Меню
Эл-Сөздүк

Терминал клиента

кардар терминалы
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Терминал клиента

Русский Кыргызский
Терминал терминал
Терминал. мөөнөттүү
Используя, "Точка" Терминал "ОСМП" «"Точка" БТКАС» терминалдары аркылуу
Закон страны местонахождении клиента; керектөөчү жашаган жердеги өлкөнүн укугу;
Ведение коммерческую и служебную тайну клиента (принципала) Кардардын (ишеним көрсөтүүчүнүн) коммерциялык жана кызматтык сырын сактоо
раскрытие коммерческой или служебной тайны клиента (принципала); кардардын (ишеним көрсөтүүчүнүн) коммерциялык, кызматтык сырын жарыялагандыгы үчүн;
Решение апелляционного комиссии после клиента или жалобы экспертизы любого человека к патентным поверенным; патенттик ишенимдүү өкүлдүн иши тууралу кардардын же ар кандай адамдын даттануусу каралып чыккандан кийин, анын жыйынтыгы боюнча апелляциялык комиссиянын чечиминин негизинде;
Известно, что незаконное проведение консультаций с целью (принципала) уклонения клиента от уплаты налогов (сокрытие налогов); кардардын (ишеним көрсөтүүчүнүн) салыктарды төлөөдөн качуусу (жашыруусу) максатында билип туруп мыйзамсыз консультация бергендиги үчүн;
Тем не менее, в соответствии с настоящим соглашением лицензионного должны быть предусмотрены меры, исключающие путаницы клиента. Ошентсе да, уруксаттама берилген макулдашуунун алдында кардардын адашышын жокко чыгаруучу чаралар каралышы керек.
Чтобы получить выигрыш от ставок, в интернете вы обязаны выслать запрос от индивидуального счета клиента, с указанием вида платежа и сумму. Интернет аркылуу коюмдар боюнча утуштарды алыш үчүн катышуучу өзүнүн жеке оюн эсебинен төлөмдүн түрүн жана суммасын көрсөтүп сурам жиберүүгө милдеттүү.
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получающее денежные средства клиента за реализуемые товары (выполняемые работы, услуги). Сатып өткөрүлгөн товарлар (аткарылган иштер, кызмат көрсөтүүлөр) үчүн кардардын акча каражаттарын алган юридикалык жак же жеке ишкер.
Форма осуществления расчета, при котором банк осуществляет списание средств со счета клиента за счет средств клиента на основании предавторизации. Эсептешүүнү жүзөгө ашыруу формасы, мында банк каражаттарды кардардын эсебинен алып салууну алдын ала авторизациялоонун негизинде анын каражаттарынын эсебинен жүзөгө ашырат.
Вызов налогового консультанта для учета, не должны ограничивать право клиента (доверителя) обратиться в суд с требованием компенсации за ущерб, причиненный виновного. Салык консультантын жоопкерчиликке тартуу кардардын (ишеним көрсөтүүчүнүн) күнөөлүү жактын келтирилген зыяндын ордун толтуруп берүүсү жөнүндөгү талап менен сотко кайрылуу укугуна чек койбойт.
Представление от имени и по поручению клиента (принципала) в суде, налоговой инспекции, налоговой полиции, других правоохранительных органов по вопросам налогообложения; салык салуу маселелери боюнча сотто, салык инспекциясында, салык полициясында, башка укук коргоо органдарында кардардын (ишеним көрсөтүүчүнүн) атынан жана анын тапшыруусу боюнча өкүлчүлүк кылууну;
Поручительство банка-гаранта за выполнение денежных обязательств своего клиента; при неуплате клиентом в срок это сделает банк. Выдается под соответствующее обеспечение. Банк-гаранттын өз кардарынын акчалай милдеттенмесин аткаруусу үчүн кепилдиги; кардар мөөнөтүндө төлөбөй койсо, ал үчүн банк төлөөгө тийиш. Кепилдик тиешелүү камсыздоо алдында берилет.
Это означает более жесткую политику клиента, в том числе более последовательный отбор клиентов на основе определенных критериев, таких как бизнес-моделей и потенциалом роста. Бул аныкталган критерийлерге ылайык, мисалы, бизнес-моделдин болушу жана өсүш потенциалы боюнча ырааттуу тандоону кошо алганда, кардарларга карата кыйла бекем саясатты билдирет.
Экспедитор обязан информировать клиента о недостатках, обнаруженных в документах и, в случае неполной информации, запрашивает клиента, чтобы обеспечить необходимые дополнительные данные. Экспедитор алынган маалыматтын табылган кемчиликтери жөнүндө кардарга билдирүүгө, ал эми маалымат толук болбосо зарыл болгон кошумча маалыматтарды кардардан сурап алууга милдеттүү.
претендует от имени и по поручению клиента (принципала) по отношению к возврата уплаченных сумм налога в избытке, восстановление ущерба, нанесенного должностных лиц налоговой администрации; өзүнүн кардарынын (ишеним көрсөтүүчүнүн) атынан жана анын тапшыруусу боюнча ал ашыкча төлөгөн салык суммаларын кайтарып берүү, Салык кызматынын кызмат адамдары тарабынан келтирилген зыяндын ордун толтуруу жөнүндө талаптар коюуну;
непрофессиональным производительность консультационной деятельности налоговой приведя к материальному ущербу для клиента из-за неправильного рекомендации, предоставленной клиентом (принципала); кардарга (ишеним көрсөтүүчүгө) материалдык зыян келтирген туура эмес сунуштар бергендигинен көрүнгөн, салыктык консультация берүүнү кесипке ылайык эмес жүзөгө ашыргандыгы үчүн;
По договору экспедирования, экспедитор выносит или организовать экспедиторские услуги, связанные с грузовыми вагонами, указанных в договоре о компенсации и за счет клиента (грузоотправителя или грузополучателя). Унаа экспедициясынын келишими боюнча экспедитор кардардын - жүк жөнөтүүчүнүн же жүк алуучунун сыйлык акысы үчүн же анын эсебинен келишимде аныкталган, жүк ташуу менен байланышкан кызмат көрсөтүүлөрдү аткарууга же аткарууну уюштурууга милдеттенет.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: