Меню
Эл-Сөздүк

ыйгарым укук

 • procuracy
 • proxies
 • proxy
 • ыйгарым укук

  authority [оо’сорити];
  power [‘пауэ]

  Ыйгарым укук

  ЫЙГАРЫМ УКУК – бир адамдын (өкүлдүн) экинчи адамдын (өкүлдүк берүүчүнүн) атынан бүтүм түзүү укугу, ошонун өзү менен ал өзү өкүлү болгон адамдын укуктарын жана милдеттерин түзөт, өзгөртөт, токтотот. КР жарандык укугу боюнча Ы. у. ишеним катка, атайын укуктуу мамлекеттик органдын, же жергиликтүү өзалдынча башкаруу органынын актысына, мыйзамга негиздениши мүмкүн, ошондой эле өкүл иш-аракет жүргүзгөн жагдайга байланыштуу болушу да ыктымал (чекене соодадагы сатуучу, кассир ж. б.). Ы. у-гу жок эле башка адамдын атынан иш-аракет жүргүзгөн, же Ы. у-тун чегинен чыккан учурдагы бүтүм, андан кийин эгерде өкүлдүк берүүчү ал бүтүмдү тикелей ырастабаса, ал аны түзгөн адамдын атынан жана ошонун кызыкчылыгында түзүлгөн деп эсептелет.

  Примеры переводов: Ыйгарым укук

  Кыргызский Русский
  укук; правильно;
  Укук ээлери. Владение.
  Автордук укук Право авторства
  автордук укук; Право авторства;
  Котормого укук. Право на перевод.
  Укук субъекттери Субъекты права
  Укук субъекттери Субъектов права
  Укук башкармалыгы Юридический отдел
  -Укук башкармалыгы #ИМЯ?
  Ысымга болгон укук Право на имя автора
  ысымга болгон укук; право на имя автора;
  Мамлекет жана укук. Правительство и право.
  Ыйгарым укуктуу Өкүл Авторизованный представитель
  Коррупциялык укук бузуулар инциденты Коррупционные
  Концессиялык укук мамилелери Концессионные правоотношения
  Өзгөчө укук жана менчик укугу Исключительные права и имущественные права
  Фирмалык аталышка болгон укук Право на фирменное наименование
  Башкаруучунун ыйгарым укуктары Полномочия менеджера
  Кызматтык чыгармага болгон укук Право на бизнес работа
  Товардык белгиге карата өзгөчө укук Исключительное право на товарный знак

  Примеры переводов: Ыйгарым укук

  Кыргызский Английский
  укук; right;
  Укук ээлери. Ownership.
  Автордук укук Right to Authorship
  автордук укук; right to authorship;
  Котормого укук. Right of Translation.
  Укук субъекттери SUBJECTS OF LAW
  Укук субъекттери SUBJECTS OF LAW
  Укук башкармалыгы Legal Department
  -Укук башкармалыгы - Legal Department
  Ысымга болгон укук Right to Author's Name
  ысымга болгон укук; right to author's name;
  Мамлекет жана укук. Government and Law.
  Ыйгарым укуктуу Өкүл Authorized Representative
  Коррупциялык укук бузуулар Corruption incidents
  Концессиялык укук мамилелери Concession legal relationships
  Өзгөчө укук жана менчик укугу Exclusive Rights and Proprietary Rights
  Фирмалык аталышка болгон укук Right to Firm Name
  Башкаруучунун ыйгарым укуктары Powers of the manager
  Кызматтык чыгармага болгон укук Right to Business Work
  Товардык белгиге карата өзгөчө укук Exclusive Right to a Trademark

  Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
  strtoupper(KG)
  Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: