Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Частное размещение

Русский Кыргызский
Размещение. орундаштыруу
Размещение средств Каражаттарды жайгаштыруу
частное право физического лица Жеке адамдын жеке мыйзамы
Размещение государственного материального резерва Мамлекеттик материалдык резервди жайгаштыруу
Право на переработку, размещение и другие варианты изменения. Кайра жасоого, аранжировкага жана башка өзгөртүүлөргө укук.
Выпуск и размещение ценных бумаг на первичном рынке ценных бумаг. Баалуу кагаздарды чыгаруу жана жайгаштыруу.
Размещение объектов, влияющих на состояние лесов и воспроизводство лесов Токойлордун абалына жана аларды жаңыртып өстүрүүгө таасир этүүчү объекттерди жайгаштыруу
Размещение беженцев и лиц, ищущих убежища на территории Кыргызской Республики Качкындарды жана Кыргыз Республикасынын аймагындагы качкын статусун берүү жөнүндө расмий өтүнүч билдирген адамдарды жайгаштыруу
Рынок, на котором осуществляется размещение (продажа) ценных бумаг среди инвесторов. Балуу кагаздарды инвесторлор арасында жайгаштыруу (сатуу) ишке ашырылган рынок.
Материалы предыдущих подробно проекты развития и продуктивной размещение сил в КР, включая: өндүрүүчү күчтөрдү Кыргыз Республикасынын аймагында өнүктүрүүнүн жана жайгаштыруунун долбоорлорун иштеп чыгуунун алдындагы материалдар, анын ичинде;
Организация поставок материальных ценностей в государственный материальный резерв и его размещение Материалдык дөөлөттөрдү мамлекеттик материалдык резервге тапшырууну уюштуруу жана жайгаштыруу
Андеррайтинг – 1) первичное размещение ценных бумаг на рынке на условиях договора с андеррайтером; 2) в страховании: оценка риска. Андеррайтинг – 1) андеррайтер менен түзүлгөн келишим шарттарында рынокко баалуу кагаздарды алгачкы жайгаштыруу; 2) камсыздандырууда: тобокелдикке баа берүү.
Регулирование цен преобразована в частную собственность и частное производство в системе полного контроля правительства всего. Бааларды көзөмөлдөө системи жеке менчик менен жеке өндүрүштү толугу менен өкмөттүн карамагына өткөргөн.
Регулирование цен преобразована в частную собственность и частное производство в системе полного контроля правительства всего. Бааларды көзөмөлдөө системасы жеке менчик менен жеке өндүрүштү толугу менен өкмөттүн карамагына өткөргөн.
Одна из главных индийских партнеров Государственным Департаментом США в организации программы обмена является Частное предприятие Женская ассоциация (АСЗЖ). Бул сапарды уюштурууда АКШнын Мамлекет департаментинин башкы өнөктөшү болуп Индиялык Өзүн-өзү жумуш менен камсыздоо боюнча аялдардын бирикмеси (SEWA) чыкты.
16) Разграничение земельного участка - размещение земельного участка с установлением и фиксации ее границ на месте в соответствии с решением уполномоченного органа. 16) жер тилкесин бөлүү - ыйгарым укуктуу органдын чечиминин негизинде чек арасын көрсөтүү менен жер тилкесин накталай бөлүп берүү;
Размещение исполнения обязательства на третью сторону, не могут служить оправданием экспедитора от ответственности перед клиентом за исполнение договора пересылки. Милдеттенменин аткарылышын үчүнчү жакка жүктөө экспедиторду келишимдин аткарылышы үчүн кардарга карата жоопкерчиликтен бошотпойт.
С момента своего основания в качестве профсоюза в 1972 году Частное предприятие Ассоциация женщин (SEWA) расцвела во всемирно уважаемой организации с около 1,3 млн членов в семи штатах Индии. Ишмерлердин уюму болуп 1972-жылы түзүлгөн SEWAнын Индиянын жети штатында 1,3 миллиондон ашуун мүчөсү бар жана дүйнөгө таанылган уюм.
Размещение и хранение материальных ценностей государственного материального резерва осуществляются в соответствии с процедурой и требованиями "Инструкции о длительной хранения материальных ценностей». Мамлекеттик материалдык резервдеги материалдык дөөлөттөрдү салуу жана сактоо "Материалдык дөөлөттөрдү узак сактоо боюнча инструкциянын" талаптарына ылайык ишке ашырылат.
Размещение средств в микро-финансовой компании осуществляется в соответствии с внутренней кредитной политикой микрофинансовой компании, которая является предметом одобрения соответствующего органа управления для целей, определенных настоящим Законом. Микрокаржы компанияларынын каражаттарын жайгаштыруу тиешелүү башкаруу органы тарабынан бекитилүүгө тийиш болгон микрокаржы компанияларынын ички насыя саясатына ылайык, ушул Мыйзамда аныкталган максаттарда жүзөгө ашырылууга тийиш.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: