Меню
Эл-Сөздүк

глазные болезни

көз оорулар

Примеры переводов: глазные болезни

Русский Кыргызский
внутренние болезни ички оорулар
В случае его / ее болезни или смерти. Ал ооруган же кайтыш болгон учурда.
В большинстве случаев отсутствие в классов из-за болезни. Башталгыч мектептин окуучулары сабакты көбүнчө ооруганда гана калтырышат.
Стихийные бедствия, нищета, болезни и смерть вызвать много бедствия. Табигый кырсыктар, жакырчылык, оору-сыркоо жана өлүм-жүтүм жүрөктү сыздатпай койбойт.
очистка лесов - удаление бурелома с целью предотвращения распространения болезни и лесных пожаров; токойлорду калдыктардан тазалоо - дарактардын илдеттердин жайылышына жана өрттүн чыгышына жол бербөө максатында бороон - чапкындан кулаган дарактардан арылтуу;
В социальной безопасности КР за счет государства гарантируется в старости, в болезни и в случае нетрудоспособности или потери основного поставщика. Кыргыз Республикасында кары-картаңдарга, ооруп калгандарга же эмгекке жарамдуулугун жоготкондорго, багаар-көрөөрүнөн ажырагандарга социалдык кам көрүү мамлекеттин эсебинен камсыз кылынат.
Если альтернативой является концентрации политической власти в руках власти достаточно большим, чтобы держать все, включая религию, в страхе, лечение может быть хуже, чем потенциальная болезни. Кандайдыр бир күчтүн колунда топтолгон саясий бийлик бардыгын, ошондой эле, динди дагы коркунучта кармаса, анда ооруңду жашырсаң өлүм ашкерелейт дегендей, бул илдеттен өзүнөн мурун, андан айыгуу жолу бир кыйла татаалыраак болот.
В случае вследствие деформации, болезни или неграмотности завещатель не может прочитать завещание, текст завещания читается для его вслух свидетелем в присутствии нотариуса, который записан в завещании с утверждением РЭА Эгерде керээз калтыруучу дене-боюнча кемчилдигинин, оорусунун же сабатсыздыгынын айынан керээзди өзү окуй албаса, анын тексти керээз калтыруучу үчүн нотариус тарабынан окулуп берилип, ал жөнүндө керээзге керээз калтыруучу өзү окуй албаган себептерди көрсө
В случае вследствие деформации, болезни или неграмотности завещателя он не может подписать завещание сам, по его просьбе может быть подписано другим лицом в присутствии нотариуса или другого лица, удостоверяющего завещание, с утверждением Эгерде керээз калтыруучу дене-боюнун кемчилдигинин, оорусунун же сабатсыздыгынын айынан керээзге өз колу менен кол кое албаса, керээзге анын өтүнүчү боюнча мыйзамга ылайык керээзди ырастоочу нотариустун же башка адамдын катышуусу менен башка бирөө тарабын
Как турецкого государства элита начала думать, как справиться с этой "угрозы" для светской Республики, он почувствовал, что готов найти "научное" лечение этой болезни "" .Некоторые почувствовал необходимость решения вопроса о согласовании ислам и демократ Түрк мамлекетинин бийлик төбөлдөрү динден тышкаркы Республикага келтирилген “коркунучтан” арылуу жолун издешип, ушул “оорудан” “илимий” ыкма менен айыгууга болот деп чечишсе, айрымдар, ислам менен демократияны айкалыштырып көрсөк кандай болот деген сунуш
Если Президент Кыргызской Республики не может выполнять свои обязанности из-за болезни, Жогорку Кенеш Кыргызской Республики является принятие решения о досрочном прекращении полномочий Президента Кыргызской Республики от должности на основе заключения Кыргыз Республикасынын Президенти ооруп калгандыгына байланыштуу өз милдеттерин аткара албаган учурда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши өзү түзүүчү мамлекеттик медициналык комиссиянын корутундусунун негизинде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин д
Корпоративные, взаимные и другие структуры, основной функцией которых является страхование жизни, страхование от несчастных случаев, страхование на случай болезни, страхование от пожара и другие виды страхования отдельных институциональных единиц или других групп единиц путем объединения риска. Өмүрдү камсыздандыруу, кырсыктардан камсыздандыруу, оорулардан, өрттөн камсыздандыруу жана тобокелдиктерди бириктирүү аркылуу айрым институционалдык бирдиктерди же бирдиктердин башка тобун камсыздандыруунун дагы башка түрлөрү негизги функцияларынан болуп саналган, корпоративдик, өз ара иш жүргүзүшкөн башка түзүмдөр.

Примеры переводов: глазные болезни

Русский Английский
внутренние болезни internal diseases
В случае его / ее болезни или смерти. In case of his/her sickness or death.
В большинстве случаев отсутствие в классов из-за болезни. In most cases absence from classes is due to illness.
Стихийные бедствия, нищета, болезни и смерть вызвать много бедствия. Natural disasters, poverty, sickness, and death cause much distress.
очистка лесов - удаление бурелома с целью предотвращения распространения болезни и лесных пожаров; cleaning of forests - removal of wind-fallen trees with purpose to prevent disease spreading and forest fires;
В социальной безопасности КР за счет государства гарантируется в старости, в болезни и в случае нетрудоспособности или потери основного поставщика. In the Kyrgyz Republic social security at the expense of the state is guaranteed in old age, in sickness and in the event of work disability or loss of the main provider.
Если альтернативой является концентрации политической власти в руках власти достаточно большим, чтобы держать все, включая религию, в страхе, лечение может быть хуже, чем потенциальная болезни. If the alternative is to concentrate political authority in the hands of a power great enough to keep all, including religion, in awe, the cure might be worse than the potential disease.
В случае вследствие деформации, болезни или неграмотности завещатель не может прочитать завещание, текст завещания читается для его вслух свидетелем в присутствии нотариуса, который записан в завещании с утверждением РЭА In the event due to deformity, sickness or illiteracy the testator cannot read the testament, the text of the testament is read for him out loud by the witness in the presence of the notary, which is recorded in the testament with the statement of the rea
В случае вследствие деформации, болезни или неграмотности завещателя он не может подписать завещание сам, по его просьбе может быть подписано другим лицом в присутствии нотариуса или другого лица, удостоверяющего завещание, с утверждением In the event due to deformity, sickness or illiteracy of the testator he cannot sign the testament himself, at his request it may be signed by another individual in the presence of the notary or another person certifying the testament, with the statement
Как турецкого государства элита начала думать, как справиться с этой "угрозы" для светской Республики, он почувствовал, что готов найти "научное" лечение этой болезни "" .Некоторые почувствовал необходимость решения вопроса о согласовании ислам и демократ As the Turkish state elite began to think how to handle this "threat" to the secular Republic, it felt ready to find a "scientific" treatment for this "disease".Some felt a need to address the issue of reconciling Islam and democracy.
Если Президент Кыргызской Республики не может выполнять свои обязанности из-за болезни, Жогорку Кенеш Кыргызской Республики является принятие решения о досрочном прекращении полномочий Президента Кыргызской Республики от должности на основе заключения If the President of the Kyrgyz Republic is unable to carry out his duties due to illness, the Jogorku Kenesh of the Kyrgyz Republic is to adopt a decision on early dismissal of the President of the Kyrgyz Republic from office based upon the conclusion of
Корпоративные, взаимные и другие структуры, основной функцией которых является страхование жизни, страхование от несчастных случаев, страхование на случай болезни, страхование от пожара и другие виды страхования отдельных институциональных единиц или других групп единиц путем объединения риска.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: