Меню
Эл-Сөздүк

Аскер кемеси

АСКЕР КЕМЕСИ – «кайсы бир мамлекеттин куралдуу күчтөрүнө тийешелүү, андай кемелердин улуттук тийешелүүлүгүн айырмалоочу сырткы белгилери бар, ошол мамлекеттин өкмөтүнүн кызматында турган, аты-жөнү аскер кызматкерлеринин тизмесине же ошондой документке киргизилген, офицердин жетекчилиги астындагы, туруктуу аскердик тартипке баш ийген экипажы бар кеме» (БУУнун 1982-жылкы деңиз укугу боюнча Конвенциясынын 29-ст.). А. к. ачык деңизде өз мамлекетинин желегинен башка кайсы гана мамлекеттин болбосун юрисдикциясынан эркин иммунитетинен пайдаланат (95-ст.).

Примеры переводов: Аскер кемеси

Кыргызский Русский
космос кемеси Космический аппарат, судно
Аскер үчүн, бул колдоно ала турган бирден-бир систем. Для армии это единственно возможный система.
Анткени бул, аскер колдоно ала турган бирден-бир система. Для армии это единственно возможный система.
Жарандар мыйзамда аныкталган чектерде жана түрдө аскер кызматын өтөшөт. Граждане несут воинскую обязанность в пределах и формах, установленных законом.
Экономикалык талаштар жана аскер иштери адистештирилген соттордо каралат. Экономические споры и военные дела рассматриваются в специализированных судах.
Аскер кызматчылары табигый кырсык залалдарын жоюу үчүн же мыйзамда ачык аныкталган учурларда башка экстремалдык кырдаалдарда пайдаланылышы мүмкүн. Военные силы могут быть использованы для ликвидации последствий стихийных бедствий и в других подобных обстоятельствах, прямо предусмотренных законом.
Ошондуктан Лакота калкынын үч уруусу чогулуп Кызыл Булут аттуу башчынын астында Кошмо Штаттардын аскер күчтөрүнө бир топ ирет чабуул жасап аларды утушат. В ответ три племена во главе с главным Лакота Красное Облако напал и разбил армию США во много раз.
аскер, ички иштер, улуттук коопсуздук, юстиция, прокуратура жана сот органдарынын кызматкерлеринин партияга мүчө болушу, кандайдыр бир саясий партияны колдоп чыгышы; членство в партиях и оказания поддержки какой-либо политической партии путем тех, кто служит в армии, и должностных лиц, работающих в органах внутренних дел, национальной безопасности, юстиции, прокуратуры и судов;
өлкөнүн жана анын жарандарынын коопсуздугун коргоо таламдарында аскер абалын жарыялайт жана бул маселени Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна токтоосуз коет. объявляет состояние войны в интересах обороны страны и безопасности ее граждан, и незамедлительно вносит этот вопрос на рассмотрение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.
- мамлекеттик кызматка дайындоо, көтөрүү, бошотуу жагынан саясий кызмат орундарын ээлеген адамдардын кеңешчилерине, консультанттарына жана жардамчыларына; - аскер кызматчыларына; - Консультанты, консультанты и помощники лиц, замещающих государственные политические позиции с точки зрения выдвижения, продвижения и увольнения; - военнослужащие;
Кыргыз Республикасынын Президенти Куралдуу Күчтөрдүн Башкы колбашчысы болуп саналат, Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн жогорку аскер башчылыгын дайындайт жана алмаштырат. Президент Кыргызской Республики является Главнокомандующим Вооруженных Сил, и назначает и освобождает высшее командование Вооруженных Сил Кыргызской Республики.
Ушул сыяктуу эле мамлекеттик мекемелердин, өзгөчө аскер тармагындагылардын, фильм тартуучулардын имараттарды, жабдууларды, ал турсун адамдарды пайдалануусуна жардам берүүчү мекемелери бар. Аналогичным образом, государственные органы, особенно ветви военных, есть офисы, которые помогают координировать использование кинематографистов помещений, оборудования, и даже персонала.
мамлекеттик бийлик органдарына, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, менчигинин түрүнө карабастан, ишканаларга, мекемелерге, уюмдарга, ошондой эле аскер бөлүктөрүнө тоскоолдуксуз кирүүгө; посетить без каких-либо препятствий тела государственного управления, органы местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, а также воинских частей;
Мыйзамда же келишимде башкасы каралбаса, эгерде камсыздандыруу убактысы: аскер аракеттеринен, маневрлерден же башка аскер иш-чараларынан, ошондой эле жарандык согуштун айынан келип чыкса, камсыздандыруучу камсыздандыруу акысын төлөөдөн бошотулат. Так иное не предусмотрено законом или договором страхования, страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой случай был вызван: военных, маневрах или иных военных мероприятий, а также гражданской войны.
Өкмөт түзүлгөндөн кийин, өзүлөрүн динден тышкаркы “Кемалчылардын” мамлекетинин башкы коргоочулары деп эсептешкен аскер бийликтери, динден тышкаркы мамлекетти исламчылардын басып кирүүсүнөн коргоо үчүн, мамлекеттик саясатка кийлигише башташкан. После формирования правительства, военные месяцев., Которые рассматривает себя в качестве основного хранителя светского государства "кемалистской", как правило, становятся вовлеченными в повседневной политики в целях защиты светского государства от так на
Мисалы, 1949-жылдагы Женева конференциясында белгиленгендей эл аралык гуманитардык мыйзамдуулуктун өсүп-өнүшүнө, согуш мезгилинде жана согуштук чыр-чатактар болгон чөлкөмдөрдө жарандардын, ошондой эле аскер адамдарынын укуктарын коргоодо 1977- жылы жана 2 Один был дальнейшая разработка международного гуманитарного права, направленные на защиту прав как гражданских, так и комбатантов во время войн и вооруженных конфликтов, о чем свидетельствует дополнительных протоколов к ним 1977 года и 2005 года к Женевск
аскер кызматчыларынын керээздери, ал эми аскер бөлүктөрү жайгашкан нотариус жок пункттарда ал бөлүктөрдө иштеген жарандык адамдардын, алардын үй-бүлө мүчөлөрүнүн жана аскер кызматчыларынын үй-бүлө мүчөлөрүнүн аскер бөлүктөрүнүн командири тарабынан ырастал завещаний военнослужащих, так и в местах дислокации воинских частей, где нет нотариуса, заветы гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих сертифицированных командирами этих воинских частей;
Жарандык согуштун алгачкы күндөрүнөн баштап эле, түштүктөгүлөрдүн абалы оорлошкон, себеби Европа мамлекеттери Түштүк штаттарга ок-дарыларды жеткириши ыктымал деген кооптонуу сезиминен улам, Түндүктөгү аскер-деңиз флоту алардын ортосундагы соода мамилелери С первого дня гражданской войны, это было очень неблагоприятная ситуация для южан особенно ВМФ Севера был в положении, чтобы предотвратить торговлю между южных штатов и европейских стран, которая была бы в Positio
Куралдуу күчтөрдүн аскер бөлүктөрүн, мекемелерин, аскердик-окуу жайларын жана башка уюмдарын жана коргонуу менен коопсуздук жагынан милдеттерди аткарган башка аскерлерди жайгаштыруу жана туруктуу иштетүү үчүн берилген жерлер коргонуунун жерлери деп эсепте Участки для нужд обороны означает земли, предоставленные для размещения и постоянной деятельности воинских частей, учреждений, военно-учебных заведений и других организаций вооруженных сил и других войск, осуществляющих задачи, связанные с защитой и SECUR
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши менен макулдашуу боюнча Кыргыз Республикасынын Башкы прокурорун дайындайт; Кыргыз Республикасынын Башкы прокурорунун сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Башкы прокурорунун орунбасарларын, Кыргыз Республикасынын Аскер назначает с согласия Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, Генеральным прокурором Кыргызской Республики; назначает по предложению Генерального прокурора Кыргызской Республики, депутат Генеральный прокурор, прокуроры областей, тыс

Примеры переводов: Аскер кемеси

Кыргызский Английский
космос кемеси spacecraft,ship
Аскер үчүн, бул колдоно ала турган бирден-бир систем. For the army, it is the only possible system.
Анткени бул, аскер колдоно ала турган бирден-бир система. For the army, it is the only possible system.
Жарандар мыйзамда аныкталган чектерде жана түрдө аскер кызматын өтөшөт. Citizens perform military duties in the limits and forms established by law.
Экономикалык талаштар жана аскер иштери адистештирилген соттордо каралат. Economic disputes and military cases are heard in specialized courts.
Аскер кызматчылары табигый кырсык залалдарын жоюу үчүн же мыйзамда ачык аныкталган учурларда башка экстремалдык кырдаалдарда пайдаланылышы мүмкүн. Military forces may be used to liquidate the aftermath of natural disasters and in other similar circumstances directly provided by the law.
Ошондуктан Лакота калкынын үч уруусу чогулуп Кызыл Булут аттуу башчынын астында Кошмо Штаттардын аскер күчтөрүнө бир топ ирет чабуул жасап аларды утушат. In response, three tribes led by the Lakota chief Red Cloud attacked and defeated the U. S. army many times over.
аскер, ички иштер, улуттук коопсуздук, юстиция, прокуратура жана сот органдарынын кызматкерлеринин партияга мүчө болушу, кандайдыр бир саясий партияны колдоп чыгышы; membership in parties and rendering support to any political party by those serving in the military, and by officials working in bodies of internal affairs, national security, justice, the procuracy and the courts;
өлкөнүн жана анын жарандарынын коопсуздугун коргоо таламдарында аскер абалын жарыялайт жана бул маселени Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна токтоосуз коет. declares a state of war in the interests of the defense of the country and the safety of its citizens, and promptly submits the issue for consideration of the Jogorku Kenesh of the Kyrgyz Republic.
- мамлекеттик кызматка дайындоо, көтөрүү, бошотуу жагынан саясий кызмат орундарын ээлеген адамдардын кеңешчилерине, консультанттарына жана жардамчыларына; - аскер кызматчыларына; - advisers, consultants, and assistants to persons holding public political positions in terms of nomination, promotion and dismissal; - military personnel;
Кыргыз Республикасынын Президенти Куралдуу Күчтөрдүн Башкы колбашчысы болуп саналат, Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн жогорку аскер башчылыгын дайындайт жана алмаштырат. The President of the Kyrgyz Republic is the Commander in Chief of the Armed Forces, and appoints and dismisses commanders of the Armed Forces of the Kyrgyz Republic.
Ушул сыяктуу эле мамлекеттик мекемелердин, өзгөчө аскер тармагындагылардын, фильм тартуучулардын имараттарды, жабдууларды, ал турсун адамдарды пайдалануусуна жардам берүүчү мекемелери бар. Similarly, government entities, especially the branches of the military, have offices that help coordinate filmmakers’ use of facilities, equipment, and even personnel.
мамлекеттик бийлик органдарына, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, менчигинин түрүнө карабастан, ишканаларга, мекемелерге, уюмдарга, ошондой эле аскер бөлүктөрүнө тоскоолдуксуз кирүүгө; to visit without any obstacles the bodies of public administration, bodies of the local government, enterprises, institutions, organizations regardless of their ownership, as well as military units;
Мыйзамда же келишимде башкасы каралбаса, эгерде камсыздандыруу убактысы: аскер аракеттеринен, маневрлерден же башка аскер иш-чараларынан, ошондой эле жарандык согуштун айынан келип чыкса, камсыздандыруучу камсыздандыруу акысын төлөөдөн бошотулат. Since other is not provided for by the law or contract of insurance, the insurer shall be excused of the payment of indemnity, if the contingency was caused by: hostilities, maneuvers, or other military events, as well as civil war.
Өкмөт түзүлгөндөн кийин, өзүлөрүн динден тышкаркы “Кемалчылардын” мамлекетинин башкы коргоочулары деп эсептешкен аскер бийликтери, динден тышкаркы мамлекетти исламчылардын басып кирүүсүнөн коргоо үчүн, мамлекеттик саясатка кийлигише башташкан. After forming government, the military months., who views itself as the main guardian of the secular "Kemalist" state, tended to become involved in daily politics in order to protect the secularist state from so-called Islamicist infiltrations.
Мисалы, 1949-жылдагы Женева конференциясында белгиленгендей эл аралык гуманитардык мыйзамдуулуктун өсүп-өнүшүнө, согуш мезгилинде жана согуштук чыр-чатактар болгон чөлкөмдөрдө жарандардын, ошондой эле аскер адамдарынын укуктарын коргоодо 1977- жылы жана 2 One has been the further elaboration of international humanitarian law designed to protect the rights of both civilians and combatants during wars and armed conflicts, as evidenced by the additional protocols of 1977 and 2005 to the 1949 Geneva Convention
аскер кызматчыларынын керээздери, ал эми аскер бөлүктөрү жайгашкан нотариус жок пункттарда ал бөлүктөрдө иштеген жарандык адамдардын, алардын үй-бүлө мүчөлөрүнүн жана аскер кызматчыларынын үй-бүлө мүчөлөрүнүн аскер бөлүктөрүнүн командири тарабынан ырастал testaments of servicemen, and in places of stationing of military units where there is no notary, the testaments of civilians, their family members and the members of the families of servicemen certified by commanders of these military units;
Жарандык согуштун алгачкы күндөрүнөн баштап эле, түштүктөгүлөрдүн абалы оорлошкон, себеби Европа мамлекеттери Түштүк штаттарга ок-дарыларды жеткириши ыктымал деген кооптонуу сезиминен улам, Түндүктөгү аскер-деңиз флоту алардын ортосундагы соода мамилелери From the first day of the Civil War, this was a very unfortunate situation for the Southerners especially as the Navy of the North was in a position to prevent trade between the Southern States and the European countries which would have been in a positio
Куралдуу күчтөрдүн аскер бөлүктөрүн, мекемелерин, аскердик-окуу жайларын жана башка уюмдарын жана коргонуу менен коопсуздук жагынан милдеттерди аткарган башка аскерлерди жайгаштыруу жана туруктуу иштетүү үчүн берилген жерлер коргонуунун жерлери деп эсепте Land for defense needs shall mean land allocated for location and permanent action of military units, agencies, military educational institutions, and other organizations of military forces and other troops implementing tasks related to defense and securi
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши менен макулдашуу боюнча Кыргыз Республикасынын Башкы прокурорун дайындайт; Кыргыз Республикасынын Башкы прокурорунун сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Башкы прокурорунун орунбасарларын, Кыргыз Республикасынын Аскер appoints, with the consent of the Jogorku Kenesh of the Kyrgyz Republic, the Procurator General of the Kyrgyz Republic; appoints by proposal of the Procurator General of the Kyrgyz Republic, the deputy of the Procurator General, procurators of oblasts, th

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: