Меню
Эл-Сөздүк

нему

мест. личн. дат. п. от он, оно
(предлогдордон кийин колдонулат);
я пойду к нему мен ага барам;
ты по нему не равняйся сен ага теңелбе.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: нему

Русский Кыргызский
доступ к нему Буга жетки ал
В итоге получили к нему после 10 месяцев ожидания - почти год. Акыры ал хирургду мен 10 ай күткөндөн кийин көрдүм, дээрлик бир жыл.
Когда брат подошел к нему, человек сказал: "Я сожалею о том, что произошло." Бир тууган ага жакындаганда, ал киши мындай деген: "Болгон окуядан мен сизден кечирим сурайм ."
После того как вы вынуждены прибегать к нему для того, чтобы защитить религию, он становится бесполезным. Динди коргоо үчүн, ушул нерсе колдонулса, анда “иштин бүткөнү”.
Текст проекта закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию Кыргызской Республики не может быть изменен во время дискуссии по нему в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики. Кыргыз Республикасынын Конституциясына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндөгү мыйзамдын долбоорунун тексти Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде талкуулоонун жүрүшүндө өзгөртүлүшү мүмкүн эмес.
"Закон о государственных закупках" означает Закон Получателя о государственных закупках, № 69, от 24 мая 2004 года, в том числе любые поправки к нему или любой последующий законодательства. “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзам” деген кандай болбосун оңдоп-түзөөлөрдү же кандай болбосун кийинки мыйзамдарды эске алуу менен, Алуучунун 2004-жылдын 24-майдагы №69 “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” мыйзамын билдирет.
разработать нормативную правовую базу для функционирования системы государственных закупок, которая включает процедуры закупок и процедуры, распределения контрактов и платежей по нему; мамлекеттик сатып алуулардын тутумунун иштеши үчүн сатып алуунун тартибин жана жол-жоболорун, келишимдерди түзүүнү жана алар боюнча төлөп берүүнү камтыган ченемдик укуктук базаны иштеп чыгуу;
"Законодательство Project Субъект-исполнитель» означает Указом Президента Кыргызской Республики, № 330, от 15 октября 2003 года, в том числе любые поправки к нему или любой последующий законодательства. “Долбоорду ишке ашыруучу агенттик тууралуу мыйзамдар” деген Кыргыз Республикасынын Президентинин 2003-жылдын он бешинчи октябрындагы №330-Жарлыгын, анын ичинде ага кандай болбосун оңдоп-түзөөлөрдү же кандай болбосун кийинки мыйзамдарды билдирет.
Склад, что в нарушение требований настоящей статьи выдал держатель складского свидетельства, который не имеет сертификат залога и которые не способствовали сумму долга по нему, несет ответственность перед держателем сертиф Күрөө күбөлүгүнө ээ эмес жана андагы дебиттин суммасына салым кошпогон кампа күбөлүгүн кармоочуга ушул берененин талаптарын бузуу менен андагы дебеттин суммасын берген кампа күрөө күбөлүгүн кармоочунун алдында ага коюлган толук сумманы төлөм берүүгө жоопк
Хочу подчеркнуть большой вклад, что Германское агентство по техническому сотрудничеству (GTZ), достигнутый в создании и развитии первой Bl в Кыргызстане (в 2000 году) и выразить благодарность к нему за инициирование, наряду с Internationa Кыргызстанда биринчи БИни түзүүдө жана өнүктүрүүдө (2000-жыл) Германия техникалык кызматташтык коомунун (GTZ) зор салымын белгилей кетүү керек деп эсептейм жана азыркы учурдагы жана пайдалуу изилдөөнү көтөрүп чыккан жана жүргүзгөн Эларалык эмгек уюмунун (
Действие, направленное на установление, изменение или прекращение правоотношений юридических и физических лиц; переход финансового инструмента (денег, банковских документов, ценных бумаг) или прав собственности по нему от одного лица к другому. Юридикалык жактардын жана жеке адамдардын укуктук мамилелерин белгилөөгө, өзгөртүүгө же токтотууга багытталган иш-аракет; финансылык инструменттин (акча каражаттарынын, банктык документтердин, баалуу кагаздардын) же ага карата менчик укугунун бир жактан башка жакка өтүшү.
заимствование выдача материальных ценностей из государственного материального резерва для нужд производства с последующим возвратом равного количества материальных запасов к нему в соответствии с сроки определены решениями Президента Кыргызской Республики алып туруу - Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн чечиминде белгиленген мөөнөттөн мурда алынган материалдык дөөлөттөрдү бирдей санда ага кайтаруу менен өндүрүштүк муктаждыктар үчүн материалдык дөөлөттөрдү мамлекеттик материалдык резервден ч
(От позд-лат. Annuitas – ежегодный платеж)
вид долгосрочного займа, по которому кредитор ежегодно получает определенный доход (ренту), устанавливаемый с расчетом на постепенное погашение капитальной суммы долга вместе с процентами по нему;
равновеликие платежи, которые производятся (получаются) в равные промежутки времени в течение датированного временного периода. К таким платежам относятся переодические погашения кредита по компенсационным соглашениям, создание амортизационного фонда, взносы по страхованию, выплаты долга и т.д.;
страховой полис с равновеликими платежами.
(Латын тилинен Annuitas – ар жылдык төлөм)
узак мөөнөткө алынган насыянын (займ) түрү, кредитор ал боюнча карыздын капиталдык суммасы менен кошо пайыздардын улам төлөнүп турушун эске алуу менен белгиленген, белгилүү бир өлчөмдөгү кирешени (рентаны) жыл сайын алып турат;
белгиленген мезгил ичинде бирдей убакыт аралыгында ишке ашырылып турган бирдей өлчөмдөгү төлөмдөр. Компенсациялык келишимдер боюнча кредиттин ордунун мезгил-мезгили менен жабылып турушун, амортизациялык фонддун түзүлүшүн, камсыздандыруу боюнча төлөмдөрдү, карыздын төлөнүшүн ж.б. мындай төлөмдөргө чегерүүгө болот;
бирдей өлчөмдөгү төлөмдөр менен камсыздандыруу полиси.

Также найдены следующие похожие слова на Русском языке
strtoupper(RU)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: