Меню
Эл-Сөздүк

жабуу

жабуу I
1. покрывало, попона;
ат жабуу попона;
түндүк жабуу войлок для закрывания дымового отверстия юрты;
жабуу астында жал калат, жал калбаса, жан калат погов. под попоной грива останется, а если гривы не останется, то душа останется (что-нибудь да останется);
2. покрывало, которым покрыт покойник, когда его несут к могиле;
кол жабуу покровитель, защитник.
жабуу II
и. д. от жап- III;
жала жабуу поношение, клевета (как действие).
жабуу III
(в эпосе) боевой клич монголов и калмыков (ср. жабы II);
"жабуу-жабуу-жабуу!" - деп, жабуулаган андан көп фольк. а ещё больше там таких, которые кричат жабуу-жабуу-жабуу!

жабуу

 • закрывать
 • крыть
 • погашение
 • чехол
 • жабуу

 • cap
 • caps
 • closed
 • redemption
 • roof
 • roofing
 • shut
 • slipcover
 • slipover
 • жабуу

  жабуу (зат а.)

  жабуу

  жабуу (к. а.)

  жабуу

  жабуу, жабы (фольк.)

  жабуу

  I зат. Бир нерсени көрсөтпөө үчүн же ысыктан, сууктан сакташ үчүн, жаан-чачын тийгизбес үчүн же кооздук үчүн үстүн жаап коюуга арналган буюм, жапкыч. Жүк жабуу. Түндүк жабуу. Чалкуйрукка ылайык, Артык жабуу жасадым («Эр Төштүк»).
  ¨ Жабылуу аяк жабуусу менен калсын — эч ким билбесин, эл укпасын, билинбеген бойдон калсын. Жашырып-жабуу — кандайдыр бир сырды башкаларга билгизбөөгө аракет кылуу. Жашырып-жабуунун кереги жок («САЖИ»).
  ЖАБУУ II жап этишинин кыймыл атоочу.

  Примеры переводов: жабуу

  Кыргызский Русский
  жабуу Закрыть
  Төлөмдү жабуу Закрыть оплаты
  Насыянын негизги суммасы ушул Макулдашууга 3-Тиркемеде берилген жабуу графигине ылайык төлөнөт. Основная сумма кредита должна быть возвращена в соответствии с графиком погашения, приведенным в Приложении 3 к настоящему Соглашению.
  Ошондуктан Кыргызстанда БИнин иштөө шарты кирешенин ички булактарынын эсебинен ишкерлерге зарыл кызмат көрсөтүүлөрдү ишке ашырууга чыгымдарды жабуу болуп саналат. Поэтому необходимым условием для существования бис в Кыргызстане является покрытие расходов, необходимых услуг для предпринимателей по внутренним источникам дохода.
  Бизнес-процесске мүнөздүү болгон тобокелдикти кабыл алуу. Алгылыксыз жагдайлар келип чыккан учурда, мүмкүн болуучу чыгымдардын ордун жабуу үчүн атайы камдык фондулар түзүлөт. Сохранение риска, присущего бизнес-процессу. Для компенсации вероятных убытков при возникновении негативных событий создаются специальные резервные фонды.
  Коммерциялык банктын электрондук акчаны кийинчерээк алардын ордун жабуу мүмкүнчүлүгүн сунуштоо менен нак же нак эмес акча каражаттарына алмаштыруу аркылуу жүгүртүүгө чыгаруу иши. Деятельность коммерческого банка по выпуску электронных денег в обращение путем их обмена на наличные или безналичные денежные средства с предоставлением возможности их последующего погашения.
  Агент/эл аралык электрондук акча агенти менен электрондук акчаны/эл аралык электрондук акчаны жайылтуу жана ордун жабуу боюнча операцияларды жүзөгө ашырууга субагенттик келишим түзгөн юридикалык жак же жеке ишкер. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключивший субагентский договор с агентом/агентом международных электронных денег на осуществление операций по распространению и погашению электронных денег/международных электронных денег.
  Банк тарабынан ачылган эсеп, ал чыгарылган электрондук акча боюнча акча каражаттар суммасын чегерүү жана электрондук акчанын ордун жабуу үчүн аларды эсептен алып салуу операцияларын ишке ашырууда гана пайдаланылат. Счет, открытый банком, который используется только для проведения операций по зачислению суммы денежных средств по выпущенным электронным деньгам, и по списанию денежных средств для погашения электронных денег.
  Токтогул атындагы № 24, Алабука району, Жалалабат облусу, себеп - Анжиян облусундагы (Өзбекстан) май окуясына байланыштуу Жалалабат обладминистрациясынын 2005- жылдын 14-майындагы № 61/R буйругунун негизинде мектепти жабуу жана окуучуларды таратуу. Токтогул школа №24 Ала Boukinski район, Джалал-Абадская область. Причина - закрытие школы и выплаты учащихся в соответствии с Постановлением № 61 / R от 14 мая 2005 года областной администрации Джалал-Абадской из-за событий в мае 2005 года в соседних
  Ар бир каржылык жылга башкарма шериктиктин жыл сайын болуучу чогулушуна бекитүү үчүн жалпы мүлктү күтүү жана аны иштетүү боюнча күтүлгөн чыгымдарды жабуу үчүн жетиштүү болгон жылдык бюджетти, ошондой эле ар бир каржылык жыл үчүн каржылык отчет берет. Исполнительный совет представляет годовой бюджет, достаточный для покрытия предполагаемых расходов на содержание и функционирование общего имущества для утверждения на годовом собрании партнерства, а также финансовую отчетность за каждый финансовый год.
  Ошентип баалар жогорулап жатканда, пайыздык чен дагы жогорулайт, себеби бул учурда пайыздык ченде “кошулган сыйакы” деген элемент, башкача айтканда, карыз берүүдөн эмес, товарларды сатып алуудан түшкөн кирешенин ордун жабуу иш-аракети камтылышы керек. Таким образом, положение дел в котором цены растут обязательно положение дел, в которых процентная ставка будет расти также, потому при таких условиях процентная ставка должна содержать элемент, который я назвал "цена премиум
  Өкмөт чыгымдарын жабуу үчүн, жарандардан жетишээрлик көлөмдө салык чогулта албай же базардан карызга акча ала албай калса, жөн гана акчаны басып чыгаруу менен, анын санын көбөйтүүгө болот деген оюнан арылмайынча, жогорудагы аракеттери ар дайым ийгиликсиз Но все эти методы никогда неудачу именно до тех пор, пока правительства привержены идее, что все в порядке для правительства, которое не собрали достаточно денег, чтобы оплатить свои расходы за счет налогообложения своих граждан, или заимствовать на рынке
  Сатып алуулардын жол-жоболорунун негизги шарттарын камтыган тендердик документтерди бергендиги үчүн сатып алуучу уюм акысы кайтарылбаган төлөм алышы мүмкүн, ал акы документтерди басып чыгарууга жана жөнөтүүгө кеткен чыгымдарды жабуу үчүн зарыл болгон сумм Для отправки тендерную документацию, которые содержат основные положения проведении закупок, закупающая организация может взимать не подлежащего возмещению сбора, который не должен превышать затраты на печать и отправку документов.
  Республикалык бюджет жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү, салыкты киргизүү же алып салуу, аларды төлөөдөн бошотуу жөнүндөгү, мамлекеттин финансылык милдеттенмелерин өзгөртүү жөнүндөгү мыйзамдардын долбоорлору, республикалык бюджеттин эсебинен жабуу ка Поправки к Закону о государственном бюджете, проекты законов о введении или подъема налогов, предоставление налоговых льгот, об изменениях в финансовых обязательств государства, а также других законопроектов, предусматривающих увеличение расходов будет по
  Улуттук банктын электрондук акчаны чыгаруу лицензиясына ээ жана электрондук акчаны нак акчага айландырууга ээлик кылуучулардын электрондук акчанын ордун жабуу боюнча шартсыз жана кайтарып алынгыс милдеттенмесин өзүнө алган, электрондук акчаны чыгарууну жүзөгө ашырган коммерциялык банк. Коммерческий банк, осуществляющий выпуск электронных денег, имеющий лицензию Национального банка на выпуск электронных денег и принимающий на себя безусловное и безотзывное обязательство по погашению электронных денег держателям, предъявляющим электронные деньги к обналичиванию.

  Примеры переводов: жабуу

  Кыргызский Английский
  жабуу close
  Төлөмдү жабуу Close payment
  Насыянын негизги суммасы ушул Макулдашууга 3-Тиркемеде берилген жабуу графигине ылайык төлөнөт. The principal amount of the Credit shall be repaid in accordance with the repayment schedule set forth in Schedule 3 to this Agreement.
  Ошондуктан Кыргызстанда БИнин иштөө шарты кирешенин ички булактарынын эсебинен ишкерлерге зарыл кызмат көрсөтүүлөрдү ишке ашырууга чыгымдарды жабуу болуп саналат. Therefore a prerequisite for the existence of Bis in Kyrgyzstan is the covering of costs of necessary services for businessmen by internal sources of the income.
  Бизнес-процесске мүнөздүү болгон тобокелдикти кабыл алуу. Алгылыксыз жагдайлар келип чыккан учурда, мүмкүн болуучу чыгымдардын ордун жабуу үчүн атайы камдык фондулар түзүлөт.
  Коммерциялык банктын электрондук акчаны кийинчерээк алардын ордун жабуу мүмкүнчүлүгүн сунуштоо менен нак же нак эмес акча каражаттарына алмаштыруу аркылуу жүгүртүүгө чыгаруу иши.
  Агент/эл аралык электрондук акча агенти менен электрондук акчаны/эл аралык электрондук акчаны жайылтуу жана ордун жабуу боюнча операцияларды жүзөгө ашырууга субагенттик келишим түзгөн юридикалык жак же жеке ишкер.
  Банк тарабынан ачылган эсеп, ал чыгарылган электрондук акча боюнча акча каражаттар суммасын чегерүү жана электрондук акчанын ордун жабуу үчүн аларды эсептен алып салуу операцияларын ишке ашырууда гана пайдаланылат.
  Токтогул атындагы № 24, Алабука району, Жалалабат облусу, себеп - Анжиян облусундагы (Өзбекстан) май окуясына байланыштуу Жалалабат обладминистрациясынын 2005- жылдын 14-майындагы № 61/R буйругунун негизинде мектепти жабуу жана окуучуларды таратуу. Toktogul School # 24, Ala Boukinski Rayon, Jalal-Abad Oblast. Reason - closure of the school and disbursement of pupils in accordance with Decree #61/R of May 14th 2005 of the Jalal Abad Oblast Administration because of the May 2005 events in neighbouring
  Ар бир каржылык жылга башкарма шериктиктин жыл сайын болуучу чогулушуна бекитүү үчүн жалпы мүлктү күтүү жана аны иштетүү боюнча күтүлгөн чыгымдарды жабуу үчүн жетиштүү болгон жылдык бюджетти, ошондой эле ар бир каржылык жыл үчүн каржылык отчет берет. The executive board shall submit the annual budget sufficient to cover estimated expenses for maintenance and functioning of the common property for approval at the annual partnership meeting as well as financial statements for each fiscal year.
  Ошентип баалар жогорулап жатканда, пайыздык чен дагы жогорулайт, себеби бул учурда пайыздык ченде “кошулган сыйакы” деген элемент, башкача айтканда, карыз берүүдөн эмес, товарларды сатып алуудан түшкөн кирешенин ордун жабуу иш-аракети камтылышы керек. Therefore, the state of affairs in which prices are going up is necessarily a state of affairs in which the rate of interest will go up also, because under such conditions the rate of interest must contain an element which I have called the “price premium
  Өкмөт чыгымдарын жабуу үчүн, жарандардан жетишээрлик көлөмдө салык чогулта албай же базардан карызга акча ала албай калса, жөн гана акчаны басып чыгаруу менен, анын санын көбөйтүүгө болот деген оюнан арылмайынча, жогорудагы аракеттери ар дайым ийгиликсиз But all these methods will ever fail precisely as long as the governments are committed to the idea that it is all right for a government that has not collected enough money to pay its expenses by taxing its citizens, or from borrowing on the market, that
  Сатып алуулардын жол-жоболорунун негизги шарттарын камтыган тендердик документтерди бергендиги үчүн сатып алуучу уюм акысы кайтарылбаган төлөм алышы мүмкүн, ал акы документтерди басып чыгарууга жана жөнөтүүгө кеткен чыгымдарды жабуу үчүн зарыл болгон сумм For sending the tender documents, which contain the fundamental provisions of the procurement proceeding, the procuring entity may charge the non-reimbursable fee, which must not exceed the costs of printing and sending of the documents.
  Республикалык бюджет жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү, салыкты киргизүү же алып салуу, аларды төлөөдөн бошотуу жөнүндөгү, мамлекеттин финансылык милдеттенмелерин өзгөртүү жөнүндөгү мыйзамдардын долбоорлору, республикалык бюджеттин эсебинен жабуу ка Amendments to the Law on national budget, draft laws on introducing or lifting taxes, providing tax exemptions, on changes in financial obligations of the state, and other draft laws providing for increased costs to be covered from the national budget or
  Улуттук банктын электрондук акчаны чыгаруу лицензиясына ээ жана электрондук акчаны нак акчага айландырууга ээлик кылуучулардын электрондук акчанын ордун жабуу боюнча шартсыз жана кайтарып алынгыс милдеттенмесин өзүнө алган, электрондук акчаны чыгарууну жүзөгө ашырган коммерциялык банк.

  Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
  strtoupper(KG)
  Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: