Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям

часть

ж.
1. бөлүк;
большая часть чоң бөлүк;
части тела дененин бөлүктөрү;
части света дүйнөнүн бөлүктөрү;
части машины машинанын бөлүктөрү;
разобрать на части бөлүктөргө ажыратуу;
2. (отдел) бөлүм;
учебная часть окуу бөлүмү;
3. воен. бөлүк;
воинские части согуш аскердик бөлүктөр;
моторизованные части мотордошкон бөлүктөр;
части речи грам. сөз түркүмдөрү;
большей частью или по большей части көбүнесе, көбүнчө;
по части чего-л. разг. бир нерсе жагынан;
по части математики я слаб мен математика жагынан начармын;
он знаток по этой части бул жагынан ал билгич;
не по моёй части мунун мага тиешеси жок;
его рвут на части аны туш-тушка талап жатат; туш-туштан тегеректеп, мазазын (мазесин) алып жатат.

часть

 • бөлчөк
 • бөлүк
 • бөлүм
 • мүчө
 • Перевести через онлайн Переводчик

  Примеры переводов: часть

  Русский Кыргызский
  часть үлүш
  Передняя часть линии. Тизмеде биринчи гана.
  Основная часть семей имеют 5-6 членов. Үй-бүлөлөрдүн эң көп саны 5-6 кишиден турат.
  Глагол - это главная часть предложения Этиш - сүйлөмдүн негизги мүчөсү
  любые условия договора субподряда на часть задания. тапшырманын бир бөлүгүнө субподряддардын келишимин түзүү шарттары.
  Большая часть мужчин имеет детей. Только 7 мужчин сингл. Көпчүлүк эркектердин балдары бар. 7 киши гана бойдок болуп саналат.
  Владелец не вправе отчуждать эту часть общего имущества. Менчик ээси жалпы мүлктүн бул бөлүгүн ээликтен ажыратууга укуксуз.
  "И вот что я хочу сосредоточиться на - тому, кто берет большую часть мяса. Менин сөзүмдүн маңызы мына ушунда - эттин эң сонун бөлүгүн алган адамда болмокчу.
  И если мы посмотрим на нашу жизнь, мы действительно взяли лучшую часть мяса. Биздин жашоолорубузду карасаңыздар, биз чындыгында эле эттин эң сыйлуу бөлүктөрүн алганбыз.
  Исследование показывает, что основная часть школ страны были построены до 1 990. Жүргүзүлгөн талдоо мектептердин көпчүлүгү 1990-жылга чейин курулганын көрсөттү.
  Тогда можно заметить, что большая часть роста была в течение последних трех лет. Анан өсүү негизинен соңку үч жылдын ичинде болгонун байкайсыз.
  Излишне уплаченной часть страховой премии не должен быть восстановлен в этом случае. Андай болгондо камсыздандыруу сыйлык акысынын ашыкча төлөнгөн бөлүгү кайра кайтарылбайт.

  Также найдены следующие похожие слова на Русском языке
  strtoupper(RU)
  Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: