Меню
Эл-Сөздүк

Цитологическое исследование

Цитологиялык изилдөө

Цитологическое исследование

ЦИТОЛОГИЯЛЫК ИЗИЛДӨӨ – органдардан жана ткандардан жасалуучу дары-дармектердин айрым бир клеткалык элементтерин окуп-үйрөнүүдө микроскоптук усулдарды пайдалануу менен изилдөө.

Цитологическое исследование

цитологиялык изилдөө
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Цитологическое исследование

Русский Кыргызский
исследование изилдөө
Исследование показало, что: Жүргүзүлгөн талдоо төмөнкүлөрдү көрсөттү:
Исследование не проводилось в следующих школах: Изилдөө төмөнкү мектептерде жүргүзүлгөн эмес:
Общенациональное исследование КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В начальной школе БАШТАЛГЫЧ МЕКТЕПТЕ ОКУТУУНУН САПАТЫН РЕСПУБЛИКАЛЫК ИЗИЛДӨӨ
Исследование показывает, что основная часть школ страны были построены до 1 990. Жүргүзүлгөн талдоо мектептердин көпчүлүгү 1990-жылга чейин курулганын көрсөттү.
Исследование показывает, что в четвертом классе есть больше девочек, чем мальчиков. Жүргүзүлгөн талдоо төртүнчү класстарда уул балдарга караганда кыз балдар көбүрөөк окуурун белгилеөгө мүмкүндүк берет.
Исследование показывает, что 23 жильцов (от 20 опрошенных инкубаторов) покинули свои инкубаторы. 23 ижарачы (суралган инкубаторлордун 20сы) өздөрүнүн инкубаторун таштап кетишкендигин изилдөө көрсөткөн.
В целом, исследование уровней грамотности в начальной школе в 2005 году, показали резкое падение во всех аспектах. Жалпысынан 2005-жылы сабаттуулук жаатында башталгыч класстардын окуучуларын жетишкендиктерине жүргүзүлгөн талдоо бардык багыттар боюнча олуттуу төмөндөп кеткен көрсөттү.
Директора школ и учителя полностью понимали исследование и показал тщательность и ответственность в заполнении анкеты. Мектеп мүдүрлөрү жана мугалимдери изилдөөгө өтө түшүнүү менен мамиле кылышты, өздөрүнүн суроолор тизмесин толтурууга көңүл буруп жана жооптуулук менен мамиле жасашты.
Во-вторых, эмпирическое исследование проводится с целью оценки реального состояния бизнес-инкубирования в Кыргызской Республике. Экинчиден, Кыргыз Республикасында бизнес-инкубациялоонун чыныгы абалына баа берүү максатында эмпирикалык изилдөө болуп саналат.
Образец исследование были включены двенадцать политических партий, которые принимали непосредственное участие в предвыборной гонки. Изилдөөлөрдүн тандалма жыйындысы шайлоо алдындагы жарышка тикелей катышкан он эки саясый партияны камтыды.
26% арендаторов, включенных в исследование сообщили растущие прибыли, а 24% сказали, что они будут нуждаться дополнительный персонал в будущем. Изилдөөгө киргизилген ижарачылардын 26%ы көргөн пайдасынын өсүп бараткандыгын билдирген жана 24%ы келечекте аларга кошумча персонал керек боло тургандыгын айтышкан.
Это исследование основывается на результатах усилий, связанных с развитием законопроекта о свободе вероисповедания и религиозных организациях. Бул изилдөөнүн негизинде Дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамдын долбоорунун үстүндөгү иштин натыйжалары жатат.
У нас был очень интересный разговор и в конце этого разговора, говорит д-р фон пленэр "Это очень интересное исследование, что вы дали нашему журналу. Экөөбүз абдан кызыктуу маек куруп, сөзүбүздүн акырында, Доктор фон Пленер: “Биздин журналда жарык көргөн изилдөө ишиңиз чындыгында эле кызыктуу экен.
Это исследование было включено министерства и ведомства (в том числе гражданской службы Agency), которое испытал процесс гендерного анализа в разное время. Изилдөө иштерине ар кандай мезгилде гендердик талдоо жол-жобосунан өткөн министрликтер жана ведомстволор (МКБА (АДГС) менен бирге тартылган.
В исследование были включены большие и малые общины различных религий, рассмотрены особенности организаций, представленных в столице и тех, работающих в регионах. Изилдөөгө ар башка диндерге ишенген көп жана аз сандуу коомчулуктар алынган, борбор калаадагы жана аймактарда иштеген уюмдардын өзгөчөлүгү иликтенген.
Из-за определенных объективных причин образец расчет не был реализован в полной мере - это исследование не было проведено в двух школах и еще две школы были заменены. Объективдүү жагдайлар боюнча эсептик тандоо толук ишке ашкан эмес - эки мектепте изилдөө жүргүзүлгөн эмес жана эки мектеп алмаштырылган.
Это исследование направлено на оценку эффективности бизнес-инкубаторов в Кыргызской Республике, на основе лучшей международной практики в области бизнес-инкубации. Бул изилдөө Кыргыз Республикасында бизнес-инкубация жагында эң мыкты эл аралык практикага таянган бизнес-инкубаторлордун иштерине баа берүүгө жардамдашат.
В соответствии с общепринятыми стандартами, пилотное исследование проводилось Рабочей группой в трех школах: с учеников учат на кыргызском, русском и узбекском языках. Жалпы кабыл алынган стандарттарга ылайык Жумушчу топ менен бирдикте окутуу кыргыз, орус жана өзбек тилдеринде жүргүзүлгөн үч мектепте пилоттук изилдөө жүргүзүлдү.
Таким образом, исследование сделано в 2006-2007,22 показало следующее в дополнение к общим проявлениям гендерного неравенства в самой кадровой политики Агентства и работе Агентства; Алсак, 2006- 2007-жылдары иликтөө иштеринде" түздөн-түз кадр саясатында гендердик теңчиликтердин жалпы мүнөздүү белгилеринен тышкары агенттиктин езүнүн иш-маңызында да төмөнкүлөрдүн орун алышы көрсөтүлгөн:

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: