Меню
Эл-Сөздүк

alongside

[э‘лоң‘сайд]
adv. катар, жанаша; alongside with менен бирге

Примеры переводов: alongside

Английский Русский
TAM/BAS is fully integrated into the EBRD’s activities, alongside banking and investment. ТАМ / БАС полностью интегрированы в деятельности ЕБРР, наряду банковской и инвестиционной.
"Men and women will be expected to work and live alongside the nationals of the country in which they are stationed — doing the same work, eating the same food, talking the same language." "Мужчины и женщины должны будут жить и работать бок о бок с гражданами страны, в которой они, размещенных - делает ту же работу, едят ту же пищу, говорить на одном языке».
Increase of export operations occurred due to growth of goods supply to non-CIS countries by more than twice or by US$ 182.4 million, alongside with this the export volume to CIS countries increased insignificantly - by 1.7 percent or by US$ 2.4 million. Повышение экспортных операций произошло за счет роста поставок продукции в страны дальнего зарубежья более чем в два раза или на $ 182 400 000, наряду с этим объем экспорта в страны СНГ увеличился незначительно - на 1,7 процента, или на $ 2,4 млн долларов
In a ceremony at the Bayalinova library as part of the International Book Day, the U.S. Ambassador to the Kyrgyz Republic, Pamela Spratlen, debuted the new audio book alongside MP Dastan Bekeshov and Jumabai Ismailov, director of Republican Special Librar На церемонии в библиотеке Баялинова в рамках Международного дня книги, посол США в КР Памела Спратлен, дебютировал новый аудио-книги наряду МП Дастан Бекешова и Jumabai Исмаилов, директор Республиканского специального Librar
The official language of the Kyrgyz Republic is a language used alongside the state language in the spheres of state administration, legislation, and legal proceedings of the Kyrgyz Republic, as well as in other areas of public life in cases and manners s Официальным языком КР является язык, используемый наряду с государственным языком в сферах государственного управления, законодательства и судопроизводства Кыргызской Республики, а также в других сферах общественной жизни в тех случаях, и манеры с

Примеры переводов: alongside

Английский Кыргызский
TAM/BAS is fully integrated into the EBRD’s activities, alongside banking and investment. TAM/BAS программасы ЕККӨБнын банктык жана инвестициялык ишкердигине толугу менен кирген.
"Men and women will be expected to work and live alongside the nationals of the country in which they are stationed — doing the same work, eating the same food, talking the same language." - Эркек-аял дебестен бардыгы өздөрү барган өлкөнүн адамдары менен бирге иштеп, бирге жашоого, эмне иш кылса ошол ишти кылып, эмне жесе ошону жеп, кайсы тилде сүйлөсө, ошол тилде сүйлөөгө тийиш болот».
Increase of export operations occurred due to growth of goods supply to non-CIS countries by more than twice or by US$ 182.4 million, alongside with this the export volume to CIS countries increased insignificantly - by 1.7 percent or by US$ 2.4 million. Экспорттук операциялардын көбөйүүсү товарларды эки эседен көбүрөөккө же 182,4 млн АКШ долларына алыскы чет өлкөлөргө берүүнүн эсебинен жүргөн, ушуну менен катар эле КМШ өлкөлөрүнө экспорттун көлөмү анчалык олуттуу эмес - 1,7 пайызга же 2,4 млн. АКШ доллар
In a ceremony at the Bayalinova library as part of the International Book Day, the U.S. Ambassador to the Kyrgyz Republic, Pamela Spratlen, debuted the new audio book alongside MP Dastan Bekeshov and Jumabai Ismailov, director of Republican Special Librar К.Баялинова китепканасында өткөн эл аралык китеп күнүнүн алкагында АКШ элчиси Памела Спратлен аталган жаңы аудио китепти тартуулады. Бул салтанаттуу иш-чарага Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев, азиздер үчүн Республикалык китепкананын директору Жума
The official language of the Kyrgyz Republic is a language used alongside the state language in the spheres of state administration, legislation, and legal proceedings of the Kyrgyz Republic, as well as in other areas of public life in cases and manners s Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруу, мыйзам чыгаруу жана сот өндүрүш чөйрөсүндө, ошондой эле Кыргыз Республикасынын коомдук турмушунун башка чөйрөлөрүндө Кыргыз Республикасынын ушул Мыйзамы жана мыйзамдары тарабынан каралган учурларда жана тартипт

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: