Меню
Эл-Сөздүк

Төлөм инструменти

Любой инструмент, предоставляющий пользователю возможность для перевода денежных средств. К платёжным инструментам относятся различные виды платёжных документов (платёжные поручения, требования, и др., установленные законодательством страны), а также и платёжных карт.

Төлөм инструменти

Пайдалануучуга акча каражаттарын которуу мүмкүнчүлүгүн сунуштаган кандай болбосун инструмент. Төлөм инструменттерине төлөм документтеринин (өлкөнүн мыйзам актыларында белгиленген төлөм тапшырмалары, талаптар ж.б.), ошондой эле төлөм карттарынын ар кандай түрлөрү кирет.

Примеры переводов: Төлөм инструменти

Кыргызский Русский
Төлөм Оплата
Төлөм карты карта оплаты
Төлөм карызы платеж по кредиту
Төлөм суммасы платежный счет
Төлөм теңдеми. Платежный баланс.
Патенттик төлөм патентная пошлина
Төлөм каражаттары Платежные средства
Провайдер үчүн төлөм Оплата поставщику "
төлөм чегинен ашып кетти. Превышение оплаты
Төлөм серверден эле табылды платеж был найден только на сервере
Төлөм буга чейин эле авторлошкон Оплата уже было разрешено
Төлөм жергиликтүү базадан эле табылды платеж был найден только в местной базе
Төлөм жергиликтүү базада жана серверде бирдей оплата равна в местной базе и на сервере
так ушундай реквизиттүү төлөм буга чейин болгон. Оплата с теми же реквизитами было.
Төлөм жергиликтүү базада жана серверде эки башка оплата различна в локальной базы и на сервере
Эки төлөм системасынын алкагында чыгарылган карт. Карта, выпущенная в рамках двух платежных систем.
Кыргызпатент тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтарга төлөм Оплата пошлины Кыргызпатенту
Акча каражаттарын алуучу демилгечи болуп саналган төлөм. Платеж, инициатором которого является получатель денежных средств.
Улантуу үчүн "Алга", же төлөм суммасын өзгөртүү үчүн "Артка" нукуурун басыңыз. Нажмите "Next" для продолжения или "Назад", чтобы изменить сумму платежа.
17. Төлөм принциптеринин балансы, сатып алуу жөндөмүнүн паритети жана тышкы соода 17 по платежному балансу доктрины, по паритету покупательной способности и внешней торговли 69

Примеры переводов: Төлөм инструменти

Кыргызский Английский
Төлөм Payment
Төлөм карты payment card
Төлөм карызы payment loan
Төлөм суммасы payment account
Төлөм теңдеми. Balance of Payments.
Патенттик төлөм Patent Fee
Төлөм каражаттары Means of payment
Провайдер үчүн төлөм Payment for provider '
төлөм чегинен ашып кетти. Exceeding the limit of payment
Төлөм серверден эле табылды payment was found only on server
Төлөм буга чейин эле авторлошкон The payment has already been authorized
Төлөм жергиликтүү базадан эле табылды payment was found only in local base
Төлөм жергиликтүү базада жана серверде бирдей payment is equal in local base and on server
так ушундай реквизиттүү төлөм буга чейин болгон. Payment with the same details was.
Төлөм жергиликтүү базада жана серверде эки башка payment is different in local base and on server
Эки төлөм системасынын алкагында чыгарылган карт.
Кыргызпатент тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтарга төлөм Payment of fee to Kyrgyzpatent
Акча каражаттарын алуучу демилгечи болуп саналган төлөм.
Улантуу үчүн "Алга", же төлөм суммасын өзгөртүү үчүн "Артка" нукуурун басыңыз. Click "Next" to continue or "Back" to change payment amount.
17. Төлөм принциптеринин балансы, сатып алуу жөндөмүнүн паритети жана тышкы соода 17 Balance of Payments Doctrine, Purchasing Power Parity and Foreign Trade 69

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: