Меню
Эл-Сөздүк

Примеры переводов: даамын көрүү

Кыргызский Русский
көрүү Оптический.
жек көрүү ненавидеть
кам көрүү заботиться о)
Алдын ала көрүү предварительный просмотр
Беттин рейтингин көрүү отзывы Посмотреть страница
Кинону алдын ала көрүү сайттар. Фильм изображение Сайты.
Алар мындай мамилени аялдардын өздөрү жөнүндө камкордук көрүү менен түшундүрүшөт. Они объясняют такой подход, как уход за женщинами.
Улууларды урматтоо, туугандары менен жакындарына камкордук көрүү Кыргызстандын элинин ыйык салты. Уважение к старшим и забота о родных и близких являются священной традицией народа Кыргызстана.
Цифралык технологиянын заманында «сүрөттөр алдабайт», «көрүү - бул ишенүү» деген сөздөр азыр туура болбой калды. В эпоху цифровых технологий, высказывания типа "картинка не обманывает" и "увижу, не поверю", явно не соответствует действительности.
Биринчиси - өздөрү үчүн жана өзгөлөр үчүн бул укуктарды камсыз кылууну каалаган адамдарга ал дем берүүчү көрүү сунуштаган. Во-первых, это протянул вдохновляющую видение желающих бороться, чтобы обеспечить права для себя и других.
Бул жерде орун алган өзгөртүүлөр менен адам укугу жана эркиндиктери боюнча эл аралык милдеттенмелерди өлчөп көрүү маанилүү. С теперешним, важно рассмотреть международные права и свободы человека обязательства.
Мындай чараларды көрүү менен, камсыздандырылуучу алар ага билдирилген болсо камсыздандыруучунун көрсөтмөлөрүн жолдоого тийиш. Принимая такие меры, страхователь должен следовать указаниям страховщика, если они даны застрахованное.
муниципалдык менчикти камсыздандырууну жүзөгө ашыруу, муниципалдык менчиктин сакталышын камсыз кылуу боюнча дагы башка чараларды көрүү; внедрение муниципальной страхование имущества, предпринять другие меры по обеспечению безопасности муниципального имущества;
Өнүмдүн сынамык үлгүсүн жасоо, тажрыйбалардын негизинде сынап көрүү же текшерүү өнөр жай менчигинин объектисин пайдалануу деп таанылбайт. Производство, экспериментальная экспертиза или экспертиза экспериментального образца продукта не считается использование объекта промышленной собственности.
Баа айырмасынан пайда көрүү максатында, ар кайсы рыноктордо валюталарды, баалуу кагаздарды же товарларды бир эле учурда сатып алуу жана сатуу. Одновременная покупка и продажа валюты, ценных бумаг или товаров на различных рынках с целью получения прибыли от разницы цен.
Ушуну таптакыр өзгөртүү жана элдин бир далай көбүрөөк пайызына технологиянын эшигин ачууга жөнөкөй мүмкүнчүлүктү көрүү менин изилдөөмө дем берет. И то, что мотивирует меня, и то, что заставляет меня действительно взволнован моим исследованиям, когда я вижу простые возможности кардинально изменить что распределение и сделать технологию доступной для более широкой процент населения.
микрокаржы компаниясы төлөөгө кудуретсиз болгон учурда ага карата Кыргыз Республикасынын "Кудуретсиздик жөнүндө" Мыйзамына ылайык иш-аракеттерди көрүү; В случае невыполнения принимать меры в его отношении в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О банкротстве";
Ошентип бул дүйнөлүк чоң салттардын бири - кинотеатрга барып, кошо күлүп, кошо кыйкырган элдин ичинде отуруп, фильм көрүү салты жок болот дегенди билдиреби? Будет ли это означать смерть одного из самых замечательных мировых традиций-походы в кинотеатр, чтобы посмотреть фильм, окруженный аудитории, которая плачут и смеются вместе с вами?
пайда көрүү же өз ээлери үчүн финансылык пайда алып келүү максатында, товар өндүрүүдөн же финансылык эмес кызматтарды сунуштоодон негизги иш максаты көрүнгөн юридикалык жактар. Юридические лица, основная деятельность которых заключается в производстве товаров или нефинансовых услуг с целью получения прибыли или иной финансовой выгоды для своих владельцев.
Бул көйгөйдү оңоюраак түшүнүүнүн эң оңой жолу, он тогузунчу кылымдын экинчи жарымынан баштап Биринчи дүйнөлүк согуш келип чыкканга чейинки мезгилдеги шарттарды карап көрүү болот. Я думаю, самый простой способ понять эту проблему заключается в отсылке к условиям, поскольку они не существовали в мировых валютных рынках со второй половины девятнадцатого века до начала Первой мировой войны.

Примеры переводов: даамын көрүү

Кыргызский Английский
көрүү Optical.
жек көрүү hate
кам көрүү care (for)
Алдын ала көрүү Preview
Беттин рейтингин көрүү View page ratings
Кинону алдын ала көрүү сайттар. Movie Preview Sites.
Алар мындай мамилени аялдардын өздөрү жөнүндө камкордук көрүү менен түшундүрүшөт. They explain such approach as care of women.
Улууларды урматтоо, туугандары менен жакындарына камкордук көрүү Кыргызстандын элинин ыйык салты. Respect for the elderly and caring for relatives and friends are sacred traditions of the people of Kyrgyzstan.
Цифралык технологиянын заманында «сүрөттөр алдабайт», «көрүү - бул ишенүү» деген сөздөр азыр туура болбой калды. In the digital era, statements like “pictures don’t lie” and “seeing is believing” are clearly untrue.
Биринчиси - өздөрү үчүн жана өзгөлөр үчүн бул укуктарды камсыз кылууну каалаган адамдарга ал дем берүүчү көрүү сунуштаган. The first is that it held out an inspirational vision for those willing to struggle to secure rights for themselves and others.
Бул жерде орун алган өзгөртүүлөр менен адам укугу жана эркиндиктери боюнча эл аралык милдеттенмелерди өлчөп көрүү маанилүү. With the present differences, it is important to consider the international human rights and freedoms commitments.
Мындай чараларды көрүү менен, камсыздандырылуучу алар ага билдирилген болсо камсыздандыруучунун көрсөтмөлөрүн жолдоого тийиш. Taking such measures the insured must follow the instructions of the insurer if they are given to the insured.
муниципалдык менчикти камсыздандырууну жүзөгө ашыруу, муниципалдык менчиктин сакталышын камсыз кылуу боюнча дагы башка чараларды көрүү; implement municipal property insurance, undertake other measures on ensuring municipal property safety;
Өнүмдүн сынамык үлгүсүн жасоо, тажрыйбалардын негизинде сынап көрүү же текшерүү өнөр жай менчигинин объектисин пайдалануу деп таанылбайт. Manufacture, experimental examination or examination of an experimental design of a product is not deemed the use of an object of industrial property.
Баа айырмасынан пайда көрүү максатында, ар кайсы рыноктордо валюталарды, баалуу кагаздарды же товарларды бир эле учурда сатып алуу жана сатуу.
Ушуну таптакыр өзгөртүү жана элдин бир далай көбүрөөк пайызына технологиянын эшигин ачууга жөнөкөй мүмкүнчүлүктү көрүү менин изилдөөмө дем берет. And something that motivates me, and what gets me really excited about my research, is when I see simple opportunities to drastically change that distribution and make the technology accessible to a much wider percentage of the population.
микрокаржы компаниясы төлөөгө кудуретсиз болгон учурда ага карата Кыргыз Республикасынын "Кудуретсиздик жөнүндө" Мыйзамына ылайык иш-аракеттерди көрүү; In case of default to take actions in its relation in compliance with Law of the Kyrgyz Republic "On bankruptcy";
Ошентип бул дүйнөлүк чоң салттардын бири - кинотеатрга барып, кошо күлүп, кошо кыйкырган элдин ичинде отуруп, фильм көрүү салты жок болот дегенди билдиреби? Will this mean the death of one of the great worldwide traditions—going to a theater to watch a movie surrounded by an audience that’s laughing and crying along with you?
пайда көрүү же өз ээлери үчүн финансылык пайда алып келүү максатында, товар өндүрүүдөн же финансылык эмес кызматтарды сунуштоодон негизги иш максаты көрүнгөн юридикалык жактар.
Бул көйгөйдү оңоюраак түшүнүүнүн эң оңой жолу, он тогузунчу кылымдын экинчи жарымынан баштап Биринчи дүйнөлүк согуш келип чыкканга чейинки мезгилдеги шарттарды карап көрүү болот. I think the easiest way to understand this problem is to refer to the conditions as they existed in world money markets from the second half of the nineteenth century until the outbreak of the First World War.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: