Меню
Эл-Сөздүк

African

[‘эфрикэн]
abj. африкалык;
n. африкалык (киши)

Примеры переводов: African

Английский Русский
“We all should know that diversity makes for a rich tapestry,” says the noted African-American poet Maya Angelou, "Мы все должны знать, что многообразие можно сравнить с богатым гобелен", говорит известный афро-американский поэт Майя Анжелу,
One hundred years ago, the great African- American scholar W.E.B. Du Bois warned that the problem of the century would be the color line. Сто лет назад великий афроамериканский ученый Дюбуа предупреждал, что проблемой века станет расовая граница.
One day while talking about different languages with a student at Forum for African Women Educationalists, I asked what language her parents spoke. Однажды, когда говорим о разных языках с студентом Форума африканских женщин-педагогов, я спросил, что язык говорит ее родители.
Another 25 percent of Muslim Americans are indigenous, largely African American, and this adds still more layers to the rich Muslim-American experience. Еще 25 процентов американских мусульман являются коренными, в основном афро-американец, и это добавляет еще несколько слоев к богатым американских мусульман опыта.
Through this program, the center is helping Rwanda experienced IT specialists to grow up and achieve the program called Vision 2020, which transform Rwanda into the African Informational Center. Благодаря этой программе, центр помогает Руанда испытал это специалисты вырасти и достичь программу под названием Видение 2020, которые преобразуют Руанду в Информационном центре Африки.
Amy Carter later became known for her political activism, participating in a number of sit-ins and protests during the 1980s and early 1990s, aimed at changing U.S. foreign policy towards South African apartheid and Central America. Эми Картер позже стал известен своей политической активностью, участвует в ряде сидячих и протестов в 1980-х и начале 1990-х, направленных на изменение внешней политики в сторону апартеида Южной Африки и Центральной Америки США.
American and Rwandan young people are in sync when it comes to teaching and learning, but putting them together requires backing from universities and nongovernmental organizations that want to help African governments create a better future. Американские и руандийские молодые люди находятся в синхронизации, когда дело доходит до обучения и изучения, но положить их вместе требует поддержку от университетов и неправительственных организаций, которые хотят, чтобы помочь африканские правительства
Regionally, these have included statements and declarations issued by the Asian-African Conference, the Summit Conference of Independent African States creating the Organization of African Unity, the Afro-Asian Peoples’ Solidarity Organization, the Europe На региональном уровне, эти включали заявления и декларации по Азиатско-африканской конференции на высшем уровне Конференция независимых африканских государств создания Организации африканского единства, Организация солидарности народов Азии и Африки наро

Примеры переводов: African

Английский Кыргызский
“We all should know that diversity makes for a rich tapestry,” says the noted African-American poet Maya Angelou, «Биз баарыбыз ар түрдүүлүк кездемени көркүнө чыгарарын билишибиз керек», - дейт атактуу африкалык-америкалык акын Майа Анжелоу.
One hundred years ago, the great African- American scholar W.E.B. Du Bois warned that the problem of the century would be the color line. Мындан жүз жыл мурун улуу африка- америкалык окумуштуу Ду Бойс кылымдын проблемасы теринин түсү жаатында боло тургандыгын айткан.
One day while talking about different languages with a student at Forum for African Women Educationalists, I asked what language her parents spoke. Бир күнү, «Африкалык аялдарга билим берүүчүлөрдүн форуму» аттуу мектепте бир окуучу менен түрдүү тилдер жөнүндө сүйлөшүп жатып, анын ата-энеси кайсы тилде сүйлөөрүн сурап калдым.
Another 25 percent of Muslim Americans are indigenous, largely African American, and this adds still more layers to the rich Muslim-American experience. Мусулман америкалыктардын калган 25 процентин көпчүлүгү африкалык-америкалыктар болгон жергиликтүү эл түзөт жана мунун өзү мусулман америкалыктардын жашоо тажрыйбасында өзгөчө катмарды түзөт.
Through this program, the center is helping Rwanda experienced IT specialists to grow up and achieve the program called Vision 2020, which transform Rwanda into the African Informational Center. Бул иш- аракет аркылуу Борбор Руанданын тажрыйбалуу МТ адистерин өстүрүүгө жана Руанданы Африканын маалымат борборуна айлантууга багытталган «2020- жылдын элеси» аттуу программасын ишке ашырууга жардамдашууда.
Amy Carter later became known for her political activism, participating in a number of sit-ins and protests during the 1980s and early 1990s, aimed at changing U.S. foreign policy towards South African apartheid and Central America. Эми Картер кийин 1980-жылдар бою жана 1990-жылдардын башында Түштүк Африкадагы апартеид жана Түштүк Америка боюнча КШнын тышкы саясатын өзгөрүүнү көздөгөн бир катар сит-ин жана протесттерге катышкан саясий жигердүүлүгү менен белгилүү болгон.
American and Rwandan young people are in sync when it comes to teaching and learning, but putting them together requires backing from universities and nongovernmental organizations that want to help African governments create a better future. Америкалык жана руандалык жаштар окутуу жана окууда бат эле тил табышышат, бирок аларды биргелештирүү Африка өкмөттөрүнө жарык келечек курууга жардам көрсөткүсү келген университеттердин жана өкмөттүк эмес уюмдардын колдоосуна муктаж.
Regionally, these have included statements and declarations issued by the Asian-African Conference, the Summit Conference of Independent African States creating the Organization of African Unity, the Afro-Asian Peoples’ Solidarity Organization, the Europe Чөлкөмдүк деңгээлде буларга Азия-Африкалык конференциянын, Африка биримдигинин Уюмун түзгөн Африкадагы эркиндикке чыккан өлкөлөрдүн мамлекет жана өкмөт башчылары катышкан Конференциянын, Азия менен Африка өлкөлөрүнүн биримдик Уюмунун, Европа Бирлиги жана

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: