Меню
Эл-Сөздүк

Тактика антиинфляционного регулирования

инфляцияга каршы жөнгө салуу тактикасы

Тактика антиинфляционного регулирования

инфляцияга каршы жөнгө салуу тактикасы
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Тактика антиинфляционного регулирования

Русский Кыргызский
Предмет регулирования Жөнгө салуу предмети
Предмет регулирования Жөнгө салуу предмети
Объектом регулирования Жөнгө салуу негизи
Средства регулирования, применяемые Национальным банком Улуттук банк тарабынан колдонулуучу жөнгө салуу чаралары
4) решение иных вопросов регулирования земельных отношений. 4. Жер мамилелерин жөнгө салуу жагындагы башка маселелерди чечүү.
- Определение правовых основ регулирования водных отношений; - суу мамилелерин жөнгө салуунун укуктук негиздерин аныктоо;
Таким образом, правительство Германии, а также другие, прибегают к регулирования цен. Ошентип Германия өкмөтү, башка мамлекеттер сыяктуу бааларды көзөмөлдөө системин колдонгон.
Таким образом, правительство Германии, а также другие, прибегают к регулирования цен. Ошентип, Германия өкмөтү, башка мамлекеттер сыяктуу бааларды көзөмөлдөө системасын колдонгон.
Поэтому мы не должны регулирования цен здесь сегодня потому, что из опыта других стран. Башка мамлекеттердин башынан өткөргөн каталары бизге жакшы сабак болуп бергендиктен, биздин мамлекетте бааларды көзөмөлдөө көрүнүшү жок.
Правила и рекомендации регулирования должны быть разработаны с согласия спонсора агента. Жөнгө салуу эрежеси жана жетектемелерди демөөрчүлүк колдоо көрсөткөн тарап менен макулдашуу боюнча иштелип чыгууга тийиш.
7) использовать другие методы и механизмы регулирования, принятые в международной практике. 7) жөнгө салуунун эл аралык практикада кабыл алынган башка ыкмаларын жана механизмдерин колдонот.
- Оказание помощи в реализации национальной программы регулирования миграционных процессов; - миграциялык процесстерди жөнгө салуу боюнча улуттук программаларды ишке ашырууга көмөк көрсөтүү
Исковая давность определяется по праву страны, введенной для регулирования соответствующего отношения. Доонун эскириши тиешелүү мамилени жөнгө салуу үчүн колдонулуучу өлкөнүн укугу боюнча аныкталат.
Права граждан Кыргызской Республики и их общественные объединения в сфере регулирования земельных отношений Кыргыз Республикасынын жарандарынын жана алардын коомдук бирикмелеринин жер мамилелерин жөнгө салуу жагынан укуктары
По оценкам Министерства экономического регулирования, падение реального ВВП может достичь уровня 5,4 процента. Экономикалык жөнгө салуу министрлигинин баа берүүлөрү боюнча реалдуу ИДПнын төмөндөшү үстүбүздөгү жылда 5,4 пайызды түзүшү мүмкүн.
1) проводит единой государственной политики в области управления земельными ресурсами и регулирования земельных отношений; 1) жер ресурстарын башкаруу чөйрөсүндө бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүргүзүү жана жер мамилелерин жөнгө салуу;
Компетенция Жогорку Кенеша, государственных органов и местного самоуправления covernment органов в сфере регулирования земельных отношений Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин, мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жер мамилелерин жөнгө салуу жагындагы компетенциясы
Рассмотреть возможность регулирования деятельности Интернета и компьютерных игр клубов с целью защиты детей от их вредного воздействия. -интернеттердин жана оюн клубдарынын ишмердүүлүгүн балдарды алардын зыяндуу таасиринен коргоо максатында регламенттөө мүмкүнчүлүгүн кароо сунушу менен чыгуу;
Компетентность облгосадминистраций касающихся регулирования лесных отношений распространяться на Бишкекского городского самоуправления. Аймактык жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын токой мамилелерин жөнгө салуу боюнча компетенциялары Бишкек шаарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусуна да жайылтылат.
Применение регулирования иностранного права не могут быть ограничены только на этом основании, что эта норма имеет характер публичного права. Чет өлкөлүк укуктун ченемдерин колдонуу мындай ченем кеңири-укуктук мүнөзгө ээ болгондугунун негизинде гана чектелиши мүмкүн эмес.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: