следующей применяются: закон страны, где клиент купил товар или себе

Примеры переводов: керектөөчүнүн сөздүгү

Кыргызский Английский
Азык-түлүктөргө товардык белги элементи катарында керектөөчүнүн аны табуусун жана идентификациялоосун жеңилдетүүдө фирмалык аталышты колдонуу; Application of the trade name as an element of the trade name on the products, facilitating the consumer its finding and identification;
Юридикалык жактын фирмалык аталышка артыкчылык укугу башка юридикалык жакка керектөөчүнүн чаташууга алып келүүсүн жокко чыгарган чараларды сактоо шартында гана укук жолдоочулук катарында берилиши мүмкүн. The exclusive right of the legal entity to the trade name may be assigned to other legal entity as a legal successor only if measures, which exclude confusing the consumer, are observed.
Буюмду сатуучу же даярдоочу, ишти (кызматты) аткаруучу, эгерде зыян келтирүү жеңе алгыс күчтөн улам же буюмду, иштин, кызматтын натыйжасын пайдалануунун же аны сактоонун белгиленген эрежелерин керектөөчүнүн бузушунан улам келип чыккандыгы далилденген учур A seller or manufacturer of goods, performer of work (service) shall be relieved of liability, if they prove that the harm was caused by the force majeure or resulted from the consumer's violation of the instructions of use or storage of the goods, result
Буюм сатып алууга, иш аткарууга же кызмат көрсөтүүгө байланыштуу керектөөчүдө пайда болгон залалдын ордун толтуруу жөнүндөгү талапка карата, керектөөчүнүн тандоосу боюнча: керектөөчү буюм сатып алган, иштин натыйжасын кабыл алган же ага кызмат көрсөтүлгөн The claim for indemnification of damage incurred to the customer with regard to purchase of the commodity or rendering of service to the customer's discretion following shall be applied: law of the country where the customer bought the commodity or the se

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: