Меню
Эл-Сөздүк

Примеры переводов: дед (по матери)

Русский Кыргызский
Матери заполнили значительного числа родителей вопросников. Анкеталардын көпчүлүк бөлүгүн энелер толтурушкан.
Кормящие матери имеют право на труд в соответствии с гибким графиком. Бала эмизген эне ийкемдүү график боюнча иштөөгө укуктуу.
"Защита здоровья матери и ребенка являются одним из приоритетных направлений в здравоохранении ... "Балдардын жана энелердин ден соолугун коргоо - саламаттыкты сактоо чөйрөсүндөгү артыкчылыктуу багыт...
тети и дяди крови, а также родственники наследодателя как со стороны отца и со стороны матери имеет третий приоритет в наследовании. Мурас калтыруучунун өз агалары жана эжелери барабар үлүштөрдө мыйзам боюнча үчүнчү кезекте мурас алуу укугуна ээ болушат.
Бэрримор также набеги более драматическим ролям, таким, как у матери-подростка в неудавшегося брака в фильме 2001 года Сильная женщина. Мындан тышкары Берримор 2001-жылы чыккан «Машинада балдар менен» фильминде дурус чыкпаган никедеги өспүрүм жаш эненин ролу сыяктуу драмалык ролдорду да ойногон.
Воздействие компаний закончил и поселился в долгосрочной перспективе в окружающем районе "Матери-инкубатора" может дать более детальную картину. Инкубатор чыгарган ишканалардын таасири жана анын жакында эле негизделгендиги, жайгашкан жери кыйла кеңири көрүнүштү берет
Христиане первого века, такие как Лидия, Aquila, Присциллы и Гая, были среди тех, кто оказывал "дома" и стал "братья и сестры и матери" соверующим, как и обещал Иисус. Исанын биринчикылымдагы Лидия, Акила, Прискила жана Гай деген жолдоочулары, Иса убадалагандай, ишенимдештеринин «үй-жай» менен камсыз кылышкан жана аларга ага-ини, эже-карындаш, эне болуп беришкен
Братья и сестры цельной крови и от половины крови завещателя, а также его бабушки и дедушки и от отца, и со стороны его матери имеет второй приоритет в наследовании. Мурас калтыруучунун өз туугандары, ата-энелеш эмес бир туугандары жана эже-карындаштары, ошондой эле анын чоң атасы жана чоң энеси, таятасы жана тайэнеси барабар үлүштөрдө мыйзам боюнча экинчи кезекте мурас алуу укугуна ээ болушат.
Создание 1. из материнского капитала на основе российской модели на приобретение жилья, образование детей, инвестиций в пенсионный фонд во внимание матери и лечения детей и матерей. 1.Россиянын үлгүсү боюнча энелердин капиталын түзүү - турак жай сатып алуу, балдарга билим берүү, пенсиялык уюмга энелердин топтоо эсептерин чегерүү, балдарды жана энелерди дарылоо.
Я был поражен, что хотя многие из этих студентов хотят идти в колледж в Соединенных Штатах Америки или Европы, большинство из них хотят, чтобы вернуться к матери-земле после окончания школы, чтобы помочь восстановить свою страну. Окуучуларымдын көбү Америка Кошмо Штаттарга же Европага билим алганы баргысы келгени менен, өз өлкөсүн калыбына келтирүү үчүн, кайра мекенине кайткысы келгендиги мени абдан кубандырчу.
От небольших низовых правозащитных движений на местном уровне, таких как Матери площади Мая в Аргентине, до крупных общественных организаций, которые работают в глобальном масштабе, Всеобщая декларация обеспечила то, что называют "AC Ал элдик массанын кыймылдарынан жаралган адам укугун коргоодогу Аргентинадагы «Май аянтынын энелери» аттуу жергиликтүү коомдук топтордон дүйнөлүк арымда дайын болгон өкмөттүк эмес уюмдарга чейин өсүп жетип, Жалпы декларация адам укуктары тууралуу сөз болг
Создание 2. в обществе культа семьи, матери и ребенка, денежной компенсации женщинам, которые не хотят, чтобы родить своего ребенка, но сохранить свою жизнь и здоровье и передать этого нежелательного ребенка государству или другой семье , 2.Коомдо Үй-бүлөнүн, Эненин жана Баланын зоболосун көтөрүү, бала төрөгүсү келбеген, бирок аны баккан жана ден соолугун караган жана аны мамлекетке же башка үй-бүлөгө өткөрүп берген аялдарга акчалай компенсация берүү.
хранение обеспечения безопасности материальных ценностей ответственным хранителем в отдельно расположенных оборудованных, Охраняемая, запечатанных помещений в соответствии с правилами и инструкциями в результате длительного процесса хранения сырья, матери сактоо - чийки заттарды, материалдарды жана товарларды узак сактоодо эрежелерге жана нускамаларга ылайык жооптуу сактоочу тарабынан өзгөчөлөнүп бөлүнгөн, жабдылган, кайтарылуучу, пломбулануучу жайда сактоону камсыз кылуу;

Примеры переводов: дед (по матери)

Русский Английский
Матери заполнили значительного числа родителей вопросников. Mothers filled in a considerable number of parents questionnaires.
Кормящие матери имеют право на труд в соответствии с гибким графиком. Nursing mothers have the right to work according to the flexible schedule.
"Защита здоровья матери и ребенка являются одним из приоритетных направлений в здравоохранении ... "The protection of child and maternal health are a priority area in the public health service ...
тети и дяди крови, а также родственники наследодателя как со стороны отца и со стороны матери имеет третий приоритет в наследовании. Blood aunts and uncles, as well as cousins of the testator both from his father's side and from his mother's side shall have third priority in intestate succession.
Бэрримор также набеги более драматическим ролям, таким, как у матери-подростка в неудавшегося брака в фильме 2001 года Сильная женщина. Barrymore also made forays into more dramatic roles, such as that of a teenage mother in a failed marriage in the 2001 film, Riding in Cars with Boys.
Воздействие компаний закончил и поселился в долгосрочной перспективе в окружающем районе "Матери-инкубатора" может дать более детальную картину. The impacts of companies graduated and settled in the long term in the surrounding area of the 'Mother Incubator' may give a more detailed picture.
Христиане первого века, такие как Лидия, Aquila, Присциллы и Гая, были среди тех, кто оказывал "дома" и стал "братья и сестры и матери" соверующим, как и обещал Иисус. First-century Christians, such as Lydia, Aquila, Priscilla, and Gaius, were among those who provided "houses" and became "brothers and sisters and mothers" to fellow believers, as Jesus had promised.
Братья и сестры цельной крови и от половины крови завещателя, а также его бабушки и дедушки и от отца, и со стороны его матери имеет второй приоритет в наследовании. Brothers and sisters of the whole blood and of the half blood of the testator, as well as his grandmother and grandfather both from his father's and from his mother's side shall have second priority in intestate succession.
Создание 1. из материнского капитала на основе российской модели на приобретение жилья, образование детей, инвестиций в пенсионный фонд во внимание матери и лечения детей и матерей. 1.The creation of maternal capital based on the Russian model for the purchase of housing, the education of children, investments in a pension fund into a mother's account and medical treatment for children and mothers.
Я был поражен, что хотя многие из этих студентов хотят идти в колледж в Соединенных Штатах Америки или Европы, большинство из них хотят, чтобы вернуться к матери-земле после окончания школы, чтобы помочь восстановить свою страну. I was amazed that even though many of these students want to go to college in the United States of America or Europe, most of them want to return to the mother-land after graduation to help rebuild their country.
От небольших низовых правозащитных движений на местном уровне, таких как Матери площади Мая в Аргентине, до крупных общественных организаций, которые работают в глобальном масштабе, Всеобщая декларация обеспечила то, что называют "AC From small grassroots human rights movements at the local level, such as the Mothers of the Plaza de Mayo in Argentina, to large nongovernmental organizations that operate on a global scale, the Universal Declaration has provided what has been called “a c
Создание 2. в обществе культа семьи, матери и ребенка, денежной компенсации женщинам, которые не хотят, чтобы родить своего ребенка, но сохранить свою жизнь и здоровье и передать этого нежелательного ребенка государству или другой семье , 2.The establishment in society of a cult of Family, Mother and Child, monetary compensation to women, who do not want to give birth to their child, but keep his life and health and hand over this unwanted child to the state or another family.
хранение обеспечения безопасности материальных ценностей ответственным хранителем в отдельно расположенных оборудованных, Охраняемая, запечатанных помещений в соответствии с правилами и инструкциями в результате длительного процесса хранения сырья, матери storage is ensuring safety of material values by a responsible custodian in a separately located equipped, guarded, sealed premises according to regulations and instructions in a long process of storage of raw materials, materials and goods;

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: